EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europæisk Institut for Leve- og Arbejdsvilkår

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europæisk Institut for Leve- og Arbejdsvilkår' for an updated information about the subject.

Europæisk Institut for Leve- og Arbejdsvilkår

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Livs- og Arbejdsvilkårene

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen opretter Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).

Eurofound er udviklet til at bidrage til bedre leve- og arbejdsvilkår i landene. Det udfører sin rolle i partnerskab med regeringer, arbejdsgivere, fagforeninger og EU-institutioner (såsom Kommissionen, Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg).

Hovedopgaver

Eurofounds primære formål er at

 • overvåge tendenser og udviklinger inden for leve- og arbejdsvilkår, arbejdsmarkedsrelationer og strukturelle ændringer (f.eks. ændringer, der skyldes indførelsen af nye teknologier) i EU’s økonomi
 • afgive udtalelser til og rådgive sociale beslutningstagere og interessenter inden for leve- og arbejdsvilkår
 • udbrede viden og arrangere debatter og udvekslinger med repræsentanter fra civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter.

Forsknings- og kommunikationsaktiviteter

Eurofounds kerneaktiviteter er primært forvaltning af forskning samt information og kommunikation vedrørende

 • EU-borgernes levevilkår såsom balancen mellem familie og arbejdsliv, offentlige sociale ydelser og adgang til integration på arbejdsmarkedet
 • arbejdsvilkår, herunder tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdstid, fleksibilitet og ændringer i arbejdsvilkår over hele EU
 • arbejdsmarkedsrelationer, herunder industrielle ændringer og omstrukturering af virksomheder, inddragelse af medarbejdere i beslutningstagningen og arbejdsmarkedsrelationer på EU-plan.

Eurofound fremmer udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem universiteter, forvaltninger samt økonomiske og sociale organisationer.

Det arrangerer kurser, konferencer og seminarer og deltager i undersøgelser. Det stiller også data og udtalelser fra uafhængig og komparativ forskning til rådighed for regeringer, arbejdsgivere, fagforeninger og Europa-Kommissionen.

4-årigt arbejdsprogram (2013-2016)

Hvert fjerde år gennemgår Eurofound sin strategi samt retningen for sit arbejde i et rullende program.

Der blev vedtaget et nyt fireårigt strategisk program for perioden 2013-2016. Eurofounds strategiske mål for dette nye 4-årige strategiske program er at levere rettidig viden af høj kvalitet med relevans for politikker på fire centrale områder:

 • 1.

  øget arbejdsmarkedsdeltagelse og bekæmpelse af arbejdsløshed ved at

  • skabe arbejdspladser
  • forbedre arbejdsmarkedets funktionsmåde
  • fremme integration
 • 2.

  forbedre arbejdsvilkårene og gøre arbejdet bæredygtigt i løbet af menneskers levetid

 • 3.

  udvikle arbejdsmarkedsrelationer for at sikre rimelige og produktive løsninger i en politisk kontekst under forandring

 • 4.

  forbedre levestandarden og fremme social samhørighed som reaktion på økonomiske forskelle og sociale uligheder.

I dette arbejdsprogram fremlægger Eurofound fakta og tal, viser tendenser og analyserer politikker i EU-landene. Man har også defineret en liste over specifikke relevante temaer med særligt prioriterede aktiviteter.

Samarbejde

Eurofound samarbejder med specialiserede akademiske skoler eller universiteter i EU-landene og på internationalt plan. Det arbejder også tæt sammen med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Instituttet arbejder også meget tæt sammen med arbejdsmarkedets parter på EU-plan såsom ETUC (det europæiske fagforbund) og BUSINESSEUROPE (den europæiske arbejdsgiverorganisation).

Struktur og funktionsmåde

Instituttet har base i Irland (Dublin). Det består af en bestyrelse, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter og de nationale regeringer i alle EU-landene samt Europa-Kommissionen.

Instituttet har også oprettet to observationsorganer:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 2. juni 1975.

BAGGRUND

Instituttet blev grundlagt for 40 år siden i 1975 for at bidrage til planlægningen og udformningen af bedre leve- og arbejdsvilkår.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1-4)

Efterfølgende ændringer til forordning (EØF) nr. 1365/75 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.01.2016

Top