EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tilrettelæggelse af arbejdstiden

Tilrettelæggelse af arbejdstiden

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/88/EF — visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid for arbejdstagere. Disse dækker:

 • minimale daglige hvileperioder, ugentlige hvileperioder, årlige ferier, pauser og den maksimale ugentlige arbejdstid
 • aspekter i forbindelse med natarbejde og skifteholdsarbejde.

HOVEDPUNKTER

EU-landene

 • EU-landene skal sikre, at alle arbejdstagere har ret til:
  • en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode
  • en pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer
  • en sammenhængende hvileperiode på 24 timer hver 7. dag, udover de 11 timer dagligt
  • mindst 4 ugers betalt ferie om året
  • en maksimal arbejdsuge på 48 timer, inklusive overarbejde, over en periode på 7 dage.
 • Normalt natarbejde må ikke overstige 8 timer i gennemsnit pr. periode på 24 timer.
 • Natarbejdere har ret til gratis sundhedstjek med jævne mellemrum.

Nationale myndigheder

 • Nationale myndigheder kan:
  • bruge referenceperioder, der spænder fra 14 dage til 4 måneder, til beregningen af ugentlige hvileperioder og maksimal ugentlig arbejdstid
  • undtage personale med ledelsesfunktioner, andre højtstående beslutningstagere, arbejdende familiemedlemmer og personale beskæftiget med religiøse handlinger fra lovgivningen.
 • Afvigelser fra visse bestemmelser kan også anvendes i alle følgende tilfælde:
  • vagt-, overvågnings- og døgnvagtaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte personer eller goder
  • kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion på områder såsom hospitaler, havne, lufthavne, presse og jordbrug
  • forudsigeligt ekstraarbejde (navnlig inden for jordbrug, turisterhvervet, postvæsenet, jernbanetransportsektoren, redningssektoren)
  • undtagelsesbestemmelser ved kollektive overenskomster mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på søfarende eller arbejdstagere, der er dækket af mere specifikke bestemmelser (som f.eks. mobile arbejdstagere inden for vejtransport, luftfart, grænseoverskridende jernbanetransport eller transport ad indre vandveje).
 • EU-landene kan anvende gunstigere bestemmelser om sundhed og sikkerhed, hvis de ønsker det.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 2. august 2004.

BAGGRUND

Arbejdsbetingelser — arbejdstidsdirektivet.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9-19)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revision af arbejdstidsdirektivet (første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-plan i henhold til artikel 154 i TEUF) (KOM(2010) 106 endelig af 24.3.2010)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revision af arbejdstidsdirektivet (anden fase i høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-plan i henhold til artikel 154 i TEUF) (KOM(2010) 801 endelig af 21.12.2010)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2003/88/EF (»arbejdstidsdirektivet«) (KOM(2010) 802 endelig af 21.12.2010)

seneste ajourføring 01.12.2016

Top