EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handlingsprogrammet for unge: Ungdom 2000-2006

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Handlingsprogrammet for unge: Ungdom 2000-2006

Handlingsprogrammet for unge giver unge mulighed for at være mobile og tage aktivt del i den europæiske integrationsproces og bidrager til udvikling af ungdomspolitikken, der bygger på ikke-formel læring. Det har til formål at fremme udveksling af og debatmøder for unge, volontørtjeneste, aktiv deltagelse og aktivt unionsborgerskab og innovation og øget kompetence inden for international uddannelse og samarbejde på ungdomsområdet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge.

RESUMÉ

EF-handlingsprogrammet for unge samler flere aktiviteter under ét, der indgik i tidligere programmer, såsom "Ungdom for Europa" og "Europæisk volontørtjeneste for unge", for perioden 2000-2006. Det bygger ligeledes på de målsætninger, der blev fastsat af Kommissionen i meddelelsen "For et kundskabernes Europa" og har således til formål at fremme etableringen af et europæisk uddannelsesområde.

Programmet har følgende hovedmål:

 • at give de unge mulighed for at erhverve kundskaber, færdigheder og kvalifikationer, der kan være med til at skabe grundlaget for deres fremtidige udvikling
 • at fremme de unges aktive bidrag til de europæiske integrationsbestræbelser gennem deltagelse i tværnationale udvekslinger
 • at fremme de unges deltagelse i samfundslivet som aktive borgere og give dem mulighed for at blive ansvarlige medborgere
 • at fremme de unges initiativ, iværksætterånd og kreativitet, således at de kan deltage aktivt i samfundslivet, og derved fremme anerkendelsen af værdien af uddannelsesmæssige erfaringer, der er erhvervet i europæisk sammenhæng og uden for det formelle uddannelsessystem
 • at bidrage til at fremme overholdelsen af menneskerettighederne og bekæmpe racisme og fremmedhad;
 • at styrke samarbejdet på ungdomsområdet.

Gennemførelsen af disse mål på EU-plan supplerer de aktioner, der gennemføres af og i medlemsstaterne. Kommissionen påser, at programmets aktioner gennemføres i sammenhæng med Fællesskabets øvrige aktioner og politikker.

Følgende aktioner iværksættes under programmet:

 • Ungdom for Europa: kortvarige mobilitetsaktiviteter, der er baseret på tværnationale partnerskaber mellem grupper af unge (fra 15 til 25 år)
 • Europæisk volontørtjeneste: deltagelse af en ung volontør (fra 18 til 25 år) i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende har bopæl, eller i et tredjeland i en ulønnet, almennyttig aktivitet af begrænset varighed (maks. 12 måneder)
 • Ungdomsinitiativer: støtte til nyskabende og kreative lokale projekter, som de unge selv er initiativtagere til
 • Fælles aktioner: der kan ydes fællesskabsstøtte til aktioner, der gennemføres fælles med andre aktioner, der hører under den videnorienterede politik
 • Supplerende foranstaltninger: samarbejds-, uddannelses- og informationsaktiviteter med det formål at fremme innovation og færdigheder på ungdomsområdet.

Programmet er primært rettet mod unge på 15-25 år samt aktører på ungdomsområdet. Der lægges særlig vægt på, at alle unge uden forskelsbehandling får adgang til programmets aktiviteter.

Kommissionen sørger for iværksættelse af EU-aktionerne under programmet i samarbejde med medlemsstaterne. Medlemsstaterne bestræber sig på at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at sikre, at programmet kommer til at fungere efter hensigten på nationalt niveau.

Som led i indsatsen for et kundskabernes Europa kan programmets foranstaltninger gennemføres fælles med andre fællesskabsaktioner, der hører under den videnorienterede politik, navnlig fællesskabsprogrammerne vedrørende almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

Kommissionen er ansvarlig for programmets forvaltning, der i høj grad er decentral og foregår gennem nationale kontorer i 31 europæiske lande.

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Den bevillingsramme for programmet, som Kommissionen foreslår i basisretsakten, udgør 520 mio. EUR over syv år. I forbindelse med de 10 nye medlemsstaters tiltrædelse i 2004 har Europa-Parlamentet indvilget i en forøgelse af budgettet for 2004-2006. Det er nu på 615 mio. EUR.

Ud over EU's 25 medlemsstater kan følgende deltage i programmet:

 • kandidater til tiltrædelse af EU i overensstemmelse med betingelserne for deltagelse i EF-programmer, der er fastsat i Europaaftalerne eller i tillægsprotokollerne, der er indgået med disse lande (Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet)
 • EFTA-lande, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Norge og Liechtenstein)
 • For så vidt angår en række af ovennævnte aktioner, er programmet også åbent for deltagelse af lande fra andre egne af verden: Middelhavspartnerskabslandene, landene i Østeuropa, Kaukasus, Sydøsteuropa og Latinamerika.

Kommissionen styrker det internationale samarbejde og samarbejdet med de relevante internationale organisationer, især Europarådet.

