EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordningen indfører kontroller med likvide midler*, der føres ind i eller ud af EU. De er udformet til at understøtte de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849 om bekæmpelse af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

HOVEDPUNKTER

Alle, der rejser ind i eller ud af EU med 10 000 EUR eller mere, skal angive de likvide midler til det pågældende lands myndigheder og give følgende oplysninger enten skriftligt eller elektronisk:

 • fuldstændige personoplysninger, såsom navn, nationalitet samt fødselsdato på bæreren*, ejeren og den tiltænkte modtager af de likvide midler
 • værdien og arten af de likvide midler, deres oprindelse, bestemmelsessted samt transportmiddel.

EU-landenes myndigheder kan:

 • anmode afsenderen eller modtageren af uledsagede likvide midler på 10 000 EUR eller mere om at angive dem inden for 30 dage ved at opgive samme oplysninger som ovenfor
 • visitere personer, deres bagage og transportmiddel samt forsendelser eller pakker, som kan indeholde likvide midler
 • registrere oplysningerne om alle beløb under 10 000 EUR, hvis de har mistanke om, at midlerne er forbundet med kriminelle handlinger
 • tilbageholde midler, der ikke er angivet, eller som har forbindelse til en forbrydelse
 • dele oplysninger med et ikke-EU-land i henhold til særlige procedurer.

EU-landenes myndigheder skal:

 • hurtigst muligt og ikke senere end efter 15 arbejdsdage fremsende alle relevante oplysninger til de berørte nationale finansielle efterretningsenheder
 • fremsende alle relevante oplysninger til de kompetente myndigheder i andre EU-lande
 • underrette Europa-Kommissionen, Den Europæiske Anklagemyndighed og om nødvendigt Europol, hvis de likvide midler er knyttet til en forbrydelse, der berører EU’s budget
 • garantere sikkerheden af de oplysninger, de indsamler, og opbevare dem under strenge betingelser.

EU-landenes regeringer skal:

 • sikre, at personer, der rejser ind i eller ud af EU, samt afsendere og modtagere af de relevante beløb informeres om deres rettigheder og forpligtelser
 • indføre sanktioner for alle overtrædelser af lovgivningen
 • inden den 4. december 2021 underrette Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre lovgivningen.

Kommissionen:

 • vedtager yderligere tekniske foranstaltninger såsom skabeloner til angivelsesblanketter og regler for udveksling af oplysninger ved hjælp af gennemførelsesretsakter
 • bistås af et udvalg for kontrol med likvide midler
 • forelægger en rapport om virkningerne af lovgivningen for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ophævelse

Forordning (EU) 2018/1672 ophæver forordning (EF) nr. 1889/2005 fra den 2. juni 2021.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 3. juni 2021, med undtagelse af bestemmelserne om Kommissionens arbejde vedrørende tekniske foranstaltninger, der trådte i kraft den 2. december 2018.

BAGGRUND

Lovgivningen er et led i EU’s bestræbelser på at bekæmpe finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge, skattesvig og andre kriminelle aktiviteter.

Den udvider den tidligere juridiske definition af »likvide midler« fra pengesedler til at omfatte checks, rejsechecks, forudbetalte kort og guld.

VIGTIGE BEGREBER

Likvide midler: pengesedler og mønter, checks, rejsechecks, forudbetalte kort, umøntet guld.
Bærer: en fysisk person, der rejser ind i eller ud af EU med likvide midler på sig, som medbringer dem i sin bagage eller i sit transportmiddel.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 6-21).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 22-30).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73-117).

Efterfølgende ændringer af direktiv (EU) 2015/849 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 13.02.2019

Top