EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fleksibilitet i EU-landene med hensyn til dyrkning af genetisk modificerede organismer

Fleksibilitet i EU-landene med hensyn til dyrkning af genetisk modificerede organismer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2015/412 — om at give EU-landene mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer på deres område

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det ændrer direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO’er)*, således at EU-landene kan forbyde eller begrænse dyrkningen af dem på deres område. I henhold til de gamle regler var dette muligt, hvis det pågældende EU-land havde ny dokumentation for, at den berørte GMO udgjorde en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

HOVEDPUNKTER

Det nye direktiv føjer en ordlyd til direktivet fra 2001. I overensstemmelse med nærhedsprincippet giver det EU-landene mere fleksibilitet med hensyn til dyrkning af GMO’er, uden at det påvirker den miljørisikovurdering, som er en del af EU’s GMO-tilladelsessystem i forordning (EF) nr. 1829/2003 og direktiv 2001/18/EF. Direktivet giver de enkelte lande mulighed for under visse betingelser at forbyde elle begrænse dyrkning af GMO:

 • Som led i tilladelsesproceduren for et bestemt GMO kan et land inden for 45 dage efter den indledende vurdering anmode om at tilpasse det geografiske anvendelsesområde for tilladelsen for at udelukke hele eller en del af landets område fra dyrkning af GMO’en.
 • Efter en GMO er blevet tilladt, kan et land forbyde eller begrænse dyrkningen af den af årsager, der for eksempel vedrører:
  • miljøpolitiske målsætninger
  • landbrugspolitiske målsætninger
  • problemer med fysisk planlægning og arealanvendelse
  • socioøkonomiske virkninger
  • at undgå forekomsten af GMO’er i andre produkter
  • den offentlige orden (begrænsninger kan normalt ikke baseres udelukkende på denne faktor, og den kan ikke veje tungere end miljørisikovurderinger).

De tiltag, som EU-landene beslutter, skal være i overensstemmelse med EU-retten og være begrundede, forholdsmæssige og ikkediskriminerende. EU-landene kan efterfølgende revidere deres afgørelser og blive reintegreret i det geografiske anvendelsesområde i GMO-tilladelsen.

De EU-lande, hvor der dyrkes GMO’er, skal træffe foranstaltninger i grænseområder for at forhindre eventuel forurening ind i et EU-naboland, hvor dyrkning af de pågældende GMO’er er forbudt.

Rapporter

Inden den 3. april 2019 vil Europa-Kommissionen rapportere om anvendelsen af direktivet til Europa-Parlamentet og Rådet, herunder om EU-landenes anvendelse af direktivet til at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO’er og alle virkninger, det har haft for EU’s indre marked. Der kan blive fremlagt yderligere forslag til lovgivning i rapporten.

Kommissionen vil også aflægge rapport om den faktiske afhjælpning af miljøskader, der kan fremkomme som følge af dyrkning af GMO’er.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 2. april 2015.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Genetisk modificeret organisme (GMO): en organisme, med undtagelse af mennesker, hvor det genetiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke finder sted naturligt enten ved parring og/eller naturlig rekombination. Dette giver mulighed for, at planter og dyr for eksempel kan dyrkes og avles med henblik på at få et større udbytte eller modstå sygdomme.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO’er) på deres område (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 1-8).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1829/2003 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF — Erklæring fra Kommissionen (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1-39).

Se den konsoliderede udgave

seneste ajourføring 08.03.2018

Top