EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-US Aftale om forsikring og genforsikring

EU-US Aftale om forsikring og genforsikring

 

RESUMÉ AF:

Bilateral aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Afgørelse (EU) 2017/1792 — undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Afgørelse (EU) 2018/539 — indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSERNE?

 • Formålet med aftalen er at:
  • øge den reguleringsmæssige sikkerhed og sikre lige vilkår for forsikrings- og genforsikringsselskaber*, der driver virksomhed i EU og De Forenede Stater
  • forbedre beskyttelsen af forsikringstagere og andre forbrugere
  • fremme samarbejdet og udvekslingen af fortrolige oplysninger mellem tilsynsmyndigheder på begge sider af Atlanten.
 • Med Rådets afgørelse (EU) 2017/1792 godkendes EU’s undertegnelse af den bilaterale aftale. Med Rådets afgørelse (EU) 2018/539 godkendes selve aftalen.

HOVEDPUNKTER

Aftalen:

 • fjerner krav om lokal tilstedeværelse, sikkerhedsstillelse* eller tilsvarende krav til en virksomhed (»overtagende forsikringsselskab«), som ikke har hjemsted i samme jurisdiktion som det oprindelige forsikringsselskab (»cederende forsikringsselskab«)
 • angiver, at et overtagende forsikringsselskab for at nyde godt af ligebehandling skal overholde visse finansielle og markedsadfærdsmæssige betingelser, det skal f.eks.
  • have mindst 226 mio. EUR, hvis det cederende forsikringsselskab har hjemsted i EU eller 250 mio. USD, hvis de har hjemsted i USA
  • opretholde en bestemt solvensprocent
  • på anmodning sende dokumentation til værtslandets myndigheder og
  • straks betale eventuelle krav i henhold til forsikringsaftalen
 • angive den procedure, som værtsmyndigheden skal følge, hvis denne ønsker at pålægge betingelser, fordi den mener, at et overtagende forsikringsselskab ikke længere opfylder alle angivne krav
 • bekræfte, at tilsynet med et genforsikringsselskab påhviler myndighederne i den jurisdiktion, hvor moderselskabet har hjemsted, selv om værtsmyndighederne under visse omstændigheder kan blive involveret
 • tilskynde tilsynsmyndighederne i EU og USA til at udveksle oplysninger samtidig med at der sikres en høj standard af beskyttelse af fortroligheden — et bilag angiver den nærmere praksis for udvekslingen af oplysninger
 • nedsætte et blandet udvalg bestående af repræsentanter for EU og USA, som mødes regelmæssigt og fører tilsyn med aftalens gennemførelse
 • gøre det muligt for begge parter, efter høring af den anden part, at opsige aftalen under forudsætning af, at visse procedurer er overholdt.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 4. april 2018, selv om den allerede havde været midlertidigt gældende fra den 7. november 2017.

BAGGRUND

 • Forsikringsselskaber tegner ofte genforsikring for at mindske deres risiko, når de står over for potentielle miljøkatastrofer eller lignende. Genforsikringsselskabet betaler, mod en præmie, en andel af eventuelle krav mod det oprindelige forsikringsselskab.
 • EU og USA er store handelspartnere inden for genforsikringsydelser. Forsikringslovgivningen i de amerikanske stater har imidlertid krævet, at genforsikringsselskaber uden for USA, undtagen genforsikringsselskaber med hjemsted i Frankrig, Tyskland, Irland og Det Forenede Kongerige, stiller 100 % sikkerhed for de involverede risici — et særdeles afskrækkende våben for mange selskaber i EU.
 • Harmonisering på forsikringsområdet i EU gennem Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF — se resumé) banede i 2015 vejen for forsikrings- og genforsikringsforhandlingerne med USA. Disse blev afsluttet i januar 2017.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Genforsikringsselskab: en virksomhed, der yder finansiel beskyttelse til forsikringsselskaber.
Sikkerhedsstillelse: aktiver som kontanter og acceptkreditter.

HOVEDDOKUMENTER

Bilateral aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 4-21).

Rådets afgørelse (EU) 2017/1792 af 29. maj 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 1-2).

Efterfølgende ændringer af afgørelsen (EU) 2017/1792 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsolideret udgave har kun dokumentarisk værdi.

Rådets afgørelse (EU) 2018/539 af 20. marts 2018 om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 36-37).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse om ikrafttrædelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 91 af 9.4.2018, s. 1).

Meddelelse om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 288 af 7.11.2017, s. 1).

seneste ajourføring 28.09.2020

Top