EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder har til opgave at støtte de europæiske institutioner og EU-landene i at integrere ligestillingsprincippet i landenes politikker og bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn. Instituttet oplyser ligeledes borgerne i Den Europæiske Union (EU) om emnet.

RESUME

Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip, der er nedfældet i Lissabontraktaten, og et af Den Europæiske Unions (EU) prioriterede politikområder. Der er dog behov for yderligere fremskridt for at nå til en reel ligestilling mellem mænd og kvinder, både når det gælder arbejdslivet og privatlivet.

Med dette formål for øje spiller det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder en vigtig rolle, eftersom det besidder den sagkundskab, der er nødvendig for at kunne udarbejde ligestillingsforanstaltninger i hele EU.

Instituttets opgaver

Instituttets stiller sin tekniske ekspertise til rådighed for EU-institutionerne og EU-landene med henblik på at bidrage til at

  • fremme og styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder
  • integrere ligestillingsaspektet i alle EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker
  • bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn
  • øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling, navnlig gennem konferencer og oplysningskampagner.

Instituttets arbejde baseres på objektive, pålidelige og sammenlignelige data aggregeret på europæisk niveau. Instituttet er ansvarligt for indsamling, analyse og formidling af disse data.

Instituttet analyserer ligeledes oplysninger indsamlet hos internationale organisationer og ikke-EU-lande. Endelig bidrager Instituttet til at integrere ligestilling mellem mænd og kvinder i Unionens udenrigspolitik.

Instituttet fremmer erfaringsudveksling og dialog mellem alle relevante aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer og forskningscentre.

Instituttets funktion

Instituttet udfører sine opgaver uafhængigt og med gennemsigtighed i dets arbejde. Det ledes af en bestyrelse samt en direktør, der bistås af et rådgivende ekspertforum. Instituttet har hjemsted i Vilnius (Litauen).

Instituttet indgår i særligt tæt samarbejde med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft d. 19. januar 2007.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9-17)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1922/2006 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 30.10.2015

Top