EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Håndhævelse af EU-reglerne for agrofødevarekæden

Håndhævelse af EU-reglerne for agrofødevarekæden

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2017/625 — offentlig kontrol i agrofødevarekæden

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Forordningen fastsætter fælles regler for offentlig kontrol i EU med henblik på at sikre, at lovgivningen om agrofødevarekæden til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, dyrevelfærd og plantesundhed anvendes og håndhæves korrekt.
 • Med forordningen indføres en sammenhængende og i højere grad fælles tilgang til offentlig kontrol af agrofødevarekæden samt håndhævelsesforanstaltninger, og princippet om risikobaseret kontrol styrkes.

HOVEDPUNKTER

Agrofødevarekæden

Forordningen fastsætter regler for offentlig kontrol af alle fødevare- og fodervirksomheder, fra de primære producenter til detailhandel og catering, og derudover også plante- og dyreavlere og handlende.

Anvendelsesområde

 • Forordningen finder anvendelse på offentlige kontroller, der gennemføres af nationale håndhævende myndigheder med henblik på at verificere overholdelsen af reglerne for agrofødevarekæden for:
  • fødevarer og fødevaresikkerhed, integritet og sundhed i alle led i produktion, forarbejdning og distribution
  • bevidst udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer med henblik på fødevare- og foderproduktion
  • foder og fodersikkerhed i alle led i produktion, forarbejdning, distribution og brug
  • dyresundhed og -velfærd
  • økologisk produktion og mærkning af økologiske fødevarer.
 • Forordningen finder også anvendelse på import af visse dyr og varer fra:
  • lande uden for EU, som skal kontrolleres ved EU’s grænsekontrolsteder
  • varer solgt over internettet.

Risikobaseret system

 • Der oprettes et risikobaseret kontrolsystem, så nationale håndhævende myndigheder udfører offentlige kontroller, hvor der er størst behov for det.
 • For at sikre deres effektivitet foretages disse kontroller generelt uanmeldt.

Dyrevelfærd

 • De offentlige kontroller omfatter regler for dyrevelfærd, herunder under transport, slagtning og opdræt.
 • Europa-Kommissionen kan vedtage lovgivning med henblik på at tilpasse reglerne ved den offentlige kontrol for at opfylde konkrete behov med hensyn til dyrevelfærd.
 • Der etableres EU-referencecentre for dyrevelfærd, der får til opgave at:
  • støtte EU-landene i udførelsen af den offentlige kontrol ved at
   • foretage videnskabelige og tekniske undersøgelser
   • afholde kurser
   • formidle forskningsresultater og tekniske innovationer
  • yde videnskabelig og teknisk ekspertbistand til udvikling af metoder til vurdering og forbedring af dyrevelfærd.

Samarbejde mellem EU-lande

 • Tydeliggør og skærper reglerne for samarbejde og administrativ bistand mellem EU-landene.
 • Stiller krav til EU-landene om at sikre udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder og andre retshåndhævende myndigheder, anklagemyndigheder og judicielle myndigheder om eventuel manglende overholdelse af reglerne.
 • Et samlet forvaltningssystem for offentlig kontrol skal samle alle eksisterende (og fremtidige) computersystemer under Kommissionens forvaltning.

Gennemsigtighed

De nationale myndigheder skal indsende årsrapporter.

Finansiering

Reglerne for beregning af gebyrer for offentlig kontrol skal sikre, at EU-landene sikrer tilstrækkelig finansiering af deres kontrolsystemer, og at gebyrerne ikke overstiger omkostningerne ved at udføre den offentlige kontrol.

Midlertidige foranstaltninger mht. covid-19

 • Efter udbruddet af covid-19 har mange EU-lande indført betydelige begrænsninger i deres befolkningers bevægelighed for at beskytte menneskers sundhed. Kommissionen har derfor vedtaget en gennemførelsesretsakt, forordning (EU) 2020/466, som indfører midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse de omfattende risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærde, som er et resultat af landenes utilstrækkelige muligheder for at sende egnet personale ud til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Sådanne aktiviteter er blandt andet kliniske undersøgelser af dyr, testning af prøver samt undertegnelse og udstedelse af originale officielle certifikater og officielle attester i papirform.
 • EU-landene bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til snarest muligt at afhjælpe de alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer. Forordningen gælder indtil den 1. juni 2020.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGERNE FRA?

Den trådte i kraft den 14. december 2019 for de fleste af forordningens artiklers vedkommende, f.eks. vedrørende anvendelsesområde, definitioner, regler gældende for de kompetente myndigheder, finansiering af den offentlige kontrol og håndhævelsesforanstaltninger udført af de kompetente myndigheder.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2017/625 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30-33).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 10-22).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1012 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 4-7).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1081 af 8. marts 2019 om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse former for fysisk kontrol på grænsekontrolsteder (EUT L 171 af 26.6.2019, s. 1-4).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 af 5. marts 2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 31-50).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 af 8. februar 2019 om særlige regler for gennemførelse af offentlig kontrol af kødproduktion og for produktions- og genudlægningsområder for levende toskallede bløddyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 1-17).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/631 af 7. februar 2018 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 ved oprettelse af EU-referencelaboratorier for planteskadegørere (EUT L 105 af 25.4.2018, s. 1-2).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 af 5. marts 2018 om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 13-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208).

Se den konsoliderede udgave.

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1-32).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1-29).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1-33).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1-30).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave) (EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5-13).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7-13).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger (EUT L 182 af 12.7.2007, s. 19-28).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1-16).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1-44).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53-57).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23-27).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 05.05.2020

Top