EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programmet om Det Europæiske Solidaritetskorps 2021-2027

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2021/888 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Målet med programmet om Det Europæiske Solidaritetskorps er at øge unges og organisationers engagement i lettilgængelige solidaritetsaktiviteter* af høj kvalitet, primært frivilligt arbejde, for derigennem at styrke samhørighed, solidaritet, demokrati, europæisk identitet og aktivt medborgerskab i og uden for Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

Specifikt mål

Programmet om Det Europæiske Solidaritetskorps har til formål at give unge, herunder unge med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, der fremmer positive ændringer i samfundet i og uden for EU og samtidig forbedrer og behørigt validerer deres færdigheder og fremmer deres vedvarende engagement som aktive medborgere.

Aktionsområder

Programmet opretter to aktionsområder for unges deltagelse.

 • Unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter. Aktioner på dette område omfatter frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter.
 • Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand. Aktioner på dette område omfatter frivilligt arbejde og skal bidrage til at yde behovsbaseret bistand med henblik på at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og værne om den menneskelige værdighed samt at styrke sårbare eller katastroferamte samfunds modstandsdygtighed og kapacitet.

Begge programmets områder omfatter desuden netværksaktiviteter samt kvalitets- og støtteforanstaltninger.

Programmet gennemføres ved arbejdsprogrammer, der vedtages af Europa-Kommissionen ved gennemførelsesretsakter.

Deltagelse

 • Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder frivillige aktiviteter til unge mellem 18 og 30 år. Den øvre aldersgrænse for frivillige inden for humanitær bistand er 35, og det er muligt at hyre eksperter og trænere uden en øvre aldersgrænse.
 • Projekterne kan vare i op til 36 måneder og omfatte en eller flere støttede aktiviteter, som afvikles samtidig eller fortløbende.
 • Programmet tillader unge at deltage i mere end ét projekt, hvis de ikke bruger over 12 måneder sammenlagt på aktiviteter, der støttes af programmet.
 • De unge kan gennemføre »Youthpass«-processen og få et bevis efter opholdet, som forklarer, hvilke aktiviteter den unge har deltaget i, afspejler deltagerens læringsproces og dokumenterer de færdigheder, der er opnået ved at deltage.

Budget

 • Programmet løber fra den 1 januar 2021 til den 31. december 2027, som er varigheden af den flerårige finansielle ramme.
 • De samlede midler til gennemførelsen af programmet er fastsat til 1,009 mia. EUR i løbende priser for perioden 2021-2027.
 • Med et maksimum på 20 % for frivilligt arbejde inden for landegrænserne er den vejledende fordeling af beløbet følgende:
  • 94 % til frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter
  • 6 % til frivilligt arbejde i Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand.

Inklusionsforanstaltninger

I 2021 vedtog Kommissionen en gennemførelsesretsakt for at fremme en mere inklusiv og mangfoldig deltagelse i programmet om Det Europæiske Solidaritetskorps for perioden 2021-2027. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1877 vil give flere mennesker mulighed for at udføre frivilligt arbejde i et andet land ved at nå ud til flere mennesker med færre muligheder og dermed forbedre lighed og inklusion i programmet. Foranstaltningerne omfatter:

 • øget finansiel støtte til personer med færre muligheder for at dække eventuelle ekstra omkostninger eller behov
 • skræddersyet støtte til deltagere i alle faser af deres projekter, såsom sproglig bistand, forberedelsesbesøg og bedre mentorforhold inden, under og efter projektet, eller mobilitet for at sikre, at de får mest muligt ud af opholdet
 • yderligere hjælp til deltagende organisationer involveret i inklusionsprojekter
 • en bredere vifte af projekter og mobilitetsmuligheder af forskellige varigheder og formater (virtuelle eller fysiske, individuelle eller i en gruppe) for at give alle deltagerne mulighed for at finde det, der bedst passer til deres behov
 • prioritering af kvalitetsprojekter, der involverer deltagere med færre muligheder, og som behandler temaerne inklusion og mangfoldighed
 • adgang til mere brugervenlige, tilgængelige og flersprogede dokumenter og materialer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Solidaritetsaktivitet. En inkluderende aktivitet af høj kvalitet, der foregår som frivilligt arbejde, et solidaritetsprojekt eller en netværksaktivitet inden for forskellige områder, herunder inden for humanitær bistand, der tager hånd om vigtige samfundsmæssige udfordringer, bidrager til at nå programmets mål, genererer europæisk merværdi, overholder bestemmelserne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og følger relevante sikkerhedsregler.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/888 af 20. maj 2021 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 (EUT L 202 af 8.6.2021, s. 32-54).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1877 af 22. oktober 2021 om rammen for inklusionsforanstaltninger under programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps 2021-2027 (EUT L 378 af 26.10.2021, s. 15-21).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/817 af 20. maj 2021 om oprettelse af Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (EUT L 189 af 28.5.2021, s. 1-33).

Resolution vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet: EU-strategien for unge 2019-2027 (EUT C 456 af 18.12.2018, s. 1-22).

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning P8_TA(2018)0328 Det Europæiske Solidaritetskorps ***I af 11. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 — C8-0162/2017 — 2017/0102(COD)) P8_TC1-COD(2017)0102 — Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (EUT C 433 af 23.12.2019, s. 222-224).

seneste ajourføring 23.03.2022

Top