EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den europæiske grænse- og kystvagt

Den europæiske grænse- og kystvagt

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/1624 om den europæiske grænse- og kystvagt

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter en europæisk grænse- og kystvagt for at sikre, for første gang, en effektiv gennemførelse af integreret grænseforvaltning i Den Europæiske Union (EU) samt associerede Schengenlande (Island, Norge og Schweiz).
 • Denne europæiske grænse- og kystvagt består af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (»Agenturet«), som blev oprettet på baggrund af det eksisterende EU-grænseagentur (som kaldes Frontex), samt EU-landenes og de associerede Schengenlandes myndigheder med ansvar for grænseforvaltning.
 • Den udvider og styrker også Frontex’ mandat.

HOVEDPUNKTER

Den europæiske grænse- og kystvagts vigtigste opgaver

 • Den europæiske grænse- og kystvagts vigtigste opgaver er at arbejde hen imod en integreret europæisk grænseforvaltning som et fælles ansvar mellem Agenturet og de nationale myndigheder, der har ansvar for grænseforvaltning.
 • Agenturets vigtigste aktiviteter er at:
  • bidrage til, at grænsekontrollen fungerer effektivt ved de relevante ydre grænser, herunder aktiviteter, der skal lette lovlig grænsepassage samt opdagelse af grænseoverskridende kriminalitet som for eksempel smugling af migranter eller menneskehandel
  • yde teknisk og operativ bistand til de deltagende lande gennem fælles operationer* og hurtige grænseindsatser
  • yde teknisk og operativ bistand til støtte for eftersøgnings- og redningsoperationer for personer i havsnød, der kan forekomme i forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs
  • levere en analyse af risiciene for den interne sikkerhed og en analyse af de trusler, der kan påvirke den måde, hvorpå de ydre grænser fungerer, eller sikkerheden ved disse
  • samarbejde med ikke-EU-lande og ikke-Schengenlande med fokus på tilgrænsende lande samt oprindelses- og/eller transitlande for ulovlig immigration
  • gennemføre sårbarhedsvurderinger, herunder vurderinger af de deltagende landes kapacitet og beredskab med hensyn til at imødegå trusler og udfordringer ved de ydre grænser
  • tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og -indsatser.

Redningsoperationer

I overensstemmelse med internationale konventioner som for eksempel den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen skal alle fartøjer, der deltager i maritime operationer koordineret af Agenturet, yde bistand til mennesker i havsnød. Agenturet bistår de deltagende lande i eftersøgnings- og redningsaktioner for at beskytte og redde liv i forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs.

Overvågning af migrationsstrømme og risikoanalyse

 • Agenturet bidrager til at sikre, at EU’s standarder for beskyttelse og håndhævelse af grænseforvaltning gennemføres ved alle ydre grænser.
 • EU-landenes og de associerede Schengenlandes ydre grænser overvåges konstant gennem risikoanalyse og obligatoriske sårbarhedsvurderinger for at finde og afhjælpe svage punkter.

EU’s grænse- og kystvagter

 • En udrykningsstyrke på mindst 1 500 grænse- og kystvagter samt en pulje af teknisk udstyr skal være klar til at rykke ud til en hvilket som helst form for pres fra ulovlig migration ved de ydre grænser.
 • Hvor det er nødvendigt, suppleres indsættelsen af europæiske grænse- og kystvagthold fra udrykningsstyrken straks med yderligere grænsevagter fra EU-landene.

Beskyttelse af personoplysninger

 • Agenturet må kun behandle personoplysninger i forbindelse med risikoanalyse, tilrettelæggelse af operationelle aktiviteter (herunder fælles operationer), hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer* og tilbagesendelsesindsatser* samt videregivelse til de kompetente nationale myndigheder eller EU-agenturer som for eksempel EASO, Europol og Eurojust.
 • Agenturet vil behandle personoplysninger vedrørende personer, der antages at være indblandet i kriminelle handlinger som for eksempel smugling af migranter, menneskehandel og terrorisme.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen trådte i kraft den 6. oktober 2016. Udrykningsstyrken og puljen af teknisk udstyr har eksisteret siden december 2016.

BAGGRUND

Oprettelsen af en europæisk grænse- og kystvagt er en af de foranstaltninger, der er fastlagt i den europæiske dagsorden om migration, som skal styrke forvaltningen af og sikkerheden ved EU’s ydre grænser.

Se også:

* VIGTIGE BEGREBER

Fælles operationer: operationer, som koordineres af Agenturet og omfatter menneskelige ressourcer og teknisk udstyr fra et eller flere EU-lande.

Tilbagesendelsesoperationer: hvor Agenturet koordinerer en operation, som omfatter tekniske og operative forstærkninger fra et eller flere EU-lande, hvor personer i udsendelsesposition fra et eller flere lande sendes tilbage — enten ved tvang eller frivilligt.

Tilbagesendelsesindsatser: hvor Agenturet yder teknisk og operativ bistand til EU-lande i form af indsættelse af europæiske tilbagesendelsesindsatshold i EU-lande og koordinerer tilbagesendelsesoperationer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1-76)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1-52)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2016/399 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 31.05.2017

Top