EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handlingsplan for kvalifikationer og mobilitet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Handlingsplan for kvalifikationer og mobilitet

Beskæftigelsen i Europa kan kun fungere korrekt, hvis europæiske borgere frit kan bevæge sig mellem arbejdspladser, aktiviteter, lande og regioner. Det påhviler Kommissionen at sikre, at arbejdstagernes frie bevægelighed mellem medlemsstaterne, som er fastsat i traktaterne, garanteres effektivt. De aktioner, der tager sigte på at begunstige udvikling af kvalifikationer for at reducere den mangel på kvalifikationer og de begrænsninger, der bremser den europæiske økonomi, er en integrerende del af udviklingen af den erhvervsmæssige mobilitet. Denne handlingsplan har til formål at sikre, at de europæiske arbejdsmarkeder bliver åbne og tilgængelige for alle frem til 2005.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 13. februar 2002 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Kommissionens handlingsplan for kvalifikationer og mobilitet [KOM(2002) 72 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Handlingsplanen imødekommer kravene om en forøgelse af den beskæftigelsesmæssige mobilitet (dvs. jobskifte) for arbejdstagere fra de fattigere til de mere velhavende regioner i Den Europæiske Union. For nærværende har kun 0,1 % af den europæiske befolkning taget officiel bopæl i et andet land i 2000, og kun 1,2 % er rejst til en anden region for at slå sig ned i 1999. Denne ringe geografiske mobilitet er særlig alvorlig, når den begrænser den beskæftigelsesmæssige mobilitet fra de mindst udviklede regioner.

Handlingsplanen nøjes ikke med at pege på de tre grundlæggende udfordringer, der skal tages op, og som består i en mangel på erhvervsmæssig mobilitet, en ringe geografisk mobilitet og vanskelig tilgængelig information om mobilitet. Den kommer også nærmere ind på en række prioriterede aktiviteter, som skal gennemføres.

Prioriterede aktiviteter

Kommissionen har med fuld respekt for subsidiaritetsprincippet planer om at gennemføre en række prioriterede aktiviteter, som skal løse problemerne omkring den erhvervsmæssige mobilitet, den geografiske mobilitet og manglen på information.

For at gøre betydelige fremskridt med hensyn til de europæiske arbejdstageres mobilitet frem til 2005 foreslår Kommissionen følgende prioriterede aktiviteter:

 • at den beskæftigelsesmæssige mobilitet og kompetenceudviklingen styrkes
 • at informationsformidlingen og gennemsigtigheden omkring jobmuligheder forbedres
 • at den geografiske mobilitet fremmes.

En styrkelse af den beskæftigelsesmæssige mobilitet og kompetenceudviklingen omfatter:

 • fremme af alles adgang til almen uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder gratis adgang til nøglekompetencer, uafhængigt af alder. Oprettelse af EU-kvalitetsmærker for de bedste uddannelsessystemer baseret på IKT (informations- og kommunikationsteknologi)
 • tilskyndelse af de studerende, og navnlig de kvindelige studerende, til at påbegynde studier inden for matematik, naturvidenskab og teknologi
 • forbedring af det almene uddannelsesniveau og mere konkret en bedre integration af unge handicappede, unge med indlæringsvanskeligheder, indvandrere og etniske mindretal i uddannelsessystemerne
 • sikring af en bedre grænseflade mellem uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet. Etablering af et kommunikationsnetværk mellem de organer, der opererer i den private sektor og i uddannelsessektoren
 • inddragelse af arbejdstagerne, og navnlig de ældste arbejdstagere, i virksomhedsuddannelsesordninger. Tildeling af incitamenter til virksomheder og arbejdstagere i dette øjemed
 • tildeling af belønninger til virksomheder eller offentlige organer, der gør brug af de mest innovative livslange uddannelsesstrategier
 • fastsættelse af gennemsigtige kompetencer inden for IKT-området på basis af europæiske standarder og ordninger for validering og anerkendelse
 • forbedring af opfølgningen vedrørende overensstemmelsen mellem IKT-kompetencerne og arbejdsmarkedets krav med etablering af detaljerede kompetenceprofiler
 • skabelse af en EU-dækkende ramme for evaluering og anerkendelse af ikke-formel og uformel læring og erhvervserfaring
 • fortsat udvikling af sådanne instrumenter som Europass, EU-CV'er og porteføljer indtil 2003 og samtidig etablering af et system, der gør det muligt at akkumulere kvalifikationer erhvervet ved forskellige institutioner og i forskellige lande
 • forøgelse af de midler, der er afsat til udvikling af menneskelige ressourcer.

