EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Generel ramme for EU-sanktioner

 

RESUMÉ AF:

Artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 29 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG MED ARTIKEL 215 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE?

 • Artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) giver Rådet for Den Europæiske Union mulighed for at vedtage sanktioner over for regeringer i tredjelande (ikke-EU-lande), ikkestatslige enheder og enkeltpersoner (såsom terrorister) for at få dem til at ændre deres politik eller aktivitet.
 • I henhold til artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Rådet vedtage de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre beslutninger, der vedtages i medfør af artikel 29 TEU, for at sikre at de anvendes ens i alle medlemsstater.

HOVEDPUNKTER

 • EU vedtager sanktioner (restriktive foranstaltninger), enten som EU’s egne foranstaltninger (dvs. autonome sanktioner) og/eller for at gennemføre De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner, i de tilfælde hvor ikke-EU-lande, fysiske og juridiske personer, grupper eller ikkestatslige enheder:
  • ikke overholder international ret eller menneskerettigheder
  • fører en politik eller handler på en måde, der ikke overholder reglerne for et retssamfund eller demokratiske principper.
 • Sådanne sanktioner er forebyggende instrumenter, der ikke indeholder elementer af straf, som er udviklet til at give EU mulighed for at reagere hurtigt på politiske udfordringer og udviklinger, i overensstemmelse med principperne i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
 • EU-sanktioner skal ses på baggrund af en bredere politisk dialog. Restriktive foranstaltninger skal udformes således, at de begrænser konsekvenserne for den civile befolkning. I denne henseende anser EU det for hensigtsmæssigt at håndtere den specifikke situation ved at indføre målrettede og differentierede sanktioner for et land eller dele af det, regeringsmedlemmer, personer, grupper eller enheder.

Gradvise sanktioner

EU kan pålægge tredjelande en række gradvise sanktioner, blandt andet følgende.

 • Diplomatiske sanktioner:
  • udvisning af diplomater, suspendering af officielle besøg
  • suspendering af bilateralt eller multilateralt samarbejde med EU
  • boykot af sportslige eller kulturelle arrangementer.
 • Økonomiske og finansielle sanktioner:

Restriktive foranstaltninger kan omfatte:

 • indefrysning af midler og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres af de enkeltpersoner eller organisationer, der er mål for sanktionerne (såsom kontanter, bankindeståender, aktier og andre ejerandele osv.), således at der ikke er adgang til dem, og de ikke kan flyttes eller sælges, samt fast ejendom, der ikke må sælges eller udlejes
 • visum- eller rejseforbud, således at enkeltpersoner ikke kan rejse ind i EU
 • forbudsforanstaltninger i sektorer, for eksempel i forbindelse med import eller eksport af visse varer eller teknologier.

I visse tilfælde kan undtagelser fra indefrysningen af aktiver tillade eksport af produkter, der varetager grundlæggende behov (såsom fødevarer og medicin).

Medlemsstaterne kan også tillade undtagelser fra rejseforbud (for eksempel for at tillade, at et medlem fra regeringen i et tredjeland, der er ramt af et sanktioner, deltager i en FN-konference på EU’s område).

Virkning og konsekvenser

Formålet med sanktioner er at afstedkomme politiske og økonomiske konsekvenser. De gælder for:

 • enhver person i eller uden for EU’s område, der er statsborger i en medlemsstat
 • virksomheder og organisationer, der er underlagt lovgivningen i en medlemsstat (herunder filialer af EU-virksomheder i tredjelande)
 • enhver forretning, der helt eller delvist drives i EU.

Indførelse af nye ordninger med restriktive foranstaltninger

I 2018 og 2019 blev der indført 3 nye ordninger med restriktive foranstaltninger:

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Union — Afsnit V — Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil og særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — Kapitel 2 — Særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — 1. afdeling — Fælles bestemmelser — Artikel 29 (tidl. artikel 15 i TEU) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 33).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit IV — Restriktive foranstaltninger — Artikel 215 (tidl. artikel 301 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 144).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (EUT C 95 af 12.3.2019, s. 1-35).

Rådets forordning (EU) 2019/796 af 17. maj 2019 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater (EUT L 129I af 17.5.2019, s. 1-12).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/796 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/797 af 17. maj 2019 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater (EUT L 129I af 17.5.2019, s. 13-19).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EU) nr. 2019/1890 af 11. november 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav (EUT L 291 af 12.11.2019, s. 3-12).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1894 af 11. november 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Tyrkiets ikketilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav (EUT L 291 af 12.11.2019, s. 47-53).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EU) 2018/1542 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 259 af 16.10.2018, s. 12-21).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1544 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 259 af 16.10.2018, s. 25-30).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1-269).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 09.10.2020

Top