EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Connecting Europe-faciliteten

Connecting Europe-faciliteten

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den opretter Connecting Europe-faciliteten (CEF), der støtter projekter af fælles interesse (dvs. i EU’s interesse som helhed) til infrastruktur inden for:

  • transport
  • telekommunikation og
  • energi.

Det endelige mål er at fremskynde investeringer i transeuropæiske net og skabe en løftestangseffekt for både den offentlige og private sektors finansiering.

Den fastlægger også det beløb, der stilles til rådighed fra 2014 til 2020 og inden for hvilke områder.

Den er blevet ændret adskillige gange, senest:

HOVEDPUNKTER

Hjælp til at skabe bæredygtig økonomisk vækst

Europa-Kommissionen ser oprettelsen af effektive infrastrukturnetværk inden for transport og energi som en vigtig måde til at øge væksten og tilliden til EU’s indre marked.

CEF støtter navnlig projekter, der har til formål at udvikle og skabe ny infrastruktur og nye tjenester, eller som opgraderer eksisterende infrastruktur og tjenester. Et af de overordnede mål er at bidrage til økonomisk vækst ved at udvikle moderne og højtydende tværeuropæiske netværk, der tager højde for forventede fremtidige trafikstrømme.

Bæredygtig udvikling

Et andet overordnet mål med CEF er at hjælpe EU med at nå sine mål for bæredygtig udvikling (reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % i forhold til 1990-niveauet, øge energieffektiviteten med 20 % og øge de vedvarende energikilders andel til 20 % inden udgangen af 2020).

Transportsektoren er den største modtager

Det samlede budget for CEF fra 2014 til 2020 er ca. 33 mia. EUR. Det er fordelt således:

  • ca. 26 mia. EUR til transport;
  • ca. 1 mia. EUR til telekommunikation og
  • ca. 6 mia. EUR til energisektoren.

Delegerede retsakter

Kommissionen har vedtaget to delegerede retsakter, der supplerer forordning (EU) nr. 1316/2013 med hensyn til transportfinansieringsprioriteter:

Ændring i 2017 af forordning (EU) nr. 1316/2013

Forordning (EU) 2017/2396 om ændring er EFSI-forordningen (forordning (EU) 2015/1017) forlænger Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indfører tekniske forbedringer. Derudover ændrer den CEF-forordningen ved at overføre en del af CEF’s ubrugte budget samt penge fra indtægter og tilbagebetalinger fra det finansielle instrument under CEF og Den Europæiske 2020-fond for Energi, Klimaændringer og Infrastruktur (»Margueritefonden« — en fond, der investerer i energi, vedvarende energi, transport og digital infrastruktur) til EFSI.

Ændring fra 2018 af forordning (EU) nr. 1316/2013

Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ændrede forordning (EU) nr. 1316/2013 og indførte en ny artikel (artikel 16a), der giver mulighed for at oprette blandingsfaciliteter for en eller flere CEF-sektorer, hvor alle foranstaltninger, der bidrager til projekter af fælles interesse, er berettigede til at modtage finansiel støtte. Det samlede bidrag fra EU’s budget til CEF-blandingsfaciliteter må ikke overstige 10 % af den samlede finansieringsramme for CEF.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Blandingsfacilitet: en samarbejdsramme etableret mellem Kommissionen og udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner med henblik på at kombinere støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, og/eller budgetgarantier fra budgettet og støtte i former, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra finansieringsinstitutioner og investorer fra den private sektor.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129-171).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1316/2013 er blevet indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1649 af 8. juli 2016 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (EUT L 247 af 15.9.2016, s. 1-4).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 275/2014 af 7. januar 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (EUT L 80 af 19.3.2014, s. 1-4).

seneste ajourføring 29.04.2019

Top