Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

i2010 – Informationssamfundet og medierne som middel til vækst og beskæftigelse

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

i2010 – Informationssamfundet og medierne som middel til vækst og beskæftigelse

i2010 er EU-Kommissionens nye strategiske rammebestemmelser, som fastlægger hovedlinjerne for politikken vedrørende informationssamfundet og medierne. Denne nye integrerede politik har navnlig til formål at fremme viden og innovation som drivkræfter for vækst og skabelse af flere og bedre arbejdspladser. Den udgør en del af den reviderede Lissabon-strategi.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "i2010 – Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" [KOM(2005) 229 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Med i2010 søger Kommissionen at præsentere en samlet strategi for informationssamfundet og de audiovisuelle medier i Den Europæiske Union. Den sigter mod at koordinere medlemsstaternes foranstaltninger med henblik på lettere at imødegå udfordringerne i forbindelse med den tekniske sammensmeltning, som informationssamfundet indebærer. Kommissionen har udarbejdet den strategiske ramme på grundlag af en bred høring af interesserede parter om tidligere initiativer og instrumenter, som f.eks. eEurope-initiativerne og meddelelsen om den fremtidige europæiske lovgivningspolitik på det audiovisuelle område.

Kommissionen foreslår, at der sættes tre hovedmål for EU’s politik for informationssamfundet og medierne, som skal nås inden 2010: at skabe et europæisk samarbejdsområde for information, at styrke innovation og investering i ikt-forskning og at skabe et informations- og mediesamfund for alle.

Et europæisk samarbejdsområde for information

Med henblik på at fremme et åbent og konkurrencedygtigt indre marked for informationssamfundet og medierne tager det første mål i i2010 sigte på at skabe et europæisk samarbejdsområde for information, hvor der tilbydes hurtige og pålidelige bredbåndsforbindelser til rimelige priser og forskelligartet indhold af høj kvalitet samt digitale tjenester. Kommissionen søger at realisere fire mål, nemlig at:

 • øge hastigheden på bredbåndsforbindelser i Europa
 • fremme nye tjenester og nyt online-indhold
 • fremme udstyr og platforme, som kan kommunikere med hinanden
 • sikre internettet mod svindlere, skadeligt indhold og teknologisvigt.

For at skabe et europæisk samarbejdsområde for information planlægger Kommissionen:

 • en revision af regelsættet for elektronisk kommunikation, herunder udformning af en strategi for effektiv frekvensforvaltning
 • etablering af sammenhængende rammer for informationssamfunds- og medietjenester ved at:
  • modernisere lovrammerne for audiovisuelle tjenester, i første omgang gennem en revision af direktivet om ”fjernsyn uden grænser” (2005)
  • gennemføre alle nødvendige tilpasninger af den EU-ret, der har betydning for informationssamfunds- og medietjenester (2007)
  • fremme en hurtig og effektiv gennemførelse af eksisterende og ajourført EU-ret
 • fortsat støtte til produktion og formidling af europæisk indhold, f.eks. ved hjælp af programmerne "eLearning" og "eContentplus" og deres efterfølgere
 • udformning og gennemførelse af en strategi for et sikkert europæisk informationssamfund, herunder oplysning om behovet for selvbeskyttelse, årvågenhed og overvågning af trusler og hurtig og effektiv reaktion på angreb og systemsvigt
 • kortlægning og fremme af målrettede tiltag vedrørende interoperabilitet, navnlig inden for digital rettighedsforvaltning.

Innovation og investering i forskning

Med henblik på at styrke innovation og investering i ikt-forskning ønsker Kommissionen at fremme præstationerne på verdensplan inden for forskning og innovation i ikt-sektoren, så de vigtigste konkurrenters forspring i forhold til Europa mindskes. Kommissionen foreslår bl.a. at:

