EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/65/EU — begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det forstærker eksisterende regler om brugen af farlige stoffer, som for eksempel bly, kviksølv og cadmium, i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at beskytte menneskers sundhed og miljøet, navnlig ved at give mulighed for miljørigtig nyttiggørelse og behandling af affald af EEE.

HOVEDPUNKTER

Denne omarbejdede retsakt opdaterer direktiv 2002/95/EF, der begrænsede brugen af visse farlige stoffer i EEE ved blandt andet at udvide begrænsningerne af anvendelsen af farlige stoffer til et bredere udvalg af EEE.

Anvendelsesområde

 • De kategorier af EEE, der er dækket af lovgivningen, fremgår af et bilag til direktivet. De spænder fra husholdningsapparater til IT-udstyr samt en åben catch-all-kategori (gældende fra juli 2019).
 • Forbuddet gælder nu for alt EEE samt for kabler og reservedele. Der er anført en kort liste over udelukkelser for visse særlige tilfælde.
 • Forbuddet blev indført gradvist for visse produkter. Ikrafttrædelsesdatoerne er:
  • den 22. juli 2014 for overvågnings- og reguleringsinstrumenter samt medicinsk udstyr
  • den 22. juli 2016 for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
  • den 22. juli 2017 for industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter
  • den 22. juli 2019 for de resterende produktgrupper.

Udelukkelser

Begrænsningerne gælder ikke for en række produkter, såsom våben, rumudstyr, stationære industrielle værktøjer i stor skala (for eksempel trykpresser og fræse- og boremaskiner) samt faste installationer (for eksempel generatorer). Solcellepaneler er også undtaget.

Direktiv (EU) 2017/2102 ændrer direktiv 2011/65/EU for at tage hånd om en række problemstillinger og forebygge utilsigtede konsekvenser af lovgivningen, der skyldes det åbne anvendelsesområde, som blev indført i 2011.

Det udelukker pibeorgler og visse mobile ikke-vejgående maskiner fra anvendelsesområdet.

Det søger også at styrke den cirkulære økonomi ved at fjerne forbuddet mod aktiviteter på det sekundære marked (der omfatter reparation, udskiftning af reservedele, renovering og genbrug samt eftermontering) vedrørende EEE, som lå uden for anvendelsesområdet i det forrige direktiv 2002/95/EF, men som ikke ville være i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU.

Genbrugte reservedele fra EEE kan undtages, hvis genbrugen sker i kontrollerbare retursystemer med lukket kredsløb mellem virksomheder, og forbrugeren får besked om genbrugen af reservedele.

Undtagelser

 • Hvis specifikke kriterier er opfyldt, gælder begrænsningerne ikke i en periode for visse undtagne anvendelser såsom anvendelsen af kviksølv i energisparepærer.
 • To bilag indeholder undtagelserne fra begrænsningerne. Der er tilføjet flere undtagelser, siden direktivet blev offentliggjort, og andre er udløbet og er ikke længere gældende. Listerne over undtagelser ajourføres løbende i overensstemmelse med den tekniske udvikling.

Forpligtelser

 • Direktivet forpligter fabrikanterne til at sikre, at alt EEE, som de bringer i omsætning, er udformet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i lovgivningen.
 • Importører skal kontrollere, at udstyret er godkendt i henhold til de krævede standarder.
 • Distributører skal også sikre, at standarderne er overholdt.

Tilpasning og revision

 • De forskellige bilag, herunder listen over stoffer underlagt begrænsninger og de tolererede koncentrationsværdier, revideres jævnligt. De ajourføres i overensstemmelse med videnskabelige og tekniske fremskridt og for at tage højde for risici for menneskers sundhed og miljøet.
 • Europa-Kommissionen foretager en generel evaluering senest den 22. juli 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 21. juli 2011. Direktiv 2011/65/EU omarbejdede og erstattede direktiv 2002/95/EF (og dets efterfølgende ændringer), som skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger senest i 2004. De nye bestemmelser i direktiv 2011/65/EU skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger senest i 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88-110).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2011/65/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 18.10.2018

Top