EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's generelle regler om information og høring af arbejdstagerne

EU's generelle regler om information og høring af arbejdstagerne

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/14/EF — generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger generelle principper om minimumskrav til ret til information* og høring* for arbejdstagere i virksomheder, som er hjemmehørende i Den Europæiske Union (EU). National lovgivning og arbejdsmarkedsforhold bestemmer, hvordan disse finder anvendelse.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene må:
  • vælge, om lovgivningen finder anvendelse på virksomheder med mindst 50 eller forretningssteder med mindst 20 arbejdstagere
  • fastlægge særlige regler for virksomheder, som hovedsagelig har et politisk, erhvervsorganisatorisk, religiøst, velgørende, uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kunstnerisk sigte
  • bestemme, at arbejdsgiverne har ret til at undlade at informere eller høre arbejdstagerrepræsentanterne, når dette ville skade virksomhedens drift i alvorlig grad.
 • Information og høring omfatter oplysninger om en virksomheds
  • seneste udvikling og forventede udvikling i aktiviteter og økonomisk situation
  • beskæftigelsesstruktur og den forventede udvikling, især hvis beskæftigelsen er truet
  • beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.
 • Høring skal finde sted:
  • på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold
  • på et relevant ledelses- og repræsentationsniveau, afhængigt af det behandlede emne
  • på grundlag af informationer fra arbejdsgiveren og udtalelser fra arbejdstagernes repræsentanter
  • således at arbejdstagerrepræsentanterne kan mødes med arbejdsgiveren og få et svar på eventuelle fremsatte udtalelser
  • med henblik på at nå til aftale om beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.
 • Arbejdstagerrepræsentanterne og deres rådgivere må ikke videregive oplysninger, de har modtaget som fortrolige.
 • Den oprindelige lovgivning gav EU-landene mulighed for at udelade besætningsmedlemmer om bord på havgående skibe. Denne fritagelse blev fjernet med en ændring i 2015.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. marts 2002. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 23. marts 2005.

BAGGRUND

 • Europa-Kommissionen rådførte sig med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter i starten af 2015 om, hvorvidt de følgende tre direktiver skulle konsolideres til én lovtekst: den generelle ramme for information og høring af arbejdstagerne, kollektive afskedigelser og overførsel af virksomheder.
 • Øvelsen omfatter også overvejelser om, hvorvidt begreberne »information« og »høring« kan forbedres.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Information: Oplysninger, der gives af arbejdsgiveren, så arbejdstagerrepræsentanterne kan blive informeret om et problem og vurdere det.

Høring: Udveksling af synspunkter og etablering af en dialog mellem arbejdstagerrepræsentanterne og arbejdsgiveren.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab — Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29-34)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2002/14/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Høringsdokument: Første fase i høring af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i TEUF om konsolidering af EU-direktiverne om information og høring af arbejdstagerne (C(2015) 2303 final af 10.4.2015)

seneste ajourføring 04.12.2016

Top