EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regler, der sikrer, at ikke-automatiske vægte er nøjagtige

EU-regler, der sikrer, at ikke-automatiske vægte er nøjagtige

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/31/EU vedrørende ikke-automatiske vægte

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger ensartede regler i hele EU for salg og ibrugtagning af ikke-automatiske vægte*. Ikke-automatiske vægte er vigtige for handlen, forbrugerne og erhvervslivet, da de sikrer nøjagtige vejninger og bidrager til gennemsigtighed og rimelighed i handelstransaktioner.

Det har til formål at:

 • fastlægge de væsentlige krav, som ikke-automatiske vægte skal opfylde
 • indføre mere enkle, klare og konsekvente regler og derved sikre sporbarhed
 • mindske de administrative byrder for producenter, importører og distributører
 • sikre, at vægte der opfylder de væsentlige krav kan omsættes frit i EU.

Fordelene bør omfatte:

 • ikke-automatiske vægte, der opfylder kravene og er mere nøjagtige, på markedet i EU og øget offentlig tillid til dem
 • færre vægte, der ikke opfylder kravene, og konkurrenceforvridning på markedet som følge af forskellig håndhævelsespraksis
 • beskyttelse af offentligheden mod forkerte vejninger
 • øget plads til teknologisk innovation i form af vedtagelse af en moderne forskriftsmæssig tilgang.

Direktivet omarbejder og ophæver direktiv 2009/23/EF.

HOVEDPUNKTER

Direktivet bringer lovgivningen om ikke-automatiske vægte i overensstemmelse med EU’s »nye rammelovgivning«. Denne ramme omfatter to supplerende tekster:

Anvendelsesområde

 • Direktivet finder anvendelse på alle ikke-automatiske vægte, som er nye på EU-markedet, når de bringes i omsætning; dvs. de er:
  • fabriksnye ikke-automatiske vægte fremstillet af en i Unionen etableret fabrikant eller
  • ikke-automatiske vægte, som er nye eller brugte og er importeret fra et tredjeland.
 • Direktivet finder anvendelse på alle former for levering af ikke-automatiske vægte, herunder fjernsalg.
 • Direktivet skelner mellem følgende anvendelsesområder for ikke-automatiske vægte til bestemmelse af vægt til:
  • kommercielle transaktioner
  • beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art
  • anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse, eller til brug for retslig ekspertise
  • i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling
  • ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier
  • ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.

Fabrikanters, importørers og distributørers ansvarsområder

Fabrikanter skal sikre, at:

 • alle ikke-automatiske vægte til salg i EU er forsynet med CE-mærkning bestående af europæisk overensstemmelsesmærkning (CE) samt supplerende metrologimærkning (M) og de sidste to cifre i årstallet for dets påsætning og nummeret på det akkrediterede bemyndigede organ*, der angiver, at de opfylder alle væsentlige krav som angivet i bilag I til direktivet
 • de indgiver en ansøgning om EU-typeafprøvning til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg i overensstemmelse med bilag II til direktivet om overensstemmelsesvurderingsprocedurer
 • de foretager en risiko- og overensstemmelsesvurdering og udarbejder teknisk dokumentation for ikke-automatiske vægte før anbringelse af CE- + M-mærkningen (se bilag III til direktivet)
 • de (og hvis de udpeger en bemyndiget repræsentant*) opbevarer den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen (som fastlagt i bilag IV til direktivet) i 10 år, efter den ikke-automatiske vægt er bragt i omsætning
 • de angiver på den ikke-automatiske vægt navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og postadresse, hvor de kan kontaktes for at sikre sporbarhed
 • Hvis de mener, at ikke-automatiske vægte, som de har bragt i omsætning ikke opfylder kravene, træffes afhjælpende foranstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse, trække dem tilbage eller kalde dem tilbage
 • brugsanvisning og oplysninger, der ledsager ikke-automatiske vægte, er skrevet på et for slutbrugere let forståeligt sprog, og at en eventuel mærkning, er klar og forståelig.

Importører skal sikre, at:

 • ikke-automatiske vægte, som de bringer i omsætning, opfylder de væsentlige krav
 • fabrikanterne har gennemført overensstemmelsesvurderinger korrekt og orientere markedsovervågningsmyndigheden, hvis de mener, at de ikke-automatiske vægte ikke opfylder kravene
 • de angiver på den ikke-automatiske vægt, navn, registeret firmanavn eller registeret varemærke og postadresse, hvor de kan kontaktes
 • mærkning af ikke-automatiske vægte og dokumentation udarbejdet af fabrikanter er til rådighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik på kontrol.

Distributører skal sikre, at:

 • opbevarings- og transportbetingelserne for ikke-automatiske vægte, som de har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige krav i fare
 • ikke-automatiske vægte er forsynet med de nødvendige mærkninger
 • Hvis de mener, at ikke-automatiske vægte, som de har bragt i omsætning ikke opfylder kravene, træffes afhjælpende foranstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse, trække dem tilbage eller kalde dem tilbage.

Endvidere har direktivet til formål at:

 • indføre krav til bemyndigede myndigheder og procedurer for notifikation
 • specificere, hvordan nationale myndigheder, der overvåger sikkerheden, skal identificere og forhindre import fra tredjelande af ikke-automatiske vægte, der frembyder en risiko for personers sikkerhed og sundhed
 • medtage regler om sanktioner for fabrikanters, importørers og distributørers overtrædelser, der kan omfatte strafferetlige sanktioner i alvorlige tilfælde.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2014/31/EU reviderede og erstattede direktiv 2002/95/EF og skulle anvendes i EU-landene fra den 20. april 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Ikke-automatisk vægt: en vægt, der kræver menneskelig medvirken under vejningen.
Bemyndiget organ: en uafhængig organisation udpeget af et EU-land til at vurdere visse produkters overensstemmelse, før de bringes i omsætning. Det udfører opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurer som fastsat i den relevante lovgivning, når inddragelse af en ekstern myndighed er påkrævet.
Bemyndiget repræsentant: enhver person eller organisation etableret i Unionen, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 107-148).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30-47).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82-128).

seneste ajourføring 12.11.2019

Top