EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA)

 

RESUMÉ AF:

Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA’s kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

Afgørelse (EU) 2018/1603 om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA)

Afgørelse (EU) 2016/2234 om undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA)

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSERNE?

 • Målet med aftalen er at drage fordel af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer for at hjælpe de 17 afrikanske medlemslande i Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) med at udvikle deres egne faciliteter og systemer.
 • Afgørelse (EU) 2016/2234 og afgørelse (EU) 2018/1603 markerer henholdsvis EU’s undertegnelse og godkendelse af aftalen.

HOVEDPUNKTER

Aftalen anvender følgende principper:

 • gensidigt udbytte på baggrund af ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser
 • mulighed for at medvirke i samarbejdsaktiviteter
 • rettidig udveksling af alle oplysninger
 • beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Samarbejdet omfatter:

 • etablering og drift af SBAS-ASECNA-systemet (satellitbaseret forstærkningssystem)
 • fremme af satellitbaserede radionavigationstjenester i Afrika og navnlig radiofrekvenser, standarder, sikkerhed, forskning og udvikling, kommunikation og udveksling af personale.

EU:

EU og ASECNA:

 • konsulterer hinanden om Egnos’ tjenesteområde på jorden og SBAS-ASECNA’s tjenesteområde, navnlig med hensyn til interoperabilitet og ansvar, for at undgå vanskeligheder med hensyn til driften
 • stiller alle intellektuelle ejendomsrettigheder gratis til rådighed og angiver dem i et ajourført register
 • fremmer brugen af Galileo-programmet i Afrika
 • samarbejder om radiofrekvensspektret, der styres af Den Internationale Telekommunikationsunion
 • bestræber sig på at følge en fælles tilgang med hensyn til standardisering og med hensyn til alle spørgsmål vedrørende satellitbaserede radionavigationssystemer, der behandles af internationale organisationer og foreninger
 • træffer foranstaltninger til at sikre kontinuitet i og sikkerhed ved satellitbaserede radionavigationstjenester
 • gennemføre fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter og fælles aktiviteter med hensyn til oplysning om og fremme af deres respektive programmer
 • udveksler regelmæssigt oplysninger og konsulterer hinanden hurtigt efter behov
 • er ikke ansvarlige for gæld knyttet til den anden parts systemer.

ASECNA dækker udgifterne til SBAS-ASECNA-systemet, men er støtteberettiget til EU-midler til samarbejde og udvikling.

Et blandet udvalg, GNSS-udvalget EU/ASECNA, der består af repræsentanter for parterne, er ansvarligt for forvaltning og korrekt anvendelse af aftalen.

Tvister løses ved voldgift, og hver part kan opsige aftalen med seks måneders varsel.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 1. november 2018.

BAGGRUND

ASECNA, Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar, er en international offentlig organisation med 17 afrikanske medlemmer og Frankrig. Den blev oprettet i 1959, og dens primære formål er at levere flynavigations- og luftfartsinformationstjenester samt meteorologiske tjenester i et luftrum på over 16 millioner kvadratkilometer.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA’s kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (EUT L 268 af 26.10.2018, s. 3-15).

Rådets afgørelse (EU) 2018/1603 af 18. september 2018 om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA’s kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (EUT L 268 af 26.10.2018, s. 1-2).

Rådets afgørelse (EU) 2016/2234 af 21. november 2016 om undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA’s kompetenceområde til fordel for den civile luftfart (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 1-2).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse om ikrafttrædelse af »samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA’s kompetenceområde til fordel for den civile luftfart« (EUT L 292 af 19.11.2018, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1-122).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1-24).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11-21).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 912/2010 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 10.09.2020

Top