EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Offentlige indkøb — regler inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Offentlige indkøb — regler inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter regler for brug af offentlige kontrakter om virksomheders eller enkeltpersoners leverancer inden for sektorerne vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Selvom disse grundlæggende regler og principper, der er fastlagt i direktiv 2014/25/EU, gælder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, tager direktiv 2014/25/EU desuden højde for specifikke elementer i disse sektorer, der spiller en central rolle i at dække samfundets behov.

HOVEDPUNKTER

Tærskler

Direktivets regler gælder for kontrakter, der indgås af nationale, regionale eller lokale myndigheder, offentlige foretagender eller virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder (dvs. de enheder, der er dækket af direktivet), når kontrakternes samlede beløb overstiger følgende tærskler (gælder fra den 1. januar 2016):

 • 418 000 EUR for vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer
 • 5 225 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter
 • 1 000 000 EUR for tjenesteydelseskontrakter om sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Europa-Kommissionen vurderer tærsklerne hvert andet år for at afgøre, om de skal ændres i henhold til EU’s internationale forpligtelser.

Aktiviteter, der er omfattet

Direktivet finder anvendelse på offentlige indkøb:

 • gas- og varmesektorerne, vand- og energiforsyning (når de vedrører tjenesteydelser, der skal leveres til offentligheden) og i forbindelse med fremstilling, transport eller distribution
 • offentlig transport med jernbane, sporvogn, trolley, bus eller kabelvogn
 • lufthavne, søhavne og havne ved indre vandveje eller andre terminaler for luft, vand eller kanaler
 • posttjenester og andre virksomheder, der leverer lignende tjenesteydelser til offentligheden, herunder indsamling, sortering, transport og omdeling af postforsendelser
 • udvinding af olie og gas og efterforskning efter eller udvinding af kul og andet fast brændsel.

Undtagelser

Direktivet gælder ikke for kontrakter:

 • vedrørende videresalg eller udlejning af produkter til en anden virksomhed eller organisation
 • vedrørende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser (inden for alle tidligere nævntesektorer) i et tredjeland
 • der er dækket af andre internationale juridiske forpligtelser om offentlige udbud (f.eks. Verdenshandelsorganisationens aftale om offentlige udbud)
 • der er underlagt direktiv 2009/81/EØF eller undtaget fra dette (kontrakter om forsvars- eller sikkerhedsaspekter).

Nye standardformularer for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 indfører nye standardformularer for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser. Disse nye formularer finder anvendelse på alle nye bekendtgørelser om offentlige indkøb indtil den. 18. April 2016.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 17. april 2014. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 18. april 2016.

BAGGRUND

De generelle EU-regler for offentlige indkøb er fastsat i direktiv 2014/24/EU. Disse regler fastlægger den procedure, der skal følges, og bestemmer, at nationale myndigheder, når de benytter sig af offentliggørelse af udbudsrunder for arbejde, de ønsker udført, skal behandle alle ansøgere ens og undgå forskelsbehandling mellem dem. De skal desuden sikre gennemsigtighed med hensyn til, hvordan de opererer og træffer beslutninger.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2014/25/EU er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EF af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter – (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. November 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 af 12.11.2015, s. 1-146)

seneste ajourføring 19.09.2016

Top