EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regler der sikrer, at måleinstrumenter er nøjagtige

EU-regler der sikrer, at måleinstrumenter er nøjagtige

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/32/EU vedrørende måleinstrumenter

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger ensartede regler i hele EU for salg og brug af måleinstrumenter. Måleinstrumenter er vigtige for handel, forbrugere og erhvervsliv, da de sikrer nøjagtige måleresultater og bidrager til gennemsigtighed og rimelighed i handelstransaktioner.

Det har til formål, at:

 • fastslå de væsentlige krav, som instrumenter eller systemer med en målefunktion skal overholde
 • indføre mere enkle, klare og konsekvente regler samt sikre sporbarhed
 • mindske de administrative byrder for producenter, importører og distributører
 • sikre, at instrumenter der opfylder de væsentlige krav, kan omsættes frit i EU.

Fordele bør omfatte:

 • måleinstrumenter på EU-markedet, der opfylder kravene og er mere nøjagtige samt øget offentlig tillid til dem
 • færre måleinstrumenter, der ikke opfylder kravene, og mindre konkurrenceforvridning på markedet som følge af forskellig håndhævelsespraksis
 • beskyttelse af offentligheden mod forkerte måleresultater
 • mere plads til teknologisk innovation i form af vedtagelse af en moderne forskriftsmæssig tilgang.

Direktivet omarbejder og ophæver direktiv 2004/22/EF.

HOVEDPUNKTER

Direktivet bringer lovgivningen om måleinstrumenter i overensstemmelse med EU’s »nye rammelovgivning«. Denne ramme omfatter to supplerende tekster:

Anvendelsesområde

Måleinstrumenter, som er underkastet lovbestemt kontrol, anvendes til en række forskellige måleopgaver inden for folkesundhed og sikkerhed samt rimelige handelsvilkår. Direktivet finder anvendelse på:

 • forbrugsmålere (vandmålere, gasmålere og volumenkonverteringsenheder*, elforbrugsmålere og varmeenergimålere)
 • systemer til kontinuerlig og dynamisk kvantitativ måling af andre væsker end vand (f.eks. benzinpumper)
 • automatiske vægte (f.eks. jernbanebrovægte og automatiske emballageproduktionslinjer)
 • taxametre
 • måleredskaber til materialer og instrumenter til dimensionsmåling (f.eks. til metal- eller træarbejde) og
 • gasanalysatorer til udstødningsgas (f.eks. for at kontrollere en motors ydeevne).

Direktivet finder anvendelse på alle måleinstrumenter, som er nye på EU-markedet, når de bringes i omsætning eller tages ibrug, dvs. at de er:

 • fabriksnye måleinstrumenter, der er fremstillet af en i EU etableret fabrikant eller
 • måleinstrumenter, som er nye eller brugte og er importeret fra et tredjeland.

Direktivet finder anvendelse på alle former for levering af måleinstrumenter, herunder fjernsalg.

Fabrikanters, importørers og distributørers ansvar

Fabrikanter skal sikre, at:

 • alle måleinstrumenter til salg i EU er forsynet med overensstemmelsesmærkningen, der består af den europæiske (CE-)overensstemmelsesmærkning samt supplerende metrologimærkning (M) og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning og nummeret på det bemyndigede organ* tal, der angiver, at de opfylder de væsentlige krav i EU-lovgivningen (som angivet i bilag l til direktivet og i relevante instrumentspecifikke bilag)
 • de foretager en risiko- og overensstemmelsesvurdering og udarbejder teknisk dokumentation for måleinstrumenter før anbringelse af CE- + M-mærkningen (se bilag II til direktivet)
 • de (og hvis de udpeger en bemyndiget repræsentant*) opbevarer den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen (som fastlagt i bilag II til direktivet) i ti år, efter måleinstrumentet er bragt i omsætning
 • de angiver på måleinstrumentet navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og postadresse, hvor de kan kontaktes for at sikre sporbarhed
 • hvis de mener, at måleinstrumenter, som de har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene, træffer de afhjælpende foranstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse, trække dem tilbage eller kalde dem tilbage
 • brugsanvisning og oplysninger samt en eventuel mærkning, der ledsager måleinstrumentet, er skrevet på et for slutbrugere klart og forståeligt sprog.

Importører skal sikre, at:

 • måleinstrumenter, som de har bragt i omsætning, opfylder de væsentlige krav
 • fabrikanter har gennemført overensstemmelsesvurderinger korrekt og orienteret markedsovervågningsmyndigheden, hvis de mener, at måleinstrumenterne ikke opfylder kravene
 • de angiver på måleinstrumenterne, navn, registeret firmanavn eller registeret varemærke og postadresse, hvor de kan kontaktes
 • mærkning af måleinstrumenter og dokumentation udarbejdet af fabrikanter er til rådighed med henblik på kontrol for de kompetente myndigheder.

Distributører skal sikre, at:

 • opbevarings- og transportbetingelser for måleinstrumenter, som de har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i fare
 • måleinstrumenter er forsynet med de nødvendige mærkninger
 • der, hvis de mener, at måleinstrumenter, som de har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene, træffes afhjælpende foranstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse, trække dem tilbage eller kalde dem tilbage.

Endvidere har direktivet til formål at:

 • indføre krav til bemyndigende myndigheder og procedurer for notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer
 • specificere, hvordan nationale markedsovervågningsmyndigheder skal identificere og forebygge salget af måleinstrumenter, der udgør en fare for de almene samfundsmæssig hensyn, herunder indførsler fra tredjelande
 • medtage regler om sanktioner for fabrikanters, importørers og distributørers overtrædelser, der kan omfatte strafferetlige sanktioner i alvorlige tilfælde.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2014/32/EU reviderede og erstattede direktiv 2004/22/EF og skulle anvendes i EU-landene fra den 20. april 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Volumenkonverteringsenhed: En enhed, der konverterer det målte flow, temperatur, tryk og gassammensætning under driftsbetingelser til standardbetingelser.
Bemyndiget organ: En uafhængig organisation udpeget af et EU-land til at vurdere visse produkters overensstemmelse, før de bringes i omsætning. Det udfører opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurer som fastsat i den relevante lovgivning, når inddragelse af en ekstern myndighed er påkrævet.
Bemyndiget repræsentant: Enhver person eller organisation etableret i Unionen, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 149-250).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/32/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30-47).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82-128).

seneste ajourføring 12.11.2019

Top