EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/816 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Ved forordningen fastlægges:

 • et system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over »tredjelandsstatsborgere« (dvs. ikke-EU-statsborgere) (»ECRIS-TCN«)
 • de betingelser, hvorunder nationale myndigheder, Eurojust, Europol og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan få adgang til ECRIS-TCN med henblik på at indhente oplysninger om tidligere straffedomme via det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) (rammeafgørelse 2009/315/RIA — se resumé)
 • de betingelser, hvorunder ECRIS-TCN hjælper med at fremme og bistå med korrekt identificering af personer, der er registreret i ECRIS-TCN.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på behandlingen af identitetsoplysninger om tredjelandsstatsborgere med tidligere straffedomme* i ét af EU-landene for at bestemme, hvilket EU-land der har afsagt dommen. Den finder ligeledes anvendelse på EU-borgere, der også er tredjelandsstatsborgere. Oplysninger om selve straffedommen kan kun indhentes fra det EU-land, der har afsagt dommen, ved hjælp af ECRIS.

ECRIS-TCN’s tekniske struktur består af:

Nationale myndigheder opretter hurtigst muligt en datapost i ECRIS-TCN for hver tredjelandsstatsborger, som de afsiger dom over. Den indeholder:

 • efternavn og fornavn, fødselsdato og fødested, nationalitet(er), køn, eventuelle tidligere navne og koden for det EU-land, der har afsagt dommen
 • Eventuelle oplysninger om den pågældendes identitetsdokumenter, pseudonymer eller kaldenavne
 • fingeraftryksoplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med national ret, og som opfylder visse tekniske specifikationer
 • Ansigtsbilleder, hvis det er tilladt i medfør af national ret i det EU-land, der har afsagt dommen.

Nationale myndigheder kan bruge ECRIS-TCN til at indhente oplysninger om en persons tidligere straffedomme, når der anmodes om dette med henblik på en straffesag mod den pågældende person eller med henblik på:

 • kontrol af en persons eget strafferegister på dennes anmodning
 • sikkerhedsgodkendelse
 • en licens eller tilladelse
 • baggrundskontrol med henblik på ansættelse
 • frivillige aktiviteter, der involverer direkte og regelmæssig kontakt med børn eller sårbare personer
 • visum, erhvervelse af statsborgerskab og migrationsprocedurer, herunder asylprocedurer
 • kontroller i forbindelse med offentlige kontrakter og offentlige test.

Eurojust, Europol og EPPO:

 • har direkte adgang til ECRIS-TCN for at bestemme, hvilke EU-lande, der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger
 • kan ikke indlæse, rette eller slette oplysninger i ECRIS-TCN
 • kan anmode om strafferegisteroplysninger fra det pågældende EU-land, når der er et hit
 • er ansvarlige for deres tekniske forbindelse til ECRIS-TCN
 • skal sørge for passende uddannelse omfattende navnlig datasikkerheds- og databeskyttelsesregler og grundlæggende rettigheder.

Tredjelandsstatsborgere og internationale organisationer kan indgive anmodninger til Eurojust vedrørende strafferegisteroplysninger med henblik på en straffesag. Hvis der er et hit*, og det pågældende EU-land giver sit samtykke, informerer Eurojust tredjelandet eller den internationale organisation om, hvilket EU-land det vedrører, så de kan anmode det pågældende EU-land om de relevante udskrifter fra strafferegistret.

Oplysninger:

 • lagres i det centrale system, lige så længe som oplysningerne lagres i strafferegisteret
 • slettes af de nationale myndigheder, når den nationale lagringsperiode udløber
 • kan ændres eller slettes af de EU-lande, der har indlæst dem i det centrale system
 • må kun behandles til at bestemme, hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgere.

eu-LISA har ansvar for:

 • at udvikle ECRIS-TCN, den operationelle forvaltning og vedligeholde ECRIS-referencegennemførelsen*
 • tilsyn med kommunikationsinfrastrukturen, herunder sikkerheden
 • at vedligeholde procedurer for udførelse af kvalitetskontrol af de oplysninger, der er lagret i ECRIS-TCN, og kontrollere, hvordan systemet fungerer samt den tekniske vedligeholdelse
 • regelmæssigt at forelægge rapporter for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen
 • at sørge for den nødvendige tekniske uddannelse
 • at anvende passende regler for tavshedspligt og tilsvarende fortrolighedskrav.
 • at træffe de nødvendige foranstaltninger for at garantere ECRIS-TCN’s sikkerhed
 • at logge alle databehandlingsprocesser i ECRIS-TCN
 • at forelægge Kommissionen statistikker vedrørende registrering, lagring og udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-TCN og ECRIS-referencegennemførelsen.

EU-landene har ansvar for:

 • en sikker forbindelse mellem deres nationale strafferegister og fingeraftryksdatabaser og det nationale centrale adgangspunkt
 • forvaltning af behørigt bemyndiget personale hos de centrale myndigheder og deres uddannelse
 • lovlig behandling af oplysninger, der er registreret i ECRIS-TCN og navnlig at:
  • sikre, at kun bemyndiget personale har adgang til oplysningerne
  • oplysningerne indsamles på lovlig vis i ECRIS-TCN og respekterer tredjelandsstatsborgerens menneskelige værdighed og grundlæggende rettigheder
  • oplysningerne er korrekte og ajourførte, når de indlæses i ECRIS-TCN.
 • hver central myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme lovgivningen
 • nationale tilsynsmyndigheder kontrollerer legaliteten af behandlingen af personoplysninger.

Et individ eller EU-land, der lider skade som følge af adfærd, der er i strid med forordningen, har ret til erstatning fra:

 • det EU-land, der er ansvarligt for skaden
 • eu-LISA, hvis agenturet ikke har opfyldt sine forpligtelser.

Tredjelandsstatsborgere kan kontakte et EU-lands centrale myndighed for at anmode om adgang til deres personoplysninger, få dem rettet, slettet eller begrænset deres brug.

Ethvert misbrug af oplysninger, der er indlæst i ECRIS-TCN, er underlagt sanktioner eller disciplinære foranstaltninger.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse overvåger eu-LISA’s aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger og foretager mindst hvert tredje år en audit for Europa-Parlamentet, EU-regeringerne og Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. juni 2019. EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger for hurtigst muligt at efterkomme forordningen med henblik på at sikre, at ECRIS-TCN fungerer korrekt. Kommissionen skal sikre, at visse betingelser er opfyldt, før der træffes beslutning om datoen for, hvornår EU-landene kan begynde at indlæse oplysninger i ECRIS TCN.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Straffedom: enhver endelig afgørelse truffet af en straffedomstol over for en fysisk person og indlæst i strafferegisteret.
Hit: overensstemmelse mellem de identitetsoplysninger, der er registreret i det centrale system, og dem, der bruges til en søgning.
ECRIS-referencegennemførelsen: software udviklet af Kommissionen og gjort tilgængelig for EU-landene med henblik på udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/816 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23-32).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138-183).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98).

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1-71).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af afgørelserne 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53-114).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.04.2020

Top