EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Deltidsarbejde

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 97/81/EF — rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS (fagforeninger)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det har til formål at gennemføre rammeaftalen om deltidsarbejde, som blev indgået mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne (arbejdsmarkedets parter) i Den Europæiske Union (EU).
  • Aftalen har til formål at fjerne uberettiget diskrimination af deltidsansatte og forbedre kvaliteten af deltidsarbejde. Den sigter også mod at være med til at udvikle deltidsarbejde på frivillig basis og tillade arbejdsgivere og ansatte at tilrettelægge arbejdet på en måde, der tager hensyn til begge parters behov.

HOVEDPUNKTER

Hvem gælder det for?

Det finder anvendelse på deltidsansatte, som har en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som defineret i de enkelte EU-lande. Personer, der kun arbejder som løst ansatte, kan være undtaget af objektive grunde efter høring af arbejdsmarkedets parter i det pågældende EU-land.

Ikkeforskelsbehandling

Deltidsansatte må ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre det kan begrundes objektivt. Adgang til særlige ansættelsesvilkår kan gøres afhængig af betingelser såsom anciennitet, arbejdstid eller indtjening efter høring mellem EU-landene og arbejdsmarkedets parter.

Adgang til deltidsarbejde

EU-landene og arbejdsmarkedets parter bør identificere, gennemgå og om nødvendigt fjerne eventuelle juridiske eller administrative forhold, som reducerer mulighederne for deltidsarbejde. En arbejdstagers afvisning af at blive overført fra fuldtids- til deltidsarbejde eller omvendt er ikke i sig selv en gyldig begrundelse for afskedigelse.

Arbejdsgivernes rolle

Arbejdsgiverne skal tage følgende op til grundig overvejelse:

  • anmodninger om overførsel fra fuldtidsarbejde til enhver form for deltidsarbejde, der bliver ledigt i virksomheden
  • anmodninger om overførsel fra deltids- til fuldtidsarbejde eller om en forøgelse af arbejdstiden, hvis muligheden opstår
  • tilvejebringelse af rettidig information om ledige deltids- og fuldtidsstillinger
  • foranstaltninger til fremme af deltidsarbejde på alle niveauer i virksomheden
  • tilvejebringelse af hensigtsmæssig information om deltidsarbejde til repræsentanter for arbejdstagerne.

Gennemførelse

EU-landene eller arbejdsmarkedets parter kan indføre bestemmelser, der er mere gunstige end dem, der er fastsat i aftalen. Gennemførelsen af aftalen udgør dog ikke en gyldig begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af deltidsansatte.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 20. januar 1998. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 20. januar 2000.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Arbejdsvilkår — deltidsarbejde på Europa-Kommissionens websted.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS — Bilag: Rammeaftale om deltidsarbejde (EUT L 14 af 20.1.1998, s. 9-14)

Efterfølgende ændringer til direktiv 97/81/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Nationale gennemførelsesforanstaltninger

Beretning fra Kommissionens tjenestegrene om gennemførelsen af Rådets direktiv 97/81/EF af 17. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS af 21.1.2003

Denne beretning suppleres af 2 undersøgelser:

Kommissionens beretning — Gennemførelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS (Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien) (2007)

Beretninger (overordnede konklusioner) om gennemførelsen af direktiv 1997/81/EF i Bulgarien og i Rumænien (2009)

seneste ajourføring 04.12.2016

Top