EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte

This summary has been archived and will not be updated. See 'Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte' for an updated information about the subject.

Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte

Persistente organiske miljøgifte (POP’er)* udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed og miljøet. EU gør en indsats for at bekæmpe denne risiko.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 at 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF.

RESUMÉ

Persistente organiske miljøgifte (POP’er)* udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed og miljøet. EU gør en indsats for at bekæmpe denne risiko.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter en retlig ramme, der skal beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at forbyde, så hurtigt som muligt udfase eller begrænse produktionen, markedsføringen og anvendelsen af POP’er. Den fastsætter også regler for håndtering af lagre og affald, der indeholder POP’er.

HOVEDPUNKTER

  • POP’er fordeles på lister i forordningens bilag: (bilag I) stoffer, der er omfattet af forbud; (II) stoffer, der er omfattet af begrænsninger; (III) stoffer, der er omfattet af bestemmelser om begrænsning af udslip og (IV) stoffer, der er omfattet af bestemmelser om affaldshåndtering.
  • Der er visse betingelser, når POP’er er undtaget denne forordnings kontrolforanstaltninger, f.eks. når de anvendes til laboratorieundersøgelser, eller hvis de forekommer som utilsigtede sporforureninger i andre stoffer.
  • EU-landene skal oprette fortegnelser over POP’er, der produceres utilsigtet, udarbejde nationale gennemførelsesplaner, overvåge POP’er i nært samarbejde med Europa-Kommissionen og deltage i informationsudveksling både med EU-lande og ikke-EU-lande.
  • Denne forordning gennemfører to internationale konventioner, der omhandler POP’er, i Den Europæiske Union: Århusprotokollen fra 1998 til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte og Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte fra 2001.

VIGTIGE BEGREBER

*Persistente organiske miljøgifte (POP’er) er kemiske stoffer, såsom pesticider og industrikemikalier, der forbliver i miljøet, migrerer til fødekæder og truer menneskers sundhed og miljøet.

Det er meget almindeligt, at POP’er transporteres meget langt fra den oprindelige kilde, og de er derfor et globalt problem.

Se POP’er - persistente organiske miljøgifte på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 850/2004

20.5.2004

-

EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7-49

Berigtigelse

-

-

EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5-22

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 850/2004, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 30.06.2015

Top