 • øge EU’s støtte til ikt-forskning med 80 % frem til 2010 og opfordrer medlemsstaterne til at øge deres udgifter til ikt-forskning tilsvarende
 • prioritere de vigtigste nøgleteknologiområder i det syvende F&U-rammeprogram, herunder teknologier vedrørende viden, indhold og kreativitet, avancerede kommunikationsnet, sikker og pålidelig software, integrerede systemer og nanoelektronik
 • iværksætte forsknings- og ibrugtagningsinitiativer for at løse centrale flaskehalsproblemer, herunder interoperabilitet, sikkerhed og pålidelighed, identitetsstyring og administration af rettigheder, som kræver både teknologiske og organisatoriske løsninger
 • fastlægge supplerende foranstaltninger for at fremme private investeringer i ikt-forskning og -innovation (2006)
 • udarbejde specifikke forslag om et informationssamfund for alle som led i Fællesskabets strategiske retningslinjer til sikring af samhørighed 2007-2013
 • udforme e-business-strategier, der har til formål at fjerne teknologiske, organisatoriske og retlige hindringer for indførelse af ikt, med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)
 • udvikle værktøjer til støtte for nye arbejdsmønstre, der fremmer innovation i virksomheder og tilpasning til nye behov for færdigheder.

Integration, bedre offentlige serviceydelser og livskvalitet

Kommissionen agter at styrke den sociale, økonomiske og geografiske samhørighed ved hjælp af et europæisk informationssamfund for alle. Kommissionen vil fremme vækst og beskæftigelse på en måde, der er i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling, hvor der især lægges vægt på bedre offentlige serviceydelser og livskvalitet. For at nå disse mål vil Kommissionen foretage sig følgende:

 • udstikke politiske retningslinjer for e-tilgængelighed og geografisk bredbåndsdækning med henblik på at give det størst mulige antal personer mulighed for at anvende ikt (2005)
 • fremsætte forslag om et europæisk initiativ vedrørende integration i informationssamfundet, som omfatter ligestilling, ikt-færdigheder og regionale skel (2008)
 • vedtage en handlingsplan for e-forvaltning og strategiske retningslinjer for ikt-støttede offentlige serviceydelser. Den vil iværksætte demonstrationsprojekter på driftsniveau for at afprøve teknologiske, retlige og organisatoriske løsninger på, hvordan offentlige serviceydelser kan formidles via internettet
 • som første skridt iværksætte tre ikt-flagskibsinitiativer vedrørende livskvalitet, nemlig omsorg for mennesker i et aldrende samfund, mere sikker og mindre forurenende transport, herunder navnlig ”intelligente køretøjer”, og ”digitale biblioteker” til fremme af den kulturelle mangfoldighed.

Gennemførelse

Kommissionen agter at udarbejde forslag om ajourføring af lovrammerne for elektronisk kommunikation samt informationssamfunds- og medietjenester. Hertil benyttes Fællesskabets finansielle instrumenter til at stimulere investering i strategisk forskning og udrydde flaskehalse, der bremser innovation inden for informations- og kommunikationsteknologi. Herudover støttes også strategier, der styrker integrationen i informationssamfundet og livskvaliteten.

Medlemsstaterne forpligter sig til at vedtage nationale reformprogrammer inden midten af oktober 2005 og fastlægge mål for informationssamfundet i overensstemmelse med de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. Medlemsstaterne skal navnlig:

 • sikre en hurtig og fuldstændig gennemførelse af de nye lovrammer, der har betydning for den tekniske sammensmeltning, med vægt på åbne og konkurrencebaserede markeder
 • øge midlerne til ikt-forskning i de nationale budgetter for at udvikle moderne og indbyrdes kompatible ikt-støttede offentlige serviceydelser
 • opmuntre til innovation i ikt-sektoren ved hjælp af investeringer
 • indføre ambitiøse mål for udviklingen af informationssamfundet på nationalt plan.

Medlemsstaterne har aflagt rapport om de resultater, de har opnået, i henhold til den reviderede Lissabon-strategi.

Kommissionen opfordrer ligeledes andre interesserede parter til at deltage i dialogen og støtte udviklingen af informationssamfundet. Denne opfordring er i særlig grad rettet mod industrivirksomhederne for at få dem til at øge investeringerne i forskning i nye teknologier på området.

Med sigte på at inddrage alle berørte parter foreslår Kommissionen at anvende den åbne koordineringsmetode, som indebærer udveksling af god praksis og årlige rapporter om gennemførelsen af Lissabon-målene.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Rapport om EU's digitale konkurrenceevne: Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009 [KOM(2009) 390 endelig udg. – ikke offentliggjort i EU-Tidende]

Denne meddelelse opgør status for i2010-strategien, som blev fulgt mellem 2005 og 2009.

