EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's politikramme for klima og energi (2020-2030)

EU's politikramme for klima og energi (2020-2030)

Europa-Kommissionen har foreslået en ramme for EU's klima- og energipolitik i perioden fra 2020-2030, som bygger på de gode fremskridt, der er gjort for at nå 2020-målene for drivhusgasemissioner, vedvarende energi og energibesparelser. Hovedmålet for 2030-rammen er at reducere drivhusgasemissionerne med 40 % inden 2030.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 [COM(2014) 15 final/2 af 28.1.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I meddelelsen understreges behovet for, at EU omstiller sig til en lavemissionsøkonomi, der bygger på de væsentlige fremskridt, der allerede er gjort for at nå EU's 2020-mål for drivhusgasemissioner, vedvarende energi og energibesparelser.

Efter en høring af interessenter i forbindelse med en grønbog, som blev offentliggjort i marts 2013, lægger meddelelsen atter vægt på betydningen af at stræbe efter en lavemissionsøkonomi, der sikrer konkurrencedygtighed og energi til overkommelige priser til forbrugerne, skaber vækst og arbejdspladser, øger energiforsyningssikkerheden og reducerer afhængigheden af import af energi.

Kommissionen foreslår, at 2030-rammen for klima og energi baseres på en fuld realisering af 2020-målene samt følgende mål:

  • En reduktion af EU's drivhusgasemissioner på 40 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet, der udelukkende skal opnås ved hjælp af interne tiltag. Blandt tiltagene er en kombination af en reduktion af emissionerne på 43 % i forhold til 2005 i emissionshandelssystemet (ETS) og nationale tiltag i medlemsstaterne, der skal reducere emissionerne fra sektorer uden for ETS med 30 %.
  • Andelen af energien fra vedvarende kilder, der forbruges i EU, skal op på mindst 27 %, hvilket skal være bindende på EU-niveau, men ikke på nationalt plan. Dette skal give medlemsstaterne fleksibilitet til at nå deres mål på den mest omkostningseffektive måde.
  • En reform af ETS, der indebærer oprettelsen af en ny markedsstabilitetsreserve samt en nedsættelse af det årlige emissionsloft efter 2020. Samtidig med denne meddelelse blev der offentliggjort et lovforslag om etablering af reserven.
  • En yderligere forbedring af energieffektiviteten, som er afgørende for konkurrencedygtigheden, energiforsyningssikkerheden og bæredygtigheden. En gennemgang af energieffektivitetsdirektivet fra 2012 senere i 2014 vil bidrage til at fastlægge den fremtidige energibesparelsespolitik.
  • Et nyt europæisk forvaltningssystem med henblik på realiseringen af klima- og energimålene. Medlemsstaterne skal udarbejde nationale planer for konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig energi. Planerne gennemgås og vurderes af Kommissionen.
  • Nøgleindikatorer til overvågning af fremskridtene på alle områder inden for konkurrencedygtighed, sikkerhed og bæredygtig energi.

Rådet og Europa-Parlamentet opfordres til at godkende forslaget. Rådets afgørelse forventes senest i oktober 2014. Meddelelsen er en del af en større pakke, der omfatter et lovforslag om en reform af ETS, konkurrencedygtighed, skifergas og energipriser og -omkostninger.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF. [COM(2014) 20/2 af 22.1.2014].

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [EUT L 315 af 14.11.2012].

Direktiv 2009/28/EF om vedvarende energikilder [EUT L 140 af 5.6.2009].

Direktiv 2009/29/EF om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (Det reviderede ETS-direktiv) [EUT L 140 af 5.6.2009].

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 [EUT L 140 af 5.6.2009].

Energikøreplanen 2050 [KOM(2011) 885 endelig af 15.12.2011].

Køreplanen for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 [COM(2011) 112 final af 8.3.2011].

Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse EUT L 158 af 10.6.2013

seneste ajourføring 08.06.2014

Top