EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte

Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

POP er potentielt farlige kemiske stoffer, der kan krydse landegrænserne, og som ofte findes fjernt fra deres emissionskilde, er persistente i miljøet og bioakkumuleres* og derfor udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Kontrol med fremstilling, markedsføring* og anvendelse

 • Fremstilling og markedsføring af POP opført i bilag I, såvel alene som i blandinger eller i artikler*, er forbudt. Fremstilling, markedsføring og brug af POP opført i bilag II er begrænset således, at dette kun må finde sted, når der ikke i det pågældende land findes sikre, effektive og økonomisk overkommelige alternativer.
 • EU-landene og Europa-Kommissionen skal træffe passende foranstaltninger til at kontrollere eksisterende stoffer (f.eks. ved udarbejdelse af lister) samt forhindre fremstilling, markedsføring og anvendelse af nye stoffer, der har POP-karakteristika.
 • EU-landene kan indsende forslag om at opføre et stof i listen til Kommissionen, der så med bistand fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vil afgøre, hvorvidt der bør fremlægges et forslag om at opføre yderligere stoffer i listen. ECHA fungerer desuden som rådgiver og informationskilde i de processer, der er beskrevet i forordningen.

Undtagelser

 • Undtaget fra disse kontrolforanstaltninger er stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard, eller stoffer, der er til stede som utilsigtet sporforurening i stoffer, blandinger eller artikler.
 • Ligeledes undtaget er artikler, der indeholder POP, fremstillet før denne forordnings ikrafttrædelse, med forbehold af særlige garantier og betingelser, herunder krav om fremsendelse af en meddelelse til Kommissionen og Stockholmkonventionens sekretariat.

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

EU-landene skal:

 • udarbejde fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne opført i bilag III
 • formidle deres handlingsplaner om foranstaltninger for identificering, beskrivelse og minimering af udslip af stoffer, herunder anvendelse af alternative eller modificerede stoffer
 • i forbindelse med opførelse eller ændring af anlæg give forrang til alternative processer, hvor dannelse og udslip af POP undgås.

Affald

 • Producenter og indehavere af affald skal, hvor det er muligt, undgå forurening af affaldet med stoffer, der er opført i bilag IV.
 • I de fleste tilfælde skal forurenet affald bortskaffes eller nyttiggøres* hurtigst muligt for at sikre, at indholdet af POP destrueres eller omdannes.
 • EU-landene skal sikre, at produktion, indsamling og transport af forurenet affald, samt oplagring og behandling, er sporbar og udføres under forhold, der sikrer beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Planlægning, overvågning og rapportering

 • EU-lande skal give offentligheden mulighed for at deltage i denne proces, og deres gennemførelsesplaner skal, alt efter hvad der er relevant, være offentligt tilgængelige og meddeles Kommissionen og ECHA, herunder oplysninger om foranstaltninger, som er truffet på nationalt plan til at identificere og vurdere steder, der er forurenet med POP. Kommissionen skal desuden opstille en plan for opfyldelse, der skal revideres og ajourføres i det omfang, der er nødvendigt.
 • Der skal etableres en overvågningsmekanisme med henblik på at indsamle sammenlignelige overvågningsdata om tilstedeværelsen af stoffer, der er opført i del A i forordningens bilag III, i miljøet. EU-landene skal endvidere rapportere om fremskridtet med gennemførelsen af forordningen.
 • Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre listerne over stoffer i bilag I, II og III til denne forordning for at tilpasse dem til ændringer i listerne over stoffer fastsat i bilagene til Stockholmkonventionen eller 1979-protokollen.
 • Forordningen ophæver og omarbejder forordning (EF) nr. 850/2004.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 15. juli 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Bioakkumulere: koncentreres i levende væseners krop.
Markedsføring: at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis. Import betragtes som »markedsføring«.
Artikel: en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion.
Nyttiggørelse af affald: defineret i rammedirektivet om affald som enhver operation, hvis hovedresultat er, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller som er forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45-77).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1-849). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3-280).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens meddelelse om anvendelse af forsigtighedsprincippet (KOM(2000) 1 endelig, 2.2.2000).

Protokol til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004 s. 37-71).

seneste ajourføring 23.10.2019

Top