Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1304/2013 — Den Europæiske Socialfond

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Overordnede mål

ESF investerer i mennesker med det formål at forbedre beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne på tværs af EU. I løbet af perioden 2014-2020 tager den særligt hensyn til sårbare grupper, herunder ungdommen. Forordningen beskriver ESF’s anvendelsesområde og dens forhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Hovedtemaer

ESF fokuserer på et antal hovedtemaer, der omfatter:

Støtteberettigede regioner

Alle EU-lande er berettigede til at modtage støtte fra ESF. En lang række af organisationer fra både offentlige og private sektorer kan søge gennem EU-landene.

Budgetmæssige prioriteter

Der er for første gang indført en mindsteandel til ESF på 23,1 % af samhørighedspolitikken svarende til mere end 80 mia. EUR, der er øremærket til ESF-programmering i programmeringsperioden 2014-2020.

I hvert EU-land skal mindst 20 % af ESF øremærkes til social inklusion og bekæmpelse af fattigdom. Det vil sige at hjælpe sårbare mennesker og dårligt stillede grupper til at erhverve de færdigheder og job, de har brug for til at blive integreret på arbejdsmarkedet.

ESF skal yde målrettet hjælp til unge mennesker ved at tilføre yderligere mindst 3,2 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Dette initiativ støtter udelukkende unge mennesker, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %.

I lyset af behovet for at imødekomme det fortsat høje niveau af ungdomsarbejdsløshed i EU ændrer forordning (EU) 2015/779 forordning (EU) nr. 1304/2013. Den øger niveauet af den første præfinansiering, der udbetales til operationelle programmer, som støttes af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2015 fra 1 % til 30 %.

Fokus på resultater

Programmerne er resultatorienterede og baseret på additionalitetsprincippet*. Koncentration (dvs. foranstaltninger, der fokuserer meget på en bestemt gruppe) er vigtig for at få en reel indvirkning på bundlinjen.

Gennemførelse

De partnerskabsaftaler og operationelle programmer, der indgås mellem EU-landene og Europa-Kommissionen, fastlægger rammen for de strategiske investeringer på nationalt og regionalt plan.

Offentlig-private partnerskaber

Forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter, at en støttemodtager i forbindelse med en operation under et offentligt-privat partnerskab (»OPP«) kan være et privatretligt organ i et EU-land (en »privat partner«). Den private partner (udvalgt til at gennemføre operationen) kan blive udskiftet som støttemodtager under gennemførelsen — hvis det er påkrævet — i henhold til vilkårene og betingelserne for det offentlig-private partnerskab eller den underliggende finansieringsaftale mellem den private partner og det finansieringsinstitut, der medfinansierer operationen.

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1076 fastlægger supplerende regler for udskiftning af støttemodtageren og de forpligtelser, der er i denne forbindelse. Hvis der er tale om udskiftning af en støttemodtager i en OPP-operation, som finansieres af europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), er det nødvendigt at sikre, at den nye partner eller det nye organ efter udskiftningen som minimum yder den samme tjeneste og med den samme minimumskvalitetsstandard som krævet i den oprindelige OPP-aftale. Denne forordning fastlægger også procedurer med hensyn til forslag om udskiftning af den private partner og bekræftelse af den private partner samt minimumskrav i OPP-aftaler, som finansieres af ESI-fonde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. december 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Additionalitetsprincippet: ESF-finansiering må ikke erstatte et EU-lands nationale udgifter.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470-486).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1304/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1076 af 28. april 2015 om supplerende regler for udskiftning af en støttemodtager og for de dermed forbundne forpligtelser og om mindstekrav i offentlig-private partnerskabsaftaler, der finansieres af europæiske struktur- og investeringsfonde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (EUT L 175 af 4.7.2015, s. 1-3).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 af 25. februar 2014 om modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 87 af 22.3.2014, s. 1-48).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/99/EU af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020 (EUT L 50 af 20.2.2014, s. 22-34).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.05.2018

Top