EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Dette direktiv fastlægger en overordnet ramme for at sikre ligebehandling af alle i EU på arbejdspladsen uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at sikre, at personer, som har en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, alder eller seksuel orientering, ikke udsættes for forskelsbehandling og i stedet ligebehandles på arbejdspladsen.

Hvilke former for forskelsbehandling er omfattet af direktivet?

Direktivet dækker både direkte (forskelsbehandling på grund af en bestemt egenskab) og indirekte forskelsbehandling (enhver bestemmelse, betingelse eller praksis, der tilsyneladende er neutral, men som medfører en ulempe for personer i ovennævnte kategorier i forhold til andre). Chikane, som skaber et fjendtligt arbejdsmiljø, betragtes som forskelsbehandling.

Hvem gælder direktivet for, og hvem gælder det ikke for?

Direktivet gælder for alle personer, uanset om de arbejder i den offentlige eller den private sektor, i forhold til:

  • vilkårene for adgang til lønnet beskæftigelse eller udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder udvælgelseskriterier og ansættelsesvilkår samt forfremmelse
  • erhvervsuddannelse
  • ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse og løn
  • medlemskab af og deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller en organisation, hvis medlemmer udøver et bestemt erhverv.

Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller udbetalinger af enhver art fra offentlige ordninger, herunder offentlige ordninger for social sikring eller social beskyttelse.

Hvad kan gøres for at stoppe forskelsbehandling?

EU-medlemsstaterne skal sikre, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive en klage til retslige og/eller administrative instanser. Dette gør sig gældende, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt. I direktivets kapitel II findes yderligere oplysninger om retsmidler og håndhævelse.

Hvordan kan situationen forbedres?

Ifølge en rapport (COM(2014) 2 final) om dette direktiv og direktivet om racelighed er hovedudfordringen at forstærke bevidstheden om den allerede eksisterende beskyttelse og sikre bedre anvendelse af direktiverne i praksis.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/78/EF

2.12.2000

2.12.2003

EUT L 303 af 2.12.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Fælles beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (direktivet om racelighed) og af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktivet om beskæftigelseslighed) [COM(2014) 2 final af 17.1.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 27.06.2014

Top