EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Politisamarbejde, migration, asyl og bekæmpelse af kriminalitet: finansielle instrumenter

Politisamarbejde, migration, asyl og bekæmpelse af kriminalitet: finansielle instrumenter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 514/2014 om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning fastlægger fælles regler for gennemførelsen i perioden 2014-2020 af de 3 »sær« -forordninger i Den Europæiske Union (EU), der opretter 2 finansielle instrumenter for indre anliggender:

HOVEDPUNKTER

 • 1.

  Bistandsprincipper

Forordningen fastlægger reglerne for gennemførelse af de 2 fonde for indre anliggender, herunder retningslinjer som f.eks. overholdelse af EU-lovgivning og national lovgivning samt beskyttelse af EU's økonomiske interesser.

 • 2.

  EU-aktioner, krisebistand og teknisk bistand

Der er fastlagt regler for aktioner, som finansieres af fondene for indre anliggender og gennemføres direkte af Europa-Kommissionen eller indirekte (EU-aktioner — aktioner, der som helhed er til gavn for EU — samt krisebistand og teknisk bistand).

 • 3.

  Nationale programmer

Reglerne for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer er skitseret, sammen med regler for støtteberettigelse for disse programmer, som gennemføres af EU-landene. Reglerne for den måde, som fondene skal forvaltes og kontrolleres på, er ligeledes anført. For at sikre omhyggelig forvaltning af EU-midler er der regler for områder som f.eks.:

 • hvordan EU-landene udpeger de organer, der skal have ansvar for at forvalte programmer og kontrollere udgifter
 • revision af programmerne
 • suspension af betalinger.
 • 4.

  Oplysninger og kommunikation, overvågning og evaluering

Forordningen fastlægger også de regler, der skal følges for så vidt angår oplysninger og PR, for eksempel at resultaterne af projekter, der er finansieret med fondene for indre anliggender, skal formidles til offentligheden på en gennemsigtig måde. Desuden definerer forordningen overvågnings- og evalueringsmetoderne og fastsætter samtidig de datoer, hvorpå Kommissionen skal fremlægge resultaterne af fondene til Europa-Parlamentet.

 • 5.

  Gennemførelsesforordninger

Regler og principper på disse områder er yderligere beskrevet i de gennemførelsesforordninger, som Kommissionen har vedtaget, der specifikt omhandler tekniske aspekter som f.eks.:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

 • Vigtigheden af EU's politikker for indre anliggender er vokset støt i de seneste år. De har til formål at skabe et mere åbent og sikkert Europa. De søger at opnå dette gennem effektiv forvaltning af migrationsstrømmene og forebyggelse af kriminalitet, samtidig med at lovlig rejseaktivitet gøres mulig, og forvaltningen af EU’s ydre grænser sikres.
 • Ved udgangen af 2013 nåede man i EU til enighed om en flerårig finansiel ramme (EU’s flerårige budget) for perioden fra 2014 til 2020. Samtidig er EU’s udgiftsinstrumenter blevet rationaliseret, hvilket har resulteret i to fonde for indre anliggender: en asyl-, migrations- og integrationsfond og en fond for intern sikkerhed (som omfatter to instrumenter: ISF-grænser og ISF-politi).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112-142)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168-194)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143-167)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 93-111)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1048/2014 af 30. juli 2014 om oplysnings- og PR-foranstaltninger rettet mod offentligheden og oplysningsforanstaltninger rettet mod støttemodtagerne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 291 af 7.10.2014, s. 6-8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1049/2014 af 30. juli 2014 om tekniske specifikationer for oplysnings- og PR-foranstaltninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 291 af 7.10.2014, s. 9-13)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/377 af 2. marts 2015 om fastsættelse af modeller til de dokumenter, der kræves i forbindelse med betaling af den årlige saldo i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 64 af 7.3.2015, s. 17-29)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/378 af 2. marts 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår gennemførelsen af den årlige regnskabsafslutningsprocedure og gennemførelsen af den efterprøvende regnskabsafslutning (EUT L 64 af 7.3.2015, s. 30-32)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/840 af 29. maj 2015 om de ansvarlige myndigheders kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 134 af 30.5.2015, s. 1-5)

seneste ajourføring 14.11.2016

Top