Kommissionen overvåger i samarbejde med medlemsstaterne til stadighed programmet. På grundlag af rapporter, som medlemsstaterne har indsendt senest den 31. december 2002 og den 30. juni 2005, forelægger Kommissionen følgende for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

 • en midtvejsrapport om programmets gennemførelse senest den 30. juni 2005 (se nedenfor)
 • en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2007.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse (EF) nr. 1031/2000/EF

18.5.2000-31.12.2006

-

EFT L 117 af 18.5.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet " Aktive unge " for perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

Beretning fra Kommissionen - Midtvejsevaluering af programmet Ungdom 2000-2006 (for perioden 2000-2003) [KOM(2004) 158 endelig af 1.3.2004 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I beretningen understreges det, at programmets målsætninger i vidt omfang er nået. Alle programmets aktører er blevet inddraget i evalueringsprocessen: de nationale myndigheder, de nationale kontorer, ungdomsorganisationerne, personer involveret i ungdomsarbejde og forskere. Kommissionen foreslår imidlertid for at tilpasse programmet til de ændrede forhold og imødekomme anbefalinger fra de forskellige aktører i landene:

 • at udvide aldersgrænserne i det nye program Ungdom i 2007
 • at målrette programmet mod unge med dårligere muligheder og unge, der bor i fjerntliggende landdistrikter
 • at bistå små ungdomsorganisationer og organisationer, der aldrig har foreslået projekter
 • at etablere regionale og lokale informations- og kontaktcentre, så programmet kommer tættere på støttemodtagerne, uden at det indebærer en decentralisering af den økonomiske forvaltning
 • at forenkle de administrative procedurer og gøre dem mere fleksible og gøre beslutningsprocessen mere gennemskuelig, herunder årsagerne til afvisning af projekter
 • at arrangere flere evalueringsmøder på EU-plan og nationalt og fremme øget udbredelse af god praksis
 • at gøre programmet og de enkelte aktioner mere synlige og udnytte de opnåede resultater
 • at fordele arbejdsopgaverne inden for partnerskabet med Europarådet (EN) vedrørende uddannelse af unge arbejdstagere bedre.

Ungdom for Europa:

 • at gennemgå nedbringelsen af projekternes varighed i det nye program Ungdom
 • at styrke partnerskaberne mellem de nationale kontorer, der er ansvarlige for programmet Ungdom.

Europæisk volontørtjeneste (EVT):

 • systematisk at udbygge volontøraktiviteternes kvalitet og kvantitet: der påtænkes et antal på 10 000 volontører om året
 • at indføre en kollektiv EVT, hvorved grupper af volontører får mulighed for at gennemføre deres europæiske volontørtjeneste sammen i forbindelse med større begivenheder
 • at ændre og decentralisere proceduren for godkendelse af værtskab og udstedelse af beviser til volontørerne
 • at etablere en mere varig støtte til netværk af tidligere volontører.

Ungdomsinitiativer:

 • at skabe forbindelse mellem fremtidskapitalprojektet (en aktion, der giver unge mulighed for at realisere et individuelt projekt i tilknytning til deres volontørtjeneste) og EVT og støtte oprettelse af projekter til etablering af netværk ved at arrangere kontaktseminarer
 • at benytte dette instrument til at tilskynde unge til at deltage aktivt og til social integration.

Fælles aktioner:

 • fortsat at indkredse ungdomstematikker, såsom aktivt medborgerskab
 • at begrænse kravet om forenelighed til to områder ud af de tre, nemlig almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, og bedre at udnytte multiplikatoreffekten af de fælles aktioner.

Supplerende foranstaltninger:

 • at øge kvaliteten i ungdomsarbejdet; SALTO-ressourcecentrene (EN) og partnerskabet mellem Europarådet og Kommissionen om den europæiske ungdomslederuddannelse vil blive brugt til at nå det mål
 • at udnytte de muligheder, der ligger i direkte mundtlige udvekslinger og i informationsteknologien, bedre for at nå en bredere vifte af unge og for at give dem udtømmende oplysninger om programmet Ungdom og dets prioriteter
 • at udsende årlige - indtil 2006 - indkaldelser af store projekter med henblik på at støtte international uddannelse og internationalt samarbejde inden for ungdomsarbejdet.

For så vidt angår partnerskabet mellem Europarådet og Kommissionen om den europæiske ungdomslederuddannelse, foreslår Kommissionen at sørge for, at partnerskabets kompetencer og værktøjer udnyttes effektivt, f.eks. ved at styrke netværket af undervisere, som arbejder med uddannelserne, og at udnytte synergieffekterne mellem de tre samarbejdsområder (uddannelse, forskning, Euro-Med) med Europarådet.

Kommissionen kunne endvidere fremme adgangen til programmet for organisationer i tredjelande og give organisationer i partnerlande mulighed for at indsende deres egne ansøgninger og blive projektledere. Den planlægger også en gennemførelse af modellen for Euro-Middelhavsprogrammet for unge i Balkanlandene, Østeuropa og Kaukasus.

Seneste ajourføring: 20.02.2007

Top