EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC)

 

RESUMÉ AF:

Artikel 8 i Euratomtraktaten af 1957

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE TRAKTATARTIKEL?

Det Fælles Forskningscenter (JRC), der er nedsat i henhold til artikel 8 i Euratomtraktaten af 1957, er Europa-Kommissionens tjeneste for videnskab og viden, der giver uafhængig videnskabelig rådgivning og støtte til EU-politik.

Den blev oprindeligt oprettet med henblik på at udføre atomforskning, men har fået overdraget andre aktiviteter igennem årene.

HOVEDPUNKTER

En afgørelse fra Rådet fra 1989 samt nogle af Rådets konklusioner fra 1994 supplerer artikel 8 ved at afklare JRC’s rolle og finansiering på det ikke-nukleare område. Særligt konklusionerne understøtter JRC’s udvikling mod ikke-nukleare aktiviteter og en tilgang med fokus på benchmarking (evaluering af noget ved sammenligning med en standard) og konkurrenceevne.

JRC’s videnskabelige arbejde understøtter mange forskellige EU-politikker med uafhængig videnskabelig evidens. Disse politikker omfatter:

Skabelse og forvaltning af viden

Som Kommissionens tjeneste for viden og videnskab spiller JRC en central rolle i at skabe, forvalte og forstå den kollektive videnskabelige viden med henblik på at opnå bedre EU-politikker.

JRC’s rolle

Under forordningen, der nedsætter Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation for perioden 2014-2020, er JRC’s rolle at:

 • bidrage til atomforskning, som er nødvendig for sikker og fredelig udnyttelse af atomenergi og andre ikke-fissionsmæssige anvendelser*;
 • udgøre et videnskabeligt grundlag for relevante EU-politikker og, hvor nødvendigt, reagere på nukleare begivenheder, hændelser og ulykker inden for rammerne af sin mission og kompetence
 • udføre forskning og yde uafhængig og kundedrevet videnskabelig rådgivning til EU og nationale politiske beslutningstagere på ikke-nukleare politikområder og samtidig reagere fleksibelt på nye politiske krav
 • støtte Det Europæiske Forskningsrums funktion aktivt via:
  • tæt samarbejde med involverede ligestillede og aktører
  • maksimering af adgang til JRC-faciliteter
  • uddannelse af forskere
  • tæt samarbejde med EU-lande og internationale institutioner med lignende målsætninger.

Budget

JRC er finansieret af forskningsrammeprogrammerne (nukleare og ikke-nukleare aktiviteter). Desuden genererer det en del af sit eget budget igennem aktiviteter med en konkurrerende karakter.

Reorganisering

JRC’s aktivitetsområde og struktur har udviklet sig i de år, der er gået siden oprettelsen. Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom af 1996 reorganiserede JRC, så det har en generaldirektør, der bistås af et styrelsesråd indstillet af EU-landene og udnævnt af Kommissionen. Styrelsesrådet bistår generaldirektøren ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammer.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Ikke-fissionsmæssige anvendelser: anvendelser, der ikke involverer kernefissionsaktiviteter (kernefission er den proces, hvor et atom spaltes og frigiver energi).

HOVEDDOKUMENT

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), afsnit to — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — kapitel I: Udvikling af forskningen — artikel 8

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 12-15)

Rådets konklusioner af 26. april 1994 vedrørende Det Fælles Forskningscenters rolle (FFC) (EFT C 126 af 7.5.1994, s. 1-4)

Rådets resolution af 29. april 1992 om de aktiviteter, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre (EFT C 118 af 9.5.1992, s. 8-10)

Rådets afgørelse 89/340/EØF af 3. maj 1989 om arbejde udført for tredjeparter af Det Fælles Forskningscenter med relevans for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 142 af 25.5.1989, s. 10)

seneste ajourføring 23.07.2018

Top