Fremme af den geografiske mobilitet omfatter:

 • opretholdelse af retten til ophold og arbejde i en anden medlemsstat, herunder arbejdstagernes ret til social sikring
 • etablering af et europæisk sygesikringskort. Kommissionen foreslår, at der indføres et elektronisk kort, som skal erstatte den gældende sygesikringsformular E 111 med henblik på at sikre retten til sygepleje overalt i Den Europæiske Union og refusion af udgifterne til denne fra arbejdstagerens medlemsstat
 • etablering af ret til at overføre tillægspensioner
 • afklaring og forenkling af anerkendelsen af kvalifikationer for lovregulerede erhverv. De lovregulerede erhverv er omfattet af en række direktiver (DE) (EN) (FR), der snart vil blive erstattet af ét direktiv, der omfatter alle lovregulerede erhverv
 • intensivering af bestræbelserne på at etablere et fælles marked for grænseoverskridende tjenesteydelser og fjerne hindringer for etableringsfriheden
 • reform af skattesystemerne og de sociale ordninger, der tager sigte på at fremme den regionale mobilitet inden for medlemsstaterne
 • indførelse af tidligere fremmedsprogsundervisning, senest fra barnets 8. år, således at det mestrer to europæiske fremmedsprog ved undervisningspligtens ophør (16 eller 18 år)
 • tilskyndelse til gennemførelse af en betydelig del, f.eks. en tredjedel, af en højere uddannelse i en anden medlemsstat
 • skabelse af et europæisk system af frivillige kvalitetsstandarder på uddannelsesområdet for at fremme mobiliteten inden for de ikke-lovregulerede erhverv
 • afskaffelse af lokale, regionale eller nationale restriktioner vedrørende kvalifikationer i kollektive aftaler
 • vedtagelse af en europæisk indvandringspolitik. Tildeling af rettigheder som dem, der tildeles EU-borgere, navnlig hvad angår ophold, arbejde og social sikring, til tredjelandsstatsborgere med bopæl i en medlemsstat.

Forbedringen af informationsformidlingen og gennemsigtigheden omkring jobmuligheder omfatter:

 • at der oprettes ét fælles netsted med information om mobilitet i EU, en mere komplet informationstjeneste for de regulerede erhverv. En EU-portal om uddannelsesmuligheder vil blive etableret inden udgangen af 2002. For nærværende kan praktiske oplysninger om borgernes ret til at leve og arbejde i andre medlemsstater såvel som om andre rettigheder og muligheder i Den Europæiske Union fås på følgende internetadresse: Europe Direct, der ligeledes tilbyder en række links til informations- og rådgivningsorganer på nationalt, regionalt og lokalt plan
 • at EURES -systemet (europæisk online jobsøgningssystem) videreudvikles, og at der defineres et konventionelt system til jobklassificering, således at EURES bliver et dagligt arbejdsinstrument for de nationale arbejdsformidlinger
 • at der lanceres en europæisk informationskampagne om mobilitet og en række sektorspecifikke kampagner.

Kommissionen vil hvert år evaluere gennemførelsen af nærværende handlingsplan i forbindelse med Det Europæiske Råds forårsmøde.

Kontekst

De mål, der blev fastsat i Lissabon i marts 2000, om flere og bedre job, større social samhørighed og oprettelse af et kundskabernes Europa nødvendiggør, at der findes en kvalificeret og fleksibel arbejdskraft på det europæiske arbejdsmarked, der er åbent for alle og giver adgang til alle. Denne handlingsplan tilskynder medlemsstaterne, virksomhederne og arbejdstagerne til i større grad selv at imødekomme de nye krav på arbejdsmarkedet og fremsætter henvendt til de europæiske regeringer et konkret mål på kort sigt, nemlig at der indføres et europæisk sygesikringskort.

I forlængelse af meddelelsen om nye arbejdsmarkeder i EU, som har haft den fortjeneste at indlede debatten om mobilitet på Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001, har Kommissionen givet en taskforce på højt niveau til opgave at udarbejde en rapport, som udgør grundlaget for nærværende handlingsplan.

Nærværende dokument er ligeledes inspireret af en række nye europæiske initiativer, der har til formål at indføre et europæisk område for livslang læring og bidrage til borgernes mobilitet (jfr. bl.a. Rådets og Europa-Parlamentets henstilling (esdeenfr) om mobilitet og den dertil hørende handlingsplan (esdeenfr), som medlemsstaterne har godkendt).

