Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010)

Denne køreplan støtter målsætningerne i programmet om ligestilling mellem kvinder og mænd. Denne køreplan bygger på rammeprogrammet for ligestilling mellem mænd og kvinder for perioden 2001-2005 og følger op på gennemførelsen og fremhæver nødvendige forbedringer. Køreplanen skal i 2008 følges op af en rapport om, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af den og i 2010 vil der blive foretaget en evaluering af køreplanen og foreslået passende opfølgning.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 [KOM(2006) 92 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne køreplan opstiller seks prioriterede indsatsområder og for hvert område målsætninger og nøgleaktioner til sikring af gennemførelsen. Trods væsentlige fremskridt takket være lovgivning om ligebehandling og social dialog er Europa stadig stillet over for væsentlige udfordringer.

Ligestilling mellem kvinder og mænd, for så vidt angår økonomisk uafhængighed

 • Visse af Lissabon-beskæftigelsesmålene omhandler kønsaspektet, men der bør gøres en større indsats for at nå målene, navnlig hvad angår beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshedsprocenten for kvinder.
 • Trods den eksisterende EU-lovgivning tjener kvinder stadig 15 % mindre end mænd. Forskellen skyldes strukturelle uligheder på arbejdsmarkedet samt direkte diskriminering.
 • I gennemsnit 30 % af EU's iværksættere er kvinder. De har ofte større problemer end mænd med at oprette egen virksomhed og få adgang til finansiering og uddannelse.
 • Risikoen for fattigdom er større for kvinder end for mænd, da kvinder stadig kan forventes at have kortere eller afbrudte karriereforløb og derfor færre individuelle pensionsrettigheder end mænd. Sociale sikringssystemer bør tilbyde kvinder passende ydelser.
 • Kvinder og mænd står over for specifikke sundhedsrisici. Medicinsk forskning, statistikker og sikkerheds- og sundhedsindikatorer vedrører primært mænd og mandsdominerede arbejdsområder.
 • EU arbejder for at bekæmpe den dobbelte diskrimination af indvandrerkvinder og kvinder fra etniske minoriteter.

Forening af privatliv og arbejdsliv

 • Fleksible arbejdsbetingelser har mange fordele for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Men den kendsgerning, at langt flere kvinder end mænd gør brug af sådanne ordninger, kan have en negativ indvirkning på kvinders professionelle position og deres økonomiske uafhængighed.
 • Faldet i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, lave fødselstal og et voksende antal ældre i EU påvirker arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at sikre tilgængelige børnepasningsfaciliteter samt en ny balance mellem privatliv og arbejdsliv samt at forbedre servicetilbuddene til ældre.
 • Foranstaltninger, der kan tilskynde mænd til at tage forældreorlov eller arbejde på deltid, skal fremmes.

Ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningsprocessen

 • Det forhold, at kvinder stadig er underrepræsenteret i samfundslivet, i politik og i den øverste ledelse i offentlig forvaltning, er udtryk for, at der består et demokratisk underskud.
 • Kvinders deltagelse i de økonomiske beslutningsprocesser kan bidrage til innovation og en produktiv arbejdskultur, særligt i forhold til fleksibilitet i arbejdet og gennemsigtighed i forfremmelsesprocesser.
 • Medlemsstaterne har fastsat mål om 25 % kvinder på ledende poster inden for forskning i den offentlige sektor.

Udryddelse af alle former for kønsbestemt vold

 • EU bekæmper krænkelse af den grundlæggende ret til liv, sikkerhed, frihed, værdighed og fysisk og mental integritet. EU gennemfører aktioner mod sædvaner og praksis, der krænker disse rettigheder.
 • Kommissionen foreslår at kriminalisere handelen med kvinder og samtidig at iværksætte yderligere foranstaltninger for at mindske efterspørgslen efter mennesker til seksuel udnyttelse. Direktivet om udstedelse af opholdstilladelser til ofre for menneskehandel skal især sikre deres reintegration af ofre gennem adgang til arbejdsmarkedet.

Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre

 • Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og kultur skal opfordre kvinderne til at udforske utraditionelle uddannelsesforløb og vellønnede fagområder.
 • Kvinderne er stadig primært ansat i sektorer, der er mindre prestigefyldte, dårligere lønnet og på de lavere trin i organisationshierarkiet.
 • Medierne bidrager til at fastholde kønsrollemønstrene. Det er nødvendigt at skabe en løbende dialog mellem myndighederne og de berørte parter.

Fremme af ligestilling i tredjelande

 • I forbindelse med EU-udvidelsen bidrager de tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i gennemførelsen af EU’s ligestillingsregler.
 • Ligestilling mellem kvinder og mænd er en fuldgyldig målsætning i den europæiske naboskabspolitik, udviklingspolitik og udenrigspolitik.
 • EU fremmer internationalt anerkendte principper i milleniumudviklingsmålene og Beijing-handlingsplanen (BPfA) (EN).

