EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikre og effektive gødningsprodukter på EU-markedet

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/1009 — om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den giver adgang til Den Europæiske Unions (EU) indre marked for gødningsprodukter, der aktuelt ikke er omfattet af harmoniseringsregler, såsom organiske* og organisk-mineralske gødninger*, jordforbedringsmidler*, hæmmere*, biostimulanter til planter* eller vækstmedier*.
 • Forordningen fastsætter fælles bestemmelser for sikkerhed, kvalitet og mærkningskrav for gødningsprodukter.
 • For første gang indføres der grænseværdier for giftige forurenende stoffer. Dette sikrer en høj grad af jordbundsbeskyttelse og reducerer sundheds- og miljørisiciene, idet producenterne får mulighed for at tilpasse deres fremstillingsprocesser, så de overholder de nye grænseværdier.
 • Forordningen fastholder frivillig harmonisering, da den ikke forhindrer ikkeharmoniserede gødningsprodukter i at blive gjort tilgængelige på det indre marked i overensstemmelse med national ret og de generelle bestemmelser om fri bevægelighed.
 • Den seneste konsoliderede udgave af forordningen omfatter fem ændringer, der er vedtaget af Europa-Kommissionen ved delegerede retsakter. De opdaterer bilagene til forordningen, enten for at tilpasse dem til den tekniske udvikling eller for at tilføje komponentmaterialer.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen omfatter syv kategorier af gødningsprodukter:

 • gødninger, herunder:
  • uorganisk gødninger
  • organisk-mineralske gødninger
  • organiske gødninger
 • jordforbedringsmidler
 • kalkningsmidler
 • vækstmedier
 • hæmmere
 • biostimulanter til planter
 • mekaniske gødningsproduktblandinger.

Den gælder ikke for:

 • animalske biprodukter eller afledte produkter, der er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009, når de gøres tilgængelige på markedet
 • plantebeskyttelsesmidler, som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009 (se resumé).

Bestemmelserne gælder for konstruktion, fremstilling og markedsføring af EU-gødningsprodukter. Forordningen gælder ikke for brug af eller anvendelsesmetoder for EU-gødningsprodukter.

Krav

 • Forordningen fastsætter bestemmelser for EU-gødningsprodukter, der bærer CE-mærket, herunder krav vedrørende:
  • maksimalniveauet for forurenende stoffer og patogener (sygdomsforårsagende mikroorganismer)
  • minimumsindholdet af næringsstoffer og andre relevante egenskaber afhængigt af produktkategori
  • mærkning.
 • Vurdering af EU-gødningsprodukters overensstemmelse skal udføres på en pålidelig og reproducerbar måde.

Fri bevægelighed

 • EU-medlemsstaterne må ikke begrænse den frie bevægelighed af EU-gødningsprodukter af grunde, der vedrører sammensætning, mærkning eller andre aspekter omfattet af denne forordning, hvis de pågældende produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.
 • Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage bestemmelser vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet (der er i overensstemmelse med EU-traktaterne) vedrørende anvendelse af EU-gødningsprodukter, forudsat at de ikke kræver ændring af produkter, der overholder EU-bestemmelserne, og ikke har indflydelse på betingelserne for at gøre dem tilgængelige på markedet.

Kommissionen har vedtaget flere delegerede retsakter for at ændre eller supplere forordningen:

 • Forordning (EU) 2022/1519 om fastsættelse af de krav, der skal gælde for EU-gødningsprodukter, der indeholder hæmmende forbindelser og efterbehandling af afgasset biomasse
 • Forordning (EU) 2022/1171 om ændring af bilag II, III og IV med henblik på tilføjelse af nyttiggjorte materialer af høj renhed som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter
 • Forordning (EU) 2022/973 om fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter
 • Forordning (EU) 2021/2088 om ændring af bilag II, III og IV med henblik på tilføjelse af pyrolyse- og forgasningsmaterialer som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter
 • Forordning (EU) 2021/2087 om ændring af bilag II, III og IV med henblik på tilføjelse af termiske oxidationsmaterialer og derivater som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter
 • Forordning (EU) 2021/2086 om ændring af bilag II og IV med henblik på tilføjelse af udfældede fosfatsalte og derivater som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter
 • Forordning (EU) 2021/1768 om ændring af bilag I, II, III og IV med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling.

Ophævelse

Siden den 16. juli 2022 har forordning (EU) 2019/1009 erstattet og ophævet forordning (EF) nr. 2003/2003, der navnlig omhandlede uorganiske gødninger.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. juli 2022.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Organiske gødninger. Materialer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, der anvendes ved dyrkning af planter. De kan være fremstillet af gylle, guano, kompost og rester af biogasproduktion.
Organisk-mineralske gødninger. Materialer af animalsk, vegetabilsk og mineralsk oprindelse, der anvendes ved dyrkning af planter.
Jordforbedringsmidler. Materialer, der forbedrer jordbundens kvalitet og egenskaber.
Hæmmere. Materialer, der tilsættes til en gødning for at nedsætte frigivelsen af kvælstof og dermed undgå kvælstoftab.
Biostimulanter til planter. Materialer, der forbedrer næringsprocessen for afgrøder, navnlig ved at forbedre effektiviteten af de næringsstoffer, de bruger, og deres modstandsdygtighed over for miljøforhold.
Vækstmedier. Andre materialer end jord, som planter vokser i.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 af 5. juni 2019 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003 (EUT L 170 af 25.6.2019, s. 1-114).

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) 2019/1009 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1519 af 5. maj 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår kravene til EU-gødningsprodukter, der indeholder hæmmende forbindelser, og efterbehandling af afgasset biomasse (EUT L 236 af 13.9.2022, s. 5-15).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1171 af 22. marts 2022 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 med henblik på tilføjelse af nyttiggjorte materialer af høj renhed som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter (EUT L 183 af 8.7.2022, s. 2-11).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/973 af 14. marts 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter (EUT L 167 af 24.6.2022, s. 29-33).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1-33).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 16.09.2022

Top