EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eksponering for mekaniske vibrationer

Eksponering for mekaniske vibrationer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/44/EF — minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Direktivet har til formål at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod de risici, der er forbundet med mekaniske vibrationer.
 • Det fastsætter minimumsstandarder for sundhed og sikkerhed.
 • Det står EU-landene frit for at stramme disse regler, hvis de ønsker det.
 • Det supplerer direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

HOVEDPUNKTER

Arbejdsgiveren skal:

 • vurdere og om nødvendigt måle arbejdstagernes eksponering for mekaniske vibrationer
 • holde opsyn med den potentielle fysiske virkning, som maskiner kan have afhængigt af arbejdsgang, type af udstyr og anvendelse
 • anvende passende metoder til måling af vibrationers virkning
 • sikre, at kompetente personer udfører disse vurderinger og målinger med »passende mellemrum«
 • registrere resultaterne, så de senere kan konsulteres
 • være særlig opmærksom på især følgende, når risikoen vurderes:
  • eksponeringens styrke, type og varighed,
  • eventuelle indirekte virkninger,
  • oplysninger fra fabrikanterne af arbejdsudstyret,
  • muligheden for at anvende andet udstyr
 • holde risikovurderingen ajour
 • identificere de foranstaltninger, der er nødvendige for at fjerne risikoen
 • foretage tekniske og organisatoriske ændringer, hvis grænseværdierne for vibrationer overskrides. Dette kan omfatte:
  • andre arbejdsmetoder eller bedre udformet udstyr,
  • montering af sæder og håndtag på udstyr for at dæmpe presset på brugerens krop eller arme,
  • vedligeholdelsesprogrammer,
  • nytænkning med hensyn til udformning og indretning af arbejdssteder og arbejdspladser,
  • begrænsning af eksponeringens varighed og styrke,
  • indførelse af passende arbejdstider med tilstrækkelige pauser,
  • udlevering af beklædning til eksponerede arbejdstagere, således at de beskyttes mod kulde og fugt
 • sørge for relevant information til og træning af personalet. Dette bør omfatte:
  • foranstaltninger, der træffes for at fjerne risikoen eller nedbringe den til et minimum
  • oplysninger om eksponeringsgrænseværdierne,
  • resultatet af vurderinger og målinger,
  • beskrivelse af skader, som det anvendte arbejdsudstyr kan medføre, og oplysninger om, hvordan disse skader opdages og anmeldes,
  • sikker arbejdspraksis,
  • Regelmæssig høring og inddragelse af arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter.

EU-lande skal træffe foranstaltninger med henblik på iværksættelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, især hvis:

 • en identificerbar sygdom eller dens helbredsskadelige virkninger kan sættes i forbindelse med eksponeringen for vibrationer
 • det er sandsynligt, at sygdommen eller virkningerne skyldes de særlige arbejdsforhold
 • der findes afprøvede teknikker til at identificere sygdommen eller de helbredsskadelige virkninger.

Hvis en læge vurderer, at en arbejdstager har en identificerbar sygdom eller lider af dårligt helbred som følge af vibrationer:

 • underretter lægen arbejdstageren herom og informerer vedkommende om den helbredskontrol, som eventuelt er påkrævet,
 • underrettes arbejdsgiveren, som derefter skal træffe foranstaltninger til at fjerne eller nedbringe den identificerede risiko.

EU-lande kan tillade, at søfart og luftfart fraviger direktivet på visse betingelser.

Direktivet fastsætter forskellige eksponeringsværdier afhængigt af, om vibrationerne påvirker en brugers arm og hånd eller hele kroppen i løbet af en almindelig 8-timers arbejdsdag.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 6. juli 2002, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 6. juli 2005.

BAGGRUND

Udbredt brug af tunge vibrerende maskiner på arbejdspladsen kan, hvis ikke det overvåges nøje, skade en brugers muskler, knogler, åndedræt og hjerne. Lovgivningen rammer balancen mellem at beskytte brugerne, samtidig med at der ikke indføres unødvendige administrative, økonomiske og juridiske byrder for små og mellemstore virksomheder.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) - Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet (EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13-20)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2002/44/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/391/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.11.2018

Top