EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Garanti for sikre personlige værnemidler til brugere

Garanti for sikre personlige værnemidler til brugere

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/425 — sikre personlige værnemidler

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastlægger kravene til konstruktion og fremstilling af personlige værnemidler* (PV).
 • Formålet med kravene er at sikre brugernes sundhed og sikkerhed og give mulighed for, at værnemidlerne kan sælges og benyttes i hele Den Europæiske Union (EU).
 • Forordningen erstatter tidligere lovgivning (Rådets direktiv 89/686/EØF).

HOVEDPUNKTER

 • Personlige værnemidler må kun sælges og anvendes, hvis de:
  • ved korrekt vedligeholdelse og ved anvendelse til deres tilsigtede formål overholder forordningen, især bilag II, der fastlægger de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav
  • ikke indebærer en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for mennesker, husdyr eller ejendom.
 • Fabrikanter skal:
  • sikre, at personlige værnemidler og deres dele er konstrueret og fremstillet i henhold til lovgivningen
  • underkaste alle personlige værnemidler den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure
  • opbevare relevant teknisk dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år
  • foretage stikprøvekontrol af personlige værnemidler og, om nødvendigt, føre et register over klager, personlige værnemidler der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af personlige værnemidler
  • give nærmere oplysninger, såsom deres registrerede firmanavn eller postadresse, på det pågældende personlige værnemiddel eller ledsagende dokumenter
  • udlevere en let forståelig brugsanvisning og let forståelige sikkerhedsinstrukser
  • straks underrette nationale myndigheder, hvis det personlige værnemiddel udgør en risiko.
 • Importører og distributører har pligt til at sikre, at det personlige værnemiddel opfylder EU's standarder.
 • Nationale overensstemmelsesvurderingsorganer udfører forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer afhængigt af, hvilken af de 3 risikokategorier, et personligt værnemiddel skal beskytte brugere mod:
  • kategori I — minimale risici
  • kategori II — risici, der ikke er omfattet af kategori I eller III
  • kategori III — meget alvorlige risici såsom dødsfald eller uoprettelige sundhedsskader.
 • EU-landene underretter Europa-Kommissionen om, hvilke organer der er bemyndiget til at udføre overensstemmelsesvurderingsprøverne.
 • Kommissionen tilrettelægger erfaringsudveksling mellem nationale myndigheder.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på personlige værnemidler, der benyttes:
  • af væbnede styrker eller til opretholdelse af lov og orden
  • til selvforsvar, med undtagelse af sportsaktiviteter
  • privat til beskyttelse mod vejrforhold, der ikke er ekstreme, fugtighed og vand under opvask
  • på søgående skibe eller luftfartøjer, som er underlagt de relevante internationale traktater
  • af førere og passagerer på motorcykler og knallerter (beskyttelseshjelme og visirer).
 • EU-landene skal have indført sanktioner for alle overtrædelser af lovgivningen inden den 21. marts 2018.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 21. april 2018, med undtagelse af bestemte artikler, der primært omhandler underrettelsesorganer og -procedurer. Disse artikler gælder fra den 21. oktober 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

* VIGTIGE BEGREBER

Personligt værnemiddel: Udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod én eller flere risici for denne persons sundhed eller sikkerhed.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51-98)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18-38)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/686/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.06.2020

Top