EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien

Forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 92/91/EØF — minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at fastsætte minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri* — både onshore og offshore.

HOVEDPUNKTER

Alle arbejdssteder, hvor der foregår efterforskning og udvinding af mineralske materialer ved hjælp af boring skal overholde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed som fastsat i direktivet og tilhørende bilag, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller aktiviteten, omstændighederne eller en særlig risiko gør det nødvendigt.

Arbejdsgiverens generelle forpligtelser

Arbejdsgivere er forpligtet til at sikre:

 • at der tages hensyn til sikkerheden på arbejdsstedet allerede i projekteringsfasen
 • at der findes en person med ansvar for overvågning af arbejdsstedet
 • at arbejde, der indebærer en særlig risiko, kun overlades til arbejdstagere med passende kvalifikationer
 • at alle sikkerhedsinstrukser er forståelige for alle berørte arbejdstagere
 • at der stilles førstehjælpsfaciliteter til rådighed, og at der med jævne mellemrum gennemføres relevante sikkerhedsøvelser.

Dokument om sikkerhed og sundhed

Inden arbejdet med udvinding af mineralske materialer påbegyndes, skal arbejdsgiveren sikre, at der er udarbejdet et dokument vedrørende sikkerhed og sundhed, og at dette dokument ajourføres (i henhold til artikel 6, 9 og 10 i direktiv 89/391/EØF, der fastsætter de generelle regler for sikkerhed og sundhed under arbejdet). Af dette dokument skal det især fremgå:

 • at de risici, arbejdstagerne udsættes for på arbejdsstedet, er nærmere fastlagt og vurderet
 • at der er truffet fyldestgørende foranstaltninger og
 • at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdsstedet er i overensstemmelse med sikkerhedskravene.

Når arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede på samme arbejdssted, skal den arbejdsgiver, der er ansvarlig for det pågældende arbejdssted, koordinere iværksættelsen af de foranstaltninger, der gælder for de relevante arbejdstagere, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Denne koordinering berører ikke den enkelte arbejdsgivers ansvar.

Anmeldelse af ulykker og farlige episoder

Arbejdsgiveren skal straks anmelde alvorlige arbejdsulykker og/eller dødsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder.

Forebyggende tiltag og kommunikationssystemer

For at beskytte arbejdstagerne imod fare (herunder brand, eksplosion og sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfære) skal arbejdsgiveren:

 • træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at
  • forhindre, spore og bekæmpe udbrud og spredning af brande og eksplosioner
  • forhindre ophobning af eksplosive og/eller sundhedsfarlige stoffer i den omgivende atmosfære
 • gennemføre regelmæssige sikkerhedsøvelser
 • tilvejebringe og vedligeholde det nødvendige evakuerings- og redningsudstyr for at sikre, at arbejdstagerne i en faresituation har muligheder for at forlade arbejdsstedet hurtigt og sikkert
 • sørge for, at der er tilstrækkelige alarmerings- og kommunikationssystemer til rådighed, således at hjælpe-, evakuerings- og redningsaktioner straks kan iværksættes, hvis det bliver nødvendigt
 • på en forståelig måde underrette arbejdstagerne om alle de foranstaltninger, der er truffet vedrørende deres sikkerhed og sundhed.

Ændring af arbejdsstedet

Hvis der foretages ændringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet efter den dato, hvor dette direktiv trådte i kraft, skal arbejdsgiveren sikre, at minimumsforskrifterne som fastsat i bilaget til direktivet overholdes.

Tilsyn med arbejdstagernes sundhed

Hver arbejdstager skal gennemgå et sundhedstilsyn, inden han sættes til at udføre opgaver i forbindelse med de aktiviteter, der er omtalt i direktivet, og derefter med jævne mellemrum.

Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdstageren høres om de anliggender og deltager i de beslutningsprocedurer, der er omfattet af nærværende direktiv.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 11. november 1992, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 3. november 1994.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Boringsrelateret udvindingsindustri: alle industrier, der udøver følgende aktiviteter:
 • egentlig udvinding af mineralske materialer gennem borehuller (huller boret i jorden med henblik på at søge efter olie og andre mineralske materialer) og/eller
 • efterforskning med henblik på en sådan udvinding og/eller
 • behandling af de udvundne materialer med henblik på salg, men ikke forarbejdning af de udvundne materialer.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 348 af 28.11.1992, s. 9-24).

Efterfølgende ændringer af direktiv 92/91/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 15.01.2019

Top