EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handelsaftale melle EU og Schweiz

Handelsaftale melle EU og Schweiz

 

RESUMÉ AF:

Overenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz

Forordning (EØF) nr. 2840/72 om indgåelse af en overenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz

HVAD ER FORMÅLET MED OVERENSKOMSTEN OG FORORDNINGEN?

 • Frihandelsoverenskomsten mellem EU og Schweiz fra 1972 er hjørnestenen i handelsforbindelserne mellem EU og Schweiz. Den vedrører kun varer og er en af de ældste handelsoverenskomster, der er undertegnet af EU. Den indeholder ikke bestemmelser om tjenesteydelser, investering, intellektuel ejendomsret, offentlige indkøb eller sociale og miljømæssige værdier.
 • Schweiz og EU enedes efterfølgende om en pakke bestående af syv sektoraftaler undertegnet i 1999 (kendt i Schweiz som »bilaterale aftaler I«). Nogle af dem er relevante ud fra et handelsperspektiv, f.eks.:
  • aftalen om den fri bevægelighed for personer
  • aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering
  • aftalen om offentlige indkøb og
  • aftalen om handel med landbrugsprodukter.
 • Der blev i 2004 tilføjet en protokol om forarbejdede landbrugsprodukter (protokol nr. 2) til aftalen.
 • Forordningen markerer indgåelsen, på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (nu Den Europæiske Union (EU) af frihandelsoverenskomsten med Schweiz.

HOVEDPUNKTER

Formål

Hovedformålene med overenskomsten er at:

 • fremme den harmoniske udvikling af de økonomiske forbindelser mellem EU og Schweiz gennem en udbygning af den gensidige samhandel
 • støtte den øgede økonomiske aktivitet og forbedre leve- og arbejdsvilkårene samt øge produktiviteten og den finansielle stabilitet i EU og Schweiz
 • skabe fair konkurrence for handelen mellem parterne
 • ved afskaffelse af hindringerne for samhandelen, at bidrage til en harmonisk udvikling og udvidelse af verdenshandelen.

Afskaffelse af told- og ikketoldmæssige foranstaltninger

 • Med overenskomsten afskaffes:
  • toldsatser eller afgifter med tilsvarende effekt på import og eksport
  • kvantitative restriktioner på import, eksport eller foranstaltninger med tilsvarende effekt.
 • Nye satser/afgifter eller kvantitative restriktioner forbydes.
 • Til overenskomsten tilføjes protokoller, der omhandler behandlingen af satser på visse produkter sammen med visse varer, der opnås efter forarbejdningen af landbrugsprodukter.
 • Hver part kan af flere grunde indføre forbud eller en begrænsning på import, eksport eller varer i transit, herunder:
  • den offentlige sundhed
  • lov og orden eller den offentlige sikkerhed
  • beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed.

Konkurrenceregler

Begge parter skal respektere konkurrenceregler, der forbyder misbrug af dominerende stillinger, karteller og monopoler samt regler om statsstøtte.

Det blandede udvalg

Med overenskomsten etableres et blandet udvalg bestående af medlemmer fra begge parter. Det:

 • er ansvarligt for at forvalte overenskomsten og sikre den korrekte gennemførelse
 • formulerer henstillinger og træffer afgørelser i de tilfælde, der er fastlagt i overenskomsten.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1973. En række protokoller er efterfølgende tilføjet til overenskomsten.

BAGGRUND

De politiske relationer mellem EU og Schweiz reguleres af mere end 100 »bilaterale« aftaler, der omfatter en bred vifte af aspekter, herunder forskning og innovation, Schengenområdet, asylpolitik og gensidig anerkendelse.

For yderligere oplysninger se:

HOVEDDOKUMENTER

Overenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz (EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189-280).

Efterfølgende ændringer af overenskomsten er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets forordning (EØF) nr. 2840/72 af 19. december 1972 om indgåelse af en overenskomst mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz og om fastsættelse af dennes gennemførelsesbestemmelser og en tillægsoverenskomst gældende for fyrstendømmet Liechtenstein vedrørende overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 (EFT L 300 af 31.12.1972, s. 188).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 5-17).

Aftale mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52-79).

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 19-48).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 369-429).

Se den konsoliderede udgave.

Rammeaftale om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem De europæiske Fællesskaber og Schweiz (EFT L 313 af 22.11.1985, s. 6-8).

seneste ajourføring 10.09.2020

Top