EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oprettelse af den europæiske anklagemyndighed

Oprettelse af den europæiske anklagemyndighed

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2017/1939 — gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den opretter en uafhængig og decentraliseret anklagemyndighed i Den Europæiske Union, som har kompetence til at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser.
 • Den opretter en ordning for delt kompetence mellem EPPO og de nationale myndigheder med henblik på at bekæmpe sådanne lovovertrædelser.

HOVEDPUNKTER

Deltagerlande

Forordningen, der opretter EPPO under et forstærket samarbejde, gælder for de 22 deltagende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Andre EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig.

Anvendelsesområde

 • EPPO er en uafhængig og decentraliseret anklagemyndighed i EU, som har bemyndigelse til at efterforske og retsforfølge (ved nationale domstole) forbrydelser i forbindelse med EU’s budget, som for eksempel svig (over 10 000 EUR), bestikkelse eller grænseoverskridende momssvig over 10 mio. EUR.
 • Eksisterende EU-organer såsom OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig), Eurojust (Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) og Europol (Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde) har ikke bemyndigelse til at gennemføre strafferetlige efterforskninger og retsforfølgelser. EPPO vil etablere et tæt samarbejde med disse organer i EU på baggrund af gensidigt samarbejde inden for deres respektive mandater.

Organisering

EPPO er opbygget på to niveauer:

 • Det centrale niveau, som består af det centrale kontor ved EPPO’s hovedsæde i Luxembourg. Det centrale niveau udgøres af den europæiske chefanklager, dennes to vicechefanklagere, de europæiske anklagere (en pr. deltagende EU-land) og den administrerende direktør.
 • Det decentrale niveau udgøres af europæiske delegerede anklagere, der befinder sig i de deltagende EU-lande.

Uafhængighed

 • Personalet i EPPO handler i hele EU’s interesse og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen person uden for EPPO.
 • EPPO er strukturelt uafhængig af alle andre EU-institutioner eller -tjenestegrene.
 • Den europæiske chefanklager udvælges efter et stillingsopslag og udpeges af Europa-Parlamentet og Rådet. Embedsperioden er syv år og kan ikke fornyes.
 • Den europæiske chefanklager kan kun afskediges ved en afgørelse fra EU-Domstolen, som følger en begæring fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.
 • De europæiske delegerede anklagere skal være fuldstændig uafhængige af de nationale anklagemyndigheder.

Hvornår gælder forordningen fra?

Den trådte i kraft den 20. november 2017.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1-71).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29-41).

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1094 af 1. august 2018 om bekræftelse af Nederlandenes deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EUT L 196 af 2.8.2018, s. 1-2).

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1103 af 7. august 2018 om bekræftelse af Maltas deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EUT L 201 af 8.8.2018, s. 2-3).

seneste ajourføring 17.09.2018

Top