EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s udgifter til information om fødevarer og foderstoffer

EU’s udgifter til information om fødevarer og foderstoffer

Det overordnede formål med denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) er at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne og et højt miljøbeskyttelsesniveau samt udryddelse af skadedyr, samtidig med at konkurrenceevne og jobskabelse tilgodeses.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF

RESUMÉ

Det overordnede formål med denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) er at bidrage til et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden, et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne og et højt miljøbeskyttelsesniveau samt udryddelse af skadedyr, samtidig med at konkurrenceevne og jobskabelse tilgodeses.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opdaterer rammen for finansiering af politikker om dyre- og plantesundhed og fødevareproduktion.

HOVEDPUNKTER

Forordningen søger at overvåge EU’s udgifter inden for følgende områder:

  • fødevarer og foder, herunder sikkerhed
  • dyresundhed og -velfærd
  • skadegørere på planter
  • fremstilling af planteformeringsmateriale, primært frø
  • plantebeskyttelsesmidler og bæredygtig anvendelse af pesticider
  • risici ved animalske biprodukter brugt i dyrefoder og gødningsprodukter, såsom kød og benmel, fjermel og fiskemel
  • genetisk modificerede organismer udsat i miljøet
  • intellektuel ejendomsret i forbindelse med plantegenetiske ressourcer.

Forordningen fastlægger reglerne og fristerne for indhold, forelæggelse, evaluering og godkendelse af nationale programmer og betalingsanmodninger. Europa-Kommissionen er ansvarlig for at kontrollere, at de foranstaltninger, hvortil der ydes EU-tilskud, gennemføres effektivt. Der skal sikres passende offentlig omtale, således at offentligheden gøres opmærksom på EU’s rolle i forbindelse med finansieringen.

Forordningen indeholder et sæt regler, der tydeliggør de maksimalt tilladte budgetter og maksimumsatser for tilskud, der normalt ikke overstiger 50 % af de støtteberettigede udgifter. Denne sats kan forhøjes til:

  • 75 % af de støtteberettigede udgifter for så vidt angår aktiviteter på tværs af grænserne, der vedrører to eller flere EU-lande, for at kontrollere skadegørere eller dyresygdomme
  • 100 % af de støtteberettigede udgifter, hvis aktiviteterne vedrører forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige menneske-, plante- og dyresundhedsrisici.

Desuden kan der ydes EU-finansiering for at håndtere krisesituationer på dyre- og plantesundhedsområdet. Sygdomme, som er berettigede til finansiering i forbindelse med nødforanstaltninger, er opført i bilaget til forordningen. Europa-Kommissionen kan opdatere listen for at tage højde for nye trusler.

Undtagelsesvist kan EU dække udgifter, der er afholdt af EU-landene i forbindelse med gennemførelsen af andre akutte foranstaltninger, for eksempel forstærkede biosikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af udbrud af sygdom, alvorlige problemer med skadegørere, destruktion af kadavere og udgifter til kompensation til ejere som følge af akutte vaccinationskampagner.

Inden 30. juni 2017 vil Europa-Kommissionen fremlægge en midtvejsevalueringsrapport, der eventuelt ledsages af lovforslag, og en yderligere rapport om effektiviteten af forordningen inden 30. juni 2022.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 30. juni 2014.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om forordning (EU) nr. 652/2014 om den finansielle ramme.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 652/2014

30.6.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014, s. 1-32

seneste ajourføring 25.08.2015

Top