EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horisont 2020: regler for deltagelse og formidling (2014-2020)

Horisont 2020: regler for deltagelse og formidling (2014-2020)

Denne forordning fastlægger reglerne for deltagelse i Den Europæiske Unions forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020 samt de regler, der gælder for udnyttelse og formidling af resultaterne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1906/2006.

RESUMÉ

Forordningen omfatter:

  • deltagelse i indirekte forsknings- og innovationsaktiviteter i henhold til forordning (EU) nr. 1291/2013, dvs. aktioner, som EU yder finansiel støtte til, og som gennemføres af deltagerne; den omfatter ikke direkte forskning, som udføres direkte af Kommissionens Fælles Forskningscenter
  • hvordan resultaterne af forskningen anvendes og formidles.

Finansieringsmetoder

Disse omfatter:

  • tilskud (direkte finansielle bidrag fra EU's budget til deltagere udvalgt i form af forslagsindkaldelser)
  • priser (finansiering, som ydes i form af en præmie i forbindelse med en konkurrence)
  • offentlige indkøb (for eksempel offentlige forsknings- og udviklingsinstansers indkøb, som lader dem styre forskningen i den retning, som den offentlige sektor har behov for)
  • finansielle instrumenter (for eksempel egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier eller andre risikodelingsinstrumenter, som kan kombineres med tilskud).

Tilskudsberettigede enheder

Den grundlæggende regel er, at enhver enhed, det være sig en fysisk eller en juridisk person (uanset etableringssted), eller international organisation kan deltage i en aktion, forudsat at betingelserne i denne forordning er opfyldt, og eventuelle betingelser i det relevante arbejdsprogram og indkaldelsen er opfyldt. Mere specifikt er minimumskravene, at mindst tre separate enheder, som er etableret i forskellige EU-lande eller associerede lande, kan deltage i en aktion. Der kan dog fastsættes undtagelser eller yderligere betingelser.

Tilskudsanmodninger

Anmodninger modtages i princippet efter offentliggørelse af indkaldelser, som angiver tidsfrister og deadlines, efter hvilke deltagerne skal informeres om resultatet af evalueringsprocessen og om en vejledende dato for undertegnelse af tilskudsaftaler (i alt må der højst gå otte måneder fra den sidste indsendelsesfrist til udbetaling af tilskuddet, medmindre der er behørig begrundelse for andet). Det er også muligt at gennemføre fælles indkaldelser til projekter, som finansieres sammen med tredjelande eller internationale organisationer på prioriterede områder af fælles interesse og forventet gensidig fordel, hvis der er en tydelig merværdi for EU. I tilgift ydes der særlig støtte til SMV'er i form af indkaldelser, som udstedes under det dedikerede SMV-instrument.

Evaluering af tilskudsanmodninger

Uafhængige eksperter, som hovedsageligt kommer fra forskningsverdenen eller den akademiske verden, evaluerer ansøgningerne i forhold til udmærkelse, virkning og gennemførelsens kvalitet og effektivitet. De opstiller en prioriteret liste, der vælges ud fra. Panelets medlemmer skal have forskellige kompetencer i form af færdigheder, erfaring og viden, og de må ikke være af samme nationalitet og køn. Kommissionen gennemgår systematisk forslag, der rejser etiske spørgsmål.

Tilskudsaftaler og gennemførelse

Deltagere, der modtager finansiering, indgår en tilskudsaftale, som fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser. Al udveksling med deltagerne, herunder indgåelse af tilskudsaftalen, sker via det elektroniske udvekslingssystem, som Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan har oprettet.

Deltagerne gennemfører aktioner i overensstemmelse med tilskudsaftalen under anvendelse af de relevante ressourcer og midler, herunder om nødvendigt anvendelse af tredjeparter og underleverandører. Hvis der er tale om et konsortium, udpeges ét medlem som koordinator og den primære kontakt mellem konsortiet og Kommissionen.

Finansiering af aktioner

Vedrørende tilskud fastlægger forordningen, at finansieringen ikke må overstige de samlede støtteberettigede udgifter minus indtægterne fra aktionen, som defineret i EU's finansforordning (artikel 126). EU's bidrag kan variere og være så meget som 70-100 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Anvendelse af resultaterne

  • Resultaterne ejes af de deltagere, der genererer dem. Hvis resultaterne kan udnyttes kommercielt eller industrielt, skal de beskyttes. Der gælder særlige regler, hvis deltagerne ikke har til hensigt at beskytte deres resultater eller har til hensigt at afstå fra beskyttelsen af resultaterne.
  • Modtagere af støtte fra EU forventes at udnytte deres resultater, hovedsageligt i form af overdragelse og licensering. De forventes også at formidle deres resultater så hurtigt som muligt. Eventuelle yderligere forpligtelser vil fremgå af tilskudsaftalen.
  • En deltager har royaltyfri brugsret til en anden deltagers resultater inden for den samme aktion, hvis deltageren har brug for disse resultater for at kunne udføre sit arbejde i henhold til aktionen eller udnytte sine egne resultater. EU-institutionerne, -organerne eller -agenturerne har udelukkende brugsret til resultaterne fra en deltager, der har modtaget EU-finansiering, hvis det er berettiget i forbindelse med udvikling, gennemførelse og overvågning af EU-politikker og -programmer. Denne EU-brugsret er begrænset til ikkekommerciel og ikkekonkurrencemæssig brug og er royaltyfri.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1290/2013

23.12.2013

-

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81-103

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20.12.2013, s. 104-173).

Rådets afgørelse af 3. december 2013 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (2013/743/EU) (Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20.12.2013, s. 965-1041).

Seneste ajourføring: 25.06.2014

Top