EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/93/EU — bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Formålet er at forbedre beskyttelsen af børn mod seksuelt misbrug og udnyttelse. For at opnå dette forpligtes EU-landene til at:

 • indføre præventive foranstaltninger
 • beskytte børneofre
 • undersøge og retsforfølge gerningsmænd.

HOVEDPUNKTER

For at fremme retsforfølgelse af gerningsmænd gør direktivet følgende:

 • kriminaliserer en lang række situationer med seksuelt misbrug og udnyttelse (20 lovovertrædelser og forsøg på lovovertrædelse)
 • indfører øgede strafniveauer. De maksimale niveauer angivet af national lovgivning må ikke være under niveauer fra 1 til 10 års fængsel, afhængigt af lovovertrædelsens grovhed. Et antal skærpende omstændigheder skal også være med i overvejelserne
 • Forlænger forældelsesloven, når offeret når voksenalderen
 • fjerner hindringer ved tavshedspligten, så fagfolk, hvis primære opgave er at arbejde med børn, kan foretage anmeldelser
 • introducerer eksterritorial kompetence for gerningsmænd, så de også kan retsforfølges i deres hjemland for lovovertrædelser begået i udlandet
 • kræver, at proceduremæssige hindringer for retsforfølgelse af lovovertrædelser begået i udlandet fjernes
 • sikrer, at effektive efterforskningsmetoder er til rådighed for politiet, såsom dem, der bruges til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og grov kriminalitet, og at særlige indsatsenheder oprettes for at identificere ofre for børnepornografi.

For at beskytte barneofre indfører direktivet regler om:

 • omfattende bistand og støtteforanstaltninger for barneofre, især for at forhindre at de udsættes for yderligere traumatiske lidelser via deres deltagelse i straffe- og retssager
 • adgang til bistand og støtteforanstaltninger, så snart der er grund til mistanke om lovovertrædelse
 • særlig beskyttelse af børn, som anmelder tilfælde af misbrug inden for familien
 • at bistand og støtte til et offer ikke ydes på betingelse af, at barnet samarbejder i straffesagen
 • beskyttelse af et offers privatliv, identitet og udseende.

For at forhindre grov kriminalitet kræver direktivet, at:

 • alle dømte gerningsmænd skal underkastes en vurdering af den fare, de frembyder, og mulige risici for gentagelse af enhver form for seksualforbrydelse mod børn
 • EU-lande skal sørge for interventionsprogrammer eller -foranstaltninger (såsom behandling) for dømte gerningsmænd og for personer, som frygter, at de måske vil begå seksualforbrydelser mod børn
 • dømte gerningsmænd kan udelukkes fra deltagelse i professionelle aktiviteter med direkte og regelmæssig kontakt med børn
 • arbejdsgivere i professionelle aktiviteter og organisering af frivilligt arbejde med direkte og regelmæssig kontakt med børn har ret til at anmode om information om domme, der er opført i strafferegisteret, og udelukkelser, samt bedre udveksling af strafferegistre, så domme i et land omfattes i straffeattester udstedt i andre lande med henblik på baggrundskontrol
 • EU-lande sikrer øjeblikkelig fjernelse af internetsider, som indeholder eller udbreder børnepornografi i deres område, og arbejder for at opnå fjernelse ved udbydelse uden for deres område. De kan også beslutte at blokere adgang for brugere i deres område til sådanne internetsider med kontrolforanstaltninger for at forhindre misbrug
 • EU-lande udfører forebyggende aktiviteter via uddannelse, oplysning og uddannelse af embedsfolk.

Opfølgning

I 2016 udgav Europa-Kommissionen to rapporter. Den første rapport gennemgik direktivet som helhed, mens den anden rapport var en særlig gennemgang af de foranstaltninger, der blev introduceret med hensyn til internetsider, som indeholder eller udbreder børnepornografi (artikel 25).

Global alliance mod seksuelt misbrug af børn online

I 2012 iværksatte EU og USA i fællesskab et andet initiativ, der dog er forbundet til dette direktiv, og som 54 lande over hele verden har tilsluttet sig, der handler om en global alliance mod seksuelt misbrug af børn online. De forpligtede sig til at indføre primære politikområder, som sigter mod:

 • redning af et større antal ofre
 • en mere effektiv retsforfølgning og
 • et generelt fald i antallet af billeder, som er tilgængelige online, af seksuelt misbrug af børn.

Den globale alliance fusionerede med Det Forenede Kongeriges (1) initiativ WeProtect for at danne WeProtect Global Alliance for at stoppe seksuel udnyttelse af børn på internettet. Dette samler mere end 80 regeringer, 20 globale teknologivirksomheder og 24 førende internationale og ikkestatslige organisationer i beskyttelsen af børn mod seksuel udnyttelse online.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 17. december 2011, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 18. december 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1-14).

Berigtigelse.

Efterfølgende ændringer af direktiv 2011/93/EU er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (COM(2016) 871 final af 16.12.2016).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af gennemførelsen af foranstaltningerne i artikel 25 i direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (COM(2016) 872 final af 16.12.2016).

seneste ajourføring 28.03.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top