Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fælles regler for EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF (2014-2020)

Fælles regler for EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF (2014-2020)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1303/2013 — fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger de fælles principper, bestemmelser og standarder for driften af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) for perioden 2014-2020.

HOVEDPUNKTER

 • ESI-fondene består af fem fonde: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).
 • Det fælles mål for investeringerne under ESI-fondene er at yde støtte til fremme af EU’s Europa 2020-strategi om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
 • Forordningen om de fælles bestemmelser:
  • definerer de fælles principper, regler og standarder for brugen og gennemførelsen af ESI-fondene
  • fastlægger de fælles regler for ESI-fondene til forbedring af samarbejdet mellem dem og andre EU-politikker og -programmer, f.eks. Horisont 2020
  • definerer fondenes opgaver, primære mål og organisation
  • retter specielt opmærksomheden mod forholdet mellem denne forordning og de andre forordninger, der gælder specifikt for hver fond
  • fastsætter princippet om tematisk koncentration, der skal sikre, at investeringerne er koncentreret om et begrænset antal centrale prioriteter, der er tilpasset Europa 2020-strategien
  • sætter øget fokus på resultater:
   • en resultatramme med mål og målsætninger fastlægges
   • et årligt statusmøde afholdes mellem de enkelte EU-lande og Europa-Kommissionen
   • en gennemgang af resultaterne af programmerne gennemføres i hvert medlemsland i 2019
  • indfører »betingelser« (krav, der skal sørge for, at de nødvendige foranstaltninger til at sikre en effektiv udnyttelse af EU-støtten bliver indført)
  • fastlægger fordelingen af ressourcerne for investeringer i vækst og beskæftigelse i tre regionskategorier i henhold til deres BNP pr. indbygger: de mindre udviklede regioner, overgangsregioner og de mere udviklede regioner.
 • Kommissionen har vedtaget en beslutning med listen over regioner, der opfylder kriterierne for de tre regionskategorier.
 • Der er fastlagt en definition af de kriterier, som EU-landene og regionerne skal opfylde for at være støtteberettigede til at modtage støtte fra fondene. Ressourcerne fra EFRU og ESF skal fordeles blandt de mindre udviklede regioner, overgangsregioner fra et støtteniveau til et andet og de mere udviklede regioner i henhold til BNP pr. indbygger. På grund af de store forskelle i landenes administrationstyper og planlægningsområder har EU udviklet et fælles klassifikationssystem til udvælgelse af de regioner og områder, der skal støttes. Der er en specifikation af de tilgængelige finansielle midler og uddelingskriterierne.
 • ESI-fondene yder støtte gennem flerårige programmer på baggrund af de partnerskabsaftaler, der er udviklet for hvert EU-land. En partnerskabsaftale er et dokument, der fastlægger den overordnede investeringsstrategi for det berørte medlemsland, og som er indgået med Kommissionen. Den er udarbejdet af landet i overensstemmelse med dets egne systemer og procedurer og med inddragelse af partnere, der repræsenterer de regionale og lokale offentlige myndigheder samt en lang række sociale, økonomiske, miljømæssige og andre interesser.

Revisionsrettens beretning

I 2017 udgav Den Europæiske Revisionsret en beretning om de partnerskabsaftaler, der er indgået mellem Kommissionen og EU-landene. Rapporten konkluderede, at fondene har fokuseret på vækst og beskæftigelse, udpeget investeringsbehov og på vellykket vis omsat dem til målsætninger og resultater. Rapporten påpeger imidlertid også, at der er opsat for mange resultatindikatorer, og at resultatmålingerne ikke er koordineret på tværs af de forskellige fonde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1303/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1-66).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259-280).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281-288).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289-302).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303-319), samt berigtigelse (EUT L 330 af 3.12.2016, s. 5-5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470-486).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487-548).

Se den konsoliderede udgave.

Afledt ret

Særberetning fra Den Europæiske Revisionsret nr. 2/2017: Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: Udgifterne er i højere grad rettet mod Europa 2020-prioriteterne, men ordningerne for resultatmåling bliver stadig mere komplekse.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/190/EU af 3. april 2014 om fastsættelse af den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, den årlige fordeling af midler fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet pr. medlemsstat, sammen med listen over støtteberettigede regioner, og de beløb, der skal overføres fra hver medlemsstats samhørighedsfondstildeling og strukturfondstildeling til Connecting Europe-faciliteten og til bistand til de socialt dårligst stillede for perioden 2014-2020 (EUT L 104 af 8.4.2014, s. 13-42).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 522/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig byudvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 1-3).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65-84).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45-50).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 5-44).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 af 25. februar 2014 om modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 87 af 22.3.2014, s. 1-48).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 7-20).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/99/EU af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020 (EUT L 50 af 20.2.2014, s. 22-34).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1-7).

seneste ajourføring 08.09.2017

Top