Nøgleaktioner

Kommissionen skal modernisere EU-ligestillingslovgivning. En retlig omarbejdning er blevet gennemført i 2006 med hensyn til lige muligheder og ligebehandling.

Kommissionen vil søge i så høj grad som muligt at indarbejde ligestillingsaspektet i alle politikker, f.eks. i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse og den nye strømlinede åbne koordinationsmetode, der dækker pensioner, social integration, sundheds- og langtidspleje.

Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre sker hovedsagelig gennem oplysning. Kommissionen agter bl.a. at fremme dialogen med EU-borgerne gennem planen for demokrati, dialog og debat og "Dit Europa-portalen".

På de fleste områder har der vist sig et behov for bedre statistikker. Ved hjælp af nye indikatorer og et nyt sammenfattende indeks for fremskridt på ligestillingsområdet bør det blive lettere at sammenligne oplysningerne på EU-niveau. Det er også vigtigt at kønsopdele statistikkerne.

Der er behov for yderligere forskning i forbindelse med kønsaspekterne på sundhedsområdet og for erhverv i social- og sundhedssektoren. EU-databasen om kvinder og mænd i beslutningsprocessen vil blive videreført.

Det syvende rammeprogram for videnskabelig og teknologisk forskning vil kunne anvendes som redskab til finansiering af målrettet forskning.

På internationalt plan vil Beijing-handlingsplanen, der støttes af Kommissionen, omfatte bedre strukturer til indsamling af oplysninger om kønsaspektet i udviklingslandene.

Finansiering

Det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder vil med et budget på 50 mio. EUR komme til at spille en nøglerolle i gennemførelsen af de fleste ovennævnte aktiviteter.

PROGRESS-programmet finansierer tværgående aktioner, da ligestillingsaspektet er fælles for en række politikker. Derfor skal Kommissionen undersøge mulighederne for at udvikle kønsspecifik konsekvensanalyse og budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv i EU.

Strukturfondene er vigtige finansieringskilder. Strukturfondene kan også medvirke til at støtte opfyldelsen af Barcelona-målene om børnepasning og etableringen af plejefaciliteter.

Den Europæiske Socialfond (ESF) spiller en væsentlig rolle i kvinders optagelse på arbejdsmarkedet, men også i integrationen af kvinder fra tredjelande i EU og i udryddelsen af fastlåste kønsrollemønstre.

Andre foranstaltninger

I forbindelse med en række arrangementer kan der skabes fremskridt for ligestillingssagen: det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007, det europæiske år for bekæmpelse af udstødelse og fattigdom i 2010 samt i 2006 en Euromed-ministerkonference om ligestilling.

Kommissionen skal oprette et EU-netværk af kvinder i lederstillinger i økonomi og politik samt et netværk af organer, der beskæftiger sig med ligestilling. Den vil arbejde tæt sammen med ngo’er og arbejdsmarkedets parter.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Midtvejsrapport om gennemførelsen af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) [KOM(2008) 760 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten præsenterer midtvejsresultaterne af køreplanen for 2006-2010. Køreplanen dækker to årlige arbejdsprogrammer, og målsætningerne blev styrket i 2007 ved vedtagelsen af ligestillingspagten. PROGRESS-programmet finansierer den tværgående gennemførelse af køreplanen i andre politikker samt kommunikationsaktioner.

De største fremskridt på ligestillingsområdet er opnået inden for områder, hvor der er fastlagt kvantificerbare fælles målsætninger for medlemsstaterne. Dermed ses fremskridt på næsten alle køreplanens områder. Der ses forskellig grad af fremskridt i de enkelte medlemsstater, og der skal gøres en indsats for at nå målsætningerne for 2010. Rapporten kommer med flere forslag i den sammenhæng:

 • Bedre forvaltning, Kommissionen vurderer det nødvendigt at samle de involverede aktørers indsats, at foretage en gennemgang af de nationale lovgivninger og fællesskabslovgivningen, af EU’s programmer og budgetprocedure for i højere grad at integrere ligestillingsaspektet. De internationale og europæiske indikatorer skal forbedres, og indhentning af statistiske oplysninger skal samordnes. Oprettelsen af Det Europæiske Ligestillingsinstitut er væsentlig for at nå køreplanens målsætninger.
 • Større indsats over for de sociale og økonomiske udfordringer. Det skal især ske gennem Lissabon-strategien, den nye sociale dagsorden og den åbne koordinationsmetode, hvad angår socialsikring og social inkludering. Samhørighedspolitikken, uddannelsespolitikken og forskningspolitikken skal undergå en vurdering. Ligestilling skal forbedres i beslutningsorganer og i politiske og økonomiske organer samt i medierne.

Den afsluttende vurdering af aktionernes virkning skal fremlægges i 2010.

Seneste ajourføring: 18.09.2009

Top