EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Offentlige kontrakter — fastlæggelse af klare grundlæggende regler

Offentlige kontrakter — fastlæggelse af klare grundlæggende regler

Direktivet fastsætter regler for brug af offentlige kontrakter i forbindelse med virksomheders eller enkeltpersoners levering af bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, samt de undtagelser der kan finde anvendelse.

RESUMÉ

Lovgivningen specificerer, at når nationale myndigheder bruger offentlige udbud til at opfordre tilbudsgivere til at levere bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, skal de behandle alle ansøgere ens og uden forskelsbehandling. Myndighederne skal desuden handle på en gennemsigtig måde.

Tærskler

Reglerne for offentlige kontrakter finder anvendelse, når beløbene for kontrakterne overstiger følgende tærskler:

  • 5 225 000 EUR for offentlige kontrakter (fra 1.januar 2016)
  • 135 000 EUR for kontrakter indgået af statslige myndigheder (fra 1. januar 2016)
  • 209 000 EUR for kontrakter indgået af lokale og regionale myndigheder (fra 1.januar 2016)
  • 750 000 EUR for kontrakter om sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Kommissionen vurderer tærsklerne hvert andet år for at afgøre, om de skal ændres i henhold til EU's internationale forpligtelser.

Kriterier

Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres navnlig på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Dette kriterium tager højde for faktorer som den generelle omkostningseffektivitet, kvalitet, miljømæssige og sociale aspekter, handels- og leveringsbetingelser.

Innovation og små virksomheder

Lovgivningen indfører en ny procedure til fremme af udviklingen af innovative produkter, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. For at gøre det lettere for små virksomheder at deltage, tilskynder de nye regler offentlige myndigheder til at opdele kontrakter i delkontrakter.

Sikkerhedsforanstaltninger

EU-landene sørger for, at alle økonomiske aktører og deres underleverandører overholder alle gældende europæiske og nationale miljø-, social- og arbejdsmarkedsaftaler samt alle relevante internationale forpligtelser.

Lovgivningen skærper bestemmelserne om unormalt lave tilbud primært for at undgå misbrug af arbejdstageres rettigheder.

Undtagelser

Der er ikke noget i lovgivningen, der kræver, at regeringerne i EU skal outsource tjenesteydelser, som de selv ønsker at levere. Den påvirker heller ikke socialsikringslovgivningen.

Sektorerne vand- og energiforsyning, transport og posttjenester er undtaget fra direktivet. Disse sektorer er i stedet reguleret af direktiv 2014/25/EU.

Ydermere kan sektorer såsom elektronisk kommunikation, forskning og udvikling samt forsvar og sikkerhed undtages under visse betingelser.

BAGGRUND

Meddelelