EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikkerhed og sundhed under arbejdet — generelle regler

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 89/391/EØF — foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det indfører foranstaltninger til at forbedre sikkerhed og sundhed for personer under arbejdet. Det fastlægger både arbejdsgivernes (*) og arbejdstagernes (*) forpligtelser til at reducere ulykker og erhvervssygdomme på arbejdspladsen.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på alle former for private og offentlige aktiviteter (industri, landbrug, handel, administration, tjenesteydelser, undervisning, kulturel virksomhed, fritidsbeskæftigelse osv.).

Det fastlægger, at arbejdsgivere har pligt til at:

  • sikre deres arbejdsstyrkes sikkerhed og sundhed. Det omfatter evaluering og forebyggelse af risici, udvikling af en overordnet sikkerhedspolitik samt sikring af den nødvendige oplæring af personalet
  • udpege en person med ansvar for at forebygge risici under arbejdet
  • træffe de nødvendige foranstaltninger inden for områderne førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering
  • vurdere de risici, som visse arbejdstagere er udsat for, og sikre, at de nødvendige beskyttende foranstaltninger er indført
  • give arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter alle relevante oplysninger om mulige sikkerheds- og sundhedsrisici og de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge dem
  • høre arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter og involvere dem i alle diskussioner om sikkerhed og sundhed under arbejdet
  • sikre, at alle arbejdstagere modtager tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i sikkerhed og sundhed.

Andre hovedpunkter

  • Det påhviler den enkelte arbejdstager i det omfang, det er muligt, at drage omsorg for sin egen og for kollegernes sikkerhed og sundhed.
  • Arbejdstagere, som er særligt følsomme over for mulige risici og farer på arbejdspladsen, skal beskyttes i særlig grad.
  • Direktivet finder ikke anvendelse på visse specifikke aktiviteter i den offentlige tjeneste, f.eks. inden for politiet, i de væbnede styrker eller visse elementer af civilbeskyttelsestjenesterne.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Arbejdstager: enhver person, som en arbejdsgiver har i sin tjeneste, herunder praktikanter og lærlinge, bortset fra hushjælp.

(*) Arbejdsgiver: enhver, der har stiftet et arbejdsmæssigt forhold med nogen, og som har ansvar for virksomheden.

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/391/EØF

19.6.1989

31.12.1992

EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21-24

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 89/391/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 08.05.2020

Top