EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Anvendelse af aluminiumoxid til rensning af mineralvand for fluorid

Anvendelse af aluminiumoxid til rensning af mineralvand for fluorid

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 115/2010 — anvendelse af aktiveret aluminiumoxid til rensning af mineralvand for fluorid

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for anvendelse af aktiveret aluminiumoxid* til at fjerne fluorid* fra mineralvand og kildevand for at opfylde kravene i EU’s direktiver om drikkevandskvalitet.

HOVEDPUNKTER

Anvendelse af aktiveret aluminiumoxid til rensning af naturligt mineralvand og kildevand for fluorid er tilladt under følgende betingelser:

 • Restkoncentrationer i vandet, der skyldes rensningen, skal være så lave som teknisk muligt og må ikke udgøre en risiko for folkesundheden.
 • De kompetente myndigheder skal mindst tre måneder inden rensningen have meddelelse om dette med dokumentation og data, som viser opfyldelse af kravene i forordningen.
 • Alle kemikalier, der anvendes ved rensningen, skal overholde de relevante standarder for behandling af drikkevand.
 • Den aktiverede aluminiumoxid skal opfylde kravene i europæiske standarder for at sikre, at der ikke udledes for store restkoncentrationer i vandet.
 • Inden anvendelsen skal den aktiverede aluminiumoxid behandles for at fjerne restkoncentrationer og småpartikler.
 • Filtrene skal skylles som sidste trin for at sikre, at de ikke påvirker det behandlede vands mineralindhold.
 • Den aktiverede aluminiumoxid skal regenereres med passende mellemrum for at genskabe virkegraden.
 • Virksomhedslederen skal overvåge processen for at sikre bevarelse af vandets væsentligste egenskaber.
 • Rensning af behandlet vand for fluorid bør fremgå af mærkningen i nærheden af deklarationen om vandets analytiske sammensætning med angivelsen: »Vandet er blevet behandlet med en godkendt adsorptionsteknik«.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 2. marts 2010.

BAGGRUND

 • Direktiv 2009/54/EF fastlægger EU’s regler for tilladte metoder til rensning af naturligt mineralvand og kildevand. Det giver Europa-Kommissionen bemyndigelse til at fastlægge betingelserne for anvendelse af rensning i samråd med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
 • Kommissionens direktiv 2003/40/EF fastlægger en grænse for fluorid i naturligt mineralvand. Grænsen for kildevand er fastsat i Rådets direktiv 98/83/EF.
 • Kemisk behandling skal følge retningslinjerne for god produktionspraksis og principperne fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Aktiveret aluminiumoxid: højporøs form af aluminiumoxid med et stort overfladeareal. Det kan anvendes som filter til at rense drikkevand for fluorid.
Fluorid: et naturligt forekommende element i vandforsyninger. Koncentrationerne varierer meget i de forskellige EU-lande.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) nr. 115/2010 af 9. februar 2010 om fastsættelse af betingelserne for anvendelse af aktiveret aluminiumoxid til rensning af naturligt mineralvand og kildevand for fluorid (EUT L 37 af 10.2.2010, s. 13-15).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45-58).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1-54). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3-21)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 852/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens direktiv 2003/40/EF af 16. maj 2003 om listen over, grænserne for koncentrationer af og angivelse i mærkningen af bestanddele i naturligt mineralvand samt om betingelserne for anvendelse af ozonberiget luft til behandling af naturligt mineralvand og kildevand (EUT L 126 af 22.5.2003, s. 34-39)

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32-54)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 28.09.2017

Top