Med henblik på at gennemføre målet om mere åbne og tilgængelige arbejdsmarkeder i EU inden 2005 vil Kommissionen sørge for, at der bliver taget højde for nærværende handlingsplan i forbindelse med den næste revision af den europæiske beskæftigelsesstrategi og ethvert initiativ til etablering af et europæisk område for livslang læring.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 25. januar 2007 "Endelig rapport om gennemførelsen af Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet [KOM(2002) 24 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen evaluerer især handlingsplanens gennemførelse i lyset af rapporten fra 2004, hvoraf visse aktioner netop er blevet gennemført, og de nye integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse 2005-2008. Handlingsplanen bidrager til fremskridt hen mod et europæisk arbejdsmarked, der er åbent og giver adgang for alle gennem

 • en forbedring af den erhvervsmæssige mobilitet og udvikling af kvalifikationerpå grundlag af en række referencemål og -kriterier, som blev vedtaget af Rådet i maj 2003, og som skal være nået i 2010. Der har siden 2004 været gennemført en lang række aktioner, som f.eks. på forskningsområdet indledning af initiativet "Forskere i Europa" [EN], vedtagelse af det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere i 2005 (EN_FR) [PDF]. Anerkendelsen af kvalifikationer og kompetence konsolideres desuden gennem Europass, som åbner mulighed for en enestående transparens og overførsel gennem den igangværende udvikling af en europæisk referenceramme for ikke-lovregulerede erhverv. På ikt-området udvikles der en europæisk metaramme for ikt-kompetencer, der skal fremme en bedre forståelse i EU for karakteren og strukturen i ikt-fagkompetencer. I denne sammenhæng skal der ligeledes gives støtte til livslang læring og efter- og videreuddannelse, bl.a. gennem udarbejdelse af globale strategier for læring frem til udgangen af 2006
 • bedre muligheder for geografisk mobilitetsom har gjort fremskridt med vedtagelsen af det europæiske sygesikringskort (esdeenfr), koordineringen af de sociale sikringsordninger og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for lovregulerede erhverv, det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (esdeenfr), mindskelse af hindringerne på områderne supplerende pensionsrettigheder og tredjelandsforskeres ophold i EU. Mere globalt har EU vedtaget foranstaltninger på det indvandringspolitiske område på EU-plan for at forenkle unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (direktiv 2004/38/EF). Parallelt hermed sker der fremskridt i arbejdet med økonomisk migration på EU-plan (grønbog (esdeenfr) fra januar 2005 og meddelelse fra Kommissionen om et handlingsprogram vedrørende lovlig indvandring (esdeenfr))
 • bedre oplysninger og mere åbenhed om jobmulighedersom sikres i højere grad ved hjælp af portalen "Velkommen til dit Europa", som giver oplysninger til arbejstagere, studerende og virksomheder, eller Eures-portalen, som nu giver direkte adgang til alle jobtilbud, der offentliggøres af de offentlige arbejdsformidlinger. Desuden tilbyder portalen for forskeres mobilitet Eracareers forskere individualiseret bistand gennem Eramore, som er et netværk af 200 mobilitetscentre i mere end 30 lande.

Der er dog stadig en række udfordringer, der skal findes et passende svar på for at styrke gennemførelsen af handlingsplanen og sikre, at europæerne bliver opmærksomme på de erhvervsmæssige og geografiske ændringer - især deres rettigheder og muligheder. Derudover er der følgende behov:

 • livslang læring, især udarbejdelse af sammenhængende og globale strategier, der henvender sig til alle, samt tilskyndelsesforanstaltninger og mekanismer til deling af omkostningerne for at forbedre arbejdskraftens tilpasningsevne og smidighed i overensstemmelse med retningslinjerne for beskæftigelsen og EU's Lissabon-program
 • der skal først og fremmest investeres i ikt-kvalifikationer på de områder, hvor EU står stærkt i den internationale konkurrence, og drøftelserne om spørgsmål, der har betydning herfor, skal finde sted på et solidt grundlag
 • fjernelse af retlige, administrative og kulturelle hindringer for mobilitet med henblik på at skabe et virkeligt europæisk arbejdsmarked. Arbejdet med de ikke-lovregulerede erhverv skal fortsættes og nye initiativer udvikles på områder som sproglig forberedelse eller en passende uddannelse før enhver mobilitet. Dette er i overensstemmelse med forslagene i den nye årsrapport for 2006, som tilskynder til dannelse af et nyt partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at nå frem til en global kvantitativ og kvalitativ styrkelse af beskæftigelsen
 • der skal fastsættes faste rammer for økonomisk migration, så dens indvirkning på EU's økonomiske og sociale udvikling og virksomhedernes konkurrenceevne bliver positiv
 • en integreret tilgang til mobilitet i overensstemmelse med EU's Lissabon-program og de nye retningslinjer for beskæftigelsen (2005-2008).

