EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aftale mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (EU) 2016/920 om undertegnelse af aftalen mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

Aftale mellem EU og USA om standarder for beskyttelse når personoplysninger overføres mellem retshåndhævende myndigheder i EU og USA

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG AFTALEN?

 • Afgørelsen godkendte undertegnelse (den 2. juni 2016) af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater (USA) og Den Europæiske Union (EU) om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (den såkaldte »paraplyaftale«). Aftalen træder først i kraft, når parterne har meddelt hinanden, at deres respektive interne procedurer for ikrafttrædelse er blevet gennemført. På EU’s side kræver dette, at Rådet vedtager en afgørelse om at indgå aftalen, som Europa-Parlamentet derefter giver samtykke til.
 • Aftalen har til formål at sikre en høj grad af beskyttelse af personoplysninger, som overføres af retshåndhævende myndigheder (politi og strafferetlige myndigheder). Den har også til formål at fremme samarbejdet vedrørende retshåndhævelse mellem EU og EU-landene på den ene side og USA på den anden side.
 • Den giver større juridisk sikkerhed og styrker retssikkerheden for personer, hvis data overføres.
 • Aftalen er et af tre nøgletiltag i meddelelsen fra 2016 om at genopbygge tilliden til datastrømme mellem EU og USA.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • Aftalen supplerer bestemmelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger i eksisterende aftaler mellem EU/EU-landene og USA samt i nationale love, som tillader informationsudveksling i forbindelse med retshåndhævelse. Den fastlægger en fælles ramme for databeskyttelse, som også vil finde anvendelse på fremtidige aftaler og nationale love på dette område.
 • Aftalen omfatter alle personoplysninger (herunder navne, adresser og straffeattester), der udveksles mellem EU og USA med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme.

Beskyttelse

Aftalen indeholder et antal beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger, når disse udveksles mellem politi og strafferetsmyndigheder, herunder:

 • Tydelige begrænsninger for brug af oplysninger — personoplysninger må kun bruges med det formål at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger.
 • Begrænsninger for videregivelse — al videregivelse til et ikke-EU-land eller en international organisation skal godkendes af den kompetente myndighed i det land, som oprindeligt havde overført personoplysningerne.
 • Opbevaringsperioder — personoplysninger må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt eller passende. Disse opbevaringsperioder skal offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelige for offentligheden.
 • Retten til adgang til personoplysninger samt til berigtigelse — enhver person har ret til at få adgang til sine personoplysninger, underlagt visse betingelser, og kan anmode om at få oplysningerne rettet, hvis de er forkerte.
 • Besked i tilfælde af sikkerhedsbrud — der skal iværksættes en mekanisme, som sikrer, at den kompetente myndighed og, hvor det måtte være relevant, den registrerede person* får besked om eventuelle sikkerhedsbrud.
 • Søgsmål og håndhævelse af rettigheder — EU-borgere får yderligere ret til at anlægge søgsmål ved amerikanske domstole, hvis de amerikanske myndigheder nægter adgang til eller berigtigelse af eller ulovligt videregiver deres personoplysninger. Desuden kan alle registrerede personer i EU udnytte de allerede eksisterende søgsmålsrettigheder i USA.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG AFTALEN FRA?

Afgørelsen har været gældende siden 20. maj 2016. Aftalen blev undertegnet af EU og USA den 2. juni 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Registreret person: den person, som personoplysningerne vedrører.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2016/920 af 20. maj 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 154 af 11.6.2016, s. 1-2)

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 336 af 10.12.2016, s. 3-13)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131)

seneste ajourføring 23.01.2017

Top