EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plan D for demokrati, dialog og debat

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Plan D for demokrati, dialog og debat

Europa-Kommissionen lancerede den 13. oktober 2005 sin Plan D for demokrati, dialog og debat, som skal fremme en offentlig debat om Den Europæiske Unions fremtid. Plan D sigter mod at forbedre formidlingen af og debatten om EU's aktiviteter ved i højere grad at lytte til borgernes forventninger.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Kommissionens bidrag til tænkepausen og tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat [KOM(2005) 494 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Europa-Kommissionens Plan D for demokrati, dialog og debat opstiller rammerne for en proces, som skal fremme en bredere debat om EU's fremtid mellem EU-institutionerne og borgerne.

Mål

En debat om Europas fremtid bør tage højde for borgernes behov og forventninger og sikre deres fortsatte tillid til og deltagelse i det repræsentative demokrati. Plan D drejer sig derfor om dialog, debat og om at lytte til de behov og forventninger, som borgerne giver udtryk for. Den søger også at fremme formidlingen om EU's aktiviteter ved at henvende sig til bestemte målgrupper (f.eks. unge mennesker) og ved at bruge massemedierne såsom tv og internettet, sidstnævnte som et interaktivt forum for politisk debat. Europa-Kommissionen vil fremlægge en særlig Eurobarometer-undersøgelse om Europas fremtid med det formål at lære af de bekymringer, som borgerne giver udtryk for.

Plan D skal resultere i en ny konsensus om det europæiske projekt og tager først og fremmest fat om to emner:

  • støtte til nationale debatter om Europas fremtid
  • forslag til initiativer, der skal fremme dialogen, den offentlige debat og borgernes deltagelse

Støtte til nationale debatter om Europas fremtid

Nationale debatter skal fokusere på at undersøge og drøfte merværdien og fordelene for borgerne af EU's konkrete resultater og projekter.

Europa-Kommissionen understreger, at den ønsker at bistå medlemsstaterne med at organisere arrangementer, der tager sigte på at synliggøre borgernes deltagelse i disse debatter, der skal finde sted i hele Europa. Samarbejde med andre EU-institutioner og -organer samt med nationale, regionale og lokale parlamenter spiller en vigtig rolle i den forbindelse.

Initiativer, der skal fremme dialogen, den offentlige debat og borgernes deltagelse

Plan D indeholder forslag til 13 særlige EU-initiativer og -foranstaltninger, der skal styrke og fremme dialogen, den offentlige debat og borgernes deltagelse. Europa-Kommissionen har en særlig rolle at spille med hensyn til disse initiativer i fællesskab med de øvrige EU-institutioner og -organer.

Af særlige EU-aktioner kan nævnes: kommissærbesøg i medlemsstaterne og i de nationale parlamenter, støtte til borgerprojekter, et fremstød for større åbenhed i Rådets arbejde, oprettelse af et netværk af "europæiske goodwill-ambassadører" for at synliggøre den europæiske debat samt støtte til projekter, der skal øge valgdeltagelsen.

Feedback-proces

En feedback-proces om resultaterne af de nationale debatter vil finde sted i 2006 for at sikre, at borgernes deltagelse får direkte indvirkning på dagsordenen for EU's politik. Feedbacken vil have form af en række konklusioner og en sammenfatning af resultaterne af de nationale debatter samt afholdelse af en europæisk konference om Europas fremtid den 9. maj 2006.

Kontekst

Efter det franske og det nederlandske nej til den europæiske forfatning i juni 2005 opfordrede stats- og regeringscheferne til en "tænkepause" for at give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre nationale debatter om Europas fremtid. Plan D vil fremme denne debatproces ved at opstille rammer for dialog og debat.

Plan D vil blive gennemført sammen med en handlingsplan, som blev vedtaget af Kommissionen den 20. juli 2005, for forbedring af formidlingen om Europas fremtid.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Handlingsplan af 20. juli 2005 for forbedring af Kommissionens formidling af EU [SEK(2005) 985 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 22.01.2007

Top