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling (EF) nr. 2006/961 af 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (esdeenfr) [Den Europæiske Unions Tidende L 394 af 30.12.2006].

Kommissionens meddelelse af 6. februar 2004 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Rapport om gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan om kvalifikationer og mobilitet [KOM(2004) 66 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I en global økonomisk sammenhæng, som tenderer i retning af en opbremsning af den økonomiske aktivitet (vækstraten for BNP i EU lå omkring 1 % i 2002 og forventes at ligge omkring 0,8 % i 2003), vil den deraf følgende indskrænkning af beskæftigelsestilbuddet naturligt begrænse tilskyndelsen til at skifte arbejdsplads og kan derfor have en negativ indvirkning på de samlede mobilitetsstatistikker. Den procentdel af arbejdstagerne, der arbejdede mindre end et år for den samme arbejdsgiver (16,4 %) i 2002, var således lavere end den tilsvarende procentdel (17,5 %), der blev beregnet for 2000.

Ikke desto mindre understreges det i rapporten, som gør status over de positive og negative resultater indtil nu, at den erhvervsbetingede mobilitet har nydt godt af en række henstillinger, som Rådet har vedtaget, og som skal nås frem til 2010, og af Europass-ordningen, som skal støtte transparensen og muligheden for at overføre kvalifikationer. Trods de forsinkelser, der har været i forbindelse med forslaget til direktiv om harmonisering af den gensidige anerkendelse af kvalifikationer og udkastet til direktiv om erhvervsbetinget indvandring, er betingelserne for geografisk mobilitet blevet forbedret, bl.a. ved hjælp af det europæiske sygesikringskort (esdeenfr) og en bedre samordning af rettighederne under den sociale sikring. Der har desuden været tilskyndet til information og transparens i tilbud om beskæftigelse gennem positive foranstaltninger, herunder bl.a. åbning af en europæisk portal (EN) om beskæftigelsesmobilitet, indledning af en informationskampagne om mobilitet og modernisering af Eures.

Kommissionen understreger desuden den voksende betydning, der tillægges disse spørgsmål i de nuværende retningslinjer for beskæftigelsen og den dermed beslægtede indsats inden for rammerne af programmet om uddannelse og erhvervsuddannelse frem til 2010. Den nye europæiske beskæftigelsesstrategi, som Rådet vedtog den 22. juli 2003, opfordrer bl.a. medlemsstaterne til at forbedre transparensen og anerkendelsen af kvalifikationer og kompetence, overførslen af rettigheder på områderne social sikring og pension, tilbuddet om passende tilskyndelser i de sociale og skattemæssige ordninger og hensyntagen til de indvandringsaspekter, der vedrører arbejdsmarkedet. Under denne strategi opfordres der ligeledes til, at beskæftigelsessøgende i hele EU frem til 2005 skal kunne få indsigt i samtlige tilbud om beskæftigelse, der gives gennem medlemsstaternes arbejdsanvisninger. Medlemsstaterne tilskyndes ligeledes til at iværksætte strategier for livslang læring, som ligger tæt op ad uddannelses- og erhvervsuddannelsesordningernes fremtidige mål.

Endelig fremhæver Kommissionen de områder, hvor der stadig er behov for at fremme nye aktioner, herunder:

 • udvikling af kvalifikationer, især ikt-kvalifikationer, som led i livslang læring, både under almen uddannelse og under erhvervsuddannelse
 • fremme af en effektiv adgang til vedvarende uddannelse for voksne, arbejdstagere og arbejdssøgende
 • udstyring af unge med basiskvalifikationer, som er nyttige for arbejdsmarkedet og nødvendige for at deltage i livslang læring
 • fremme af initiativer, der skal hjælpe arbejdstagere med at komme ind på arbejdsmarkedet, blive der og klare sig godt
 • i givet fald, forbedring af mulighederne for overførsel af rettigheder inden for social sikring, herunder pension, i hele EU.

Det vil samtidig være hensigtsmæssigt fortsat at skride ind over for hindringer mod erhvervsmæssig og geografisk mobilitet.

Rådets resolution (esdeenfr) af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 162 af 6.7.2002].

Seneste ajourføring: 28.06.2007

Top