EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fremme af kræftscreening i EU

Kræft er en alvorlig sygdom og en hyppig dødsårsag i hele Europa. Organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet er et nationalt ansvar, men EU kan supplere disse politikker og hjælpe med at forbedre folkesundheden og bekæmpe sygdom.

DOKUMENT

Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 16. december 2003, s. 34-38).

RESUMÉ

Kræft er en alvorlig sygdom og en hyppig dødsårsag i hele Europa. Organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet er et nationalt ansvar, men EU kan supplere disse politikker og hjælpe med at forbedre folkesundheden og bekæmpe sygdom.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Screening gør det muligt at påvise kræft i de første stadier, hvilket øger chancerne for vellykket behandling. Henstillingen opfordrer EU-landene til at gennemføre kræftscreeningsprogrammer. Henstillingen omfatter faktorer såsom registrering og forvaltning af screeningsdata, tilsyn med forløb og uddannelse af personale. Europa-Kommissionens rapporter om gennemførelsen af disse programmer opfordrer nationale myndigheder til at samarbejde om forskning og bedste praksis og hjælper med at udvikle retningslinjer for kræftscreening.

HOVEDPUNKTER

  • To rapporter fra Kommissionen om gennemførelsen af henstillingen fra 2003 bekræfter, at der er sket store fremskridt.
  • Med undtagelse af fire lande havde alle 28 EU-lande (1) indført en national kræftbekæmpelsesplan inden 2013.
  • I 2014 oprettede Kommissionen en ekspertgruppe for kræftbekæmpelse, der skal hjælpe og rådgive den på dette område.
  • I 2014 blev der lanceret et initiativ, der skal oprette en europæisk vejledning om kvalitetsforbedringer inden for omfattende kræftbekæmpelse.
  • En fjerde version af den europæiske kræftkodeks er under udarbejdelse.
  • Der eksisterer europæiske retningslinjer forbrystkræft (2013), livmoderhalskræft (2007, ajourført i 2014) og tyk- og endetarmskræft (2010). Ifølge de nuværende fremskrivninger vil der mellem 2010 og 2020 blive foretaget langt over 500 millioner screeninger af disse tre kræfttyper.
  • Kommissionen er ved at udvikle en kvalitetssikringsordning for brystkræftbehandlingstilbud.
  • Mellem 2007 og 2014 investerede EU mere end 1,4 mia. EUR i kræftforskning.
  • Kommissionens Fælles Forskningscenter fik i 2012 ansvaret for koordineringen af det europæiske informationssystem på kræftområdet.

BAGGRUND

Det anslås, at der var 1,263 millioner kræftrelaterede dødsfald i EU i 2012. Lungekræft var den hyppigste efterfulgt af tyk- og endetarmskræft, brystkræft og mavekræft. Samme år blev der stillet lidt over 2,6 millioner nye kræftdiagnoser, eksklusive ikkemelanom hudkræft.

For yderligere oplysninger henvises til alvorlige og kroniske sygdomme på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelse af Kommissionens meddelelse af 24. juni 2009 om europæisk partnerskab om en indsats mod kræft [KOM(2009) 291 endelig] og anden rapport om gennemførelse af Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening (2003/878/EF) (COM(2014) 584 final af 23. september 2014.

Kommissionens afgørelse af 3. juni 2014 om nedsættelse af en ekspertgruppe om kræftbekæmpelse under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse 96/469/EF (2014/C 167/05) (Den Europæiske Unions Tidende C 167 af 4. juni 2014, s. 4-8).

seneste ajourføring 09.07.2015(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top