Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

NER300-programmet - fremme af teknologier, der resulterer i lavere CO2-udslip i EU

NER300-programmet - fremme af teknologier, der resulterer i lavere CO2-udslip i EU

NER300* er et af verdens største finansieringsprogrammer for innovative demonstrationsprojekter med lave emissioner. Det støtter miljømæssigt sikre ordninger til at opsamle og lagre CO2 og til at udvikle teknologier for vedvarende energi, der kan bruges i kommerciel skala inden for EU.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48).

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/191 af 5. februar 2015 om ændring af afgørelse 2010/670/EU for så vidt angår forlængelse af visse frister fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, i nævnte afgørelse (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 31-32).

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den fastlægger reglerne og betingelserne for EU’s finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter til opsamling og geologisk lagring af CO2-gasser, kendt som opsamling og geologisk lagring af CO2 (CSS), og til test af teknologier for vedvarende energi (VE).

HOVEDPUNKTER

  • Støtteberettigede CSS-projekter fokuserer på energiproduktion og flere industrielle anvendelser såsom raffinaderier samt jern- og stålproduktion.
  • Støtteberettigede VE-projekter dækker bioenergi, solenergi, solceller, geotermisk energi, vindenergi, havenergi, vandkraft (energiproduktion ved at flytte vand) og smart grids (moderniserede energinet, der automatisk overvåger energistrømme).
  • En første EU-finansieringsrunde i december 2012 afsatte 1,1 mia. EUR til 20 projekter vedrørende vedvarende energi. Denne runde mobiliserede over 1,9 mia. EUR fra den private sektor. Projekterne skal være driftsklare senest ved udgangen af december 2018.
  • Anden runde, i juli 2014, afsatte 1 mia. EUR til 18 projekter inden for vedvarende energi og ét inden for opsamling og lagring af CO2. Denne runde mobiliserede yderligere 860 mio. EUR fra private investeringer. Disse projekter skal være driftsklare senest inden juli 2020.
  • Inden den 31. december hvert år skal EU-regeringer indsende en rapport til Kommissionen om projekternes fremskridt. Rapporterne indeholder den lagrede mængde CO2 eller den producerede mængde ren energi samt oplysninger om alle større problemer.

HVORNÅR TRÆDER AFGØRELSEN I KRAFT?

Fra den 5. november 2010.

VIGTIGE BEGREBER

NER300 fik sit navn, fordi det finansieres via salget af 300 millioner emissionskvoter (rettigheder til at udlede ét ton CO2) i reserven for nytilkomne i EU’s emissionshandelssystem . Det støtter installationer af VE-teknologi og CSS.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens NER300-websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens afgørelse 2010/670/EU

3.11.2010

-

EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48.

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/191/

5.2.2015

-

EUT L 31 af 7.2.2015, s. 31-32

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31.1.2014, der ændrer Kommissionens gennemførelsesaftale C(2012) 9432 om ændring af afgørelsen om tildeling af støtte i henhold til den første indkaldelse af forslag til NER300-finansieringsprogrammet.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8.7.2014: Afgørelse om tildeling af støtte i henhold til den anden indkaldelse af forslag til NER300-finansieringsprogrammet, C(2014) 4493.

seneste ajourføring 26.03.2015

Top