Det fremgår heraf, at de gennemførte tiltag inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i løbet af de sidste fire år har muliggjort en modernisering af EU, fra en økonomisk såvel som fra en socialt synsvinkel, og har bidraget til følgende resultater:

 • antallet af EU-borgere online er vokset stærkt, navnlig hvad angår dårligt stillede grupper;
 • EU er nu på en førsteplads inden for højhastighedsinternet;
 • antal højhastighedsforbindelser er øget;
 • EU er på en førsteplads hvad angår mobiltelefoni;
 • udbud og udnyttelse af onlinetjenester et steget kraftigt;
 • der er gjort fremskridt inden for ikt-området i forbindelse med mikro- og nanoelektronik, sundhedsvæsen og trafiksikkerhed;
 • ikt-politikken er gradvist blevet integreret i de generelle politikker.

Imidlertid udviser EU stadig et kendeligt efterslæb inden for forskning og udvikling på ikt-området, hvis man sammenligner med resultaterne i USA, Japan og Sydkorea. For at opretholde konkurrenceevnen er det derfor vigtigt, at EU udruster sig med en ny digital dagsorden. Til det formål planlægger Kommissionen at lancere en offentlig onlinehøring om bestemte nøgleområder for EU’s fremtidige politikker på ikt- og medieområdet.

Meddelelse fra Kommissionen af 17. april 2008 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: ”Forberedelser til den digitale fremtid i Europa - Midtvejsevaluering af i2010-initiativet” [KOM(2008) 199 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

Kommissionen konstaterer, at det europæiske bredbåndsmarked er inde i en rivende udvikling. Over halvdelen af Europas borgere (250 mio.) anvender regelmæssigt internettet. I 2007 er der kommet næsten 40 mio. nye brugere til. De offentlige tjenester, heraf 96 % af EU’s skoler og 57 % af lægerne) gør i stigende grad brug af bredbåndsforbindelser. Når det gælder virksomhederne, har 77 % adgang til bredbåndsnet. Bredbånd er ved at være den mest almindelige form for netforbindelse.

Foruden ovennævnte konstatering sætter meddelelsen også fokus på konkrete forslag til en omlægning af i2010-initiativet for perioden 2008-2010. Disse forslag har til formål at øge konkurrenceevnen i de lande, der er nået længst på dette område, og at mindske kløften mellem de bedst placerede og de dårligst placerede medlemsstater. Kommissionen ønsker helt konkret at give de fælles teknologiinitiativer et skub for at fremme ikt-forskningen. I 2008 vil der blive offentliggjort en vejledning, der forklarer brugernes rettigheder og forpligtelser i den digitale verden, for at fremme brugen af de nye teknologier på nettet og mindske it-kløften i Europa. Kommissionen agter desuden at udvikle de fælleseuropæiske offentlige tjenester, som elektroniske identitetskort og elektronisk underskrift.

Meddelelse af 30. marts 2007 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "i2010 –Årsrapport om informationssamfundet, 2007" [KOM(2007) 146 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

I denne anden rapport formulerer Kommissionen en række henstillinger og planer for 2007 og 2008, nemlig følgende:

 • fornyet gennemgang af regelsættet for elektronisk kommunikation
 • videreførelse af innovationspolitikken på ikt-området ledsaget af teknologiske initiativer, EU's standardiseringspolitik eller programmet for konkurrenceevne og innovation
 • inklusion, bedre offentlige tjenesteydelser og livskvalitet (e-tilgængelighed, it-kompetence, e-forvaltning, intelligente biler, energieffektivitet).

Med henblik på midtvejsevalueringen i 2008 nævner rapporten følgende forberedende tiltag:

 • bestemmelse af de fremtidige udviklingsmuligheder takket være især den nye generation af internettet i samarbejde med Gruppen på Højt Niveau om i2010
 • lancering af en offentlig høring af alle berørte parter
 • drøftelse af de vigtigste spørgsmål for midtvejsevalueringen som led i et i2010-arrangement på højt niveau i 2008.

Resultatet af disse drøftelser vil blive behandlet på Det Europæiske Råds møde i foråret 2008, hvor der skal tages stilling til de forskellige spørgsmål vedrørende den næste generation af internettet.

Seneste ajourføring: 09.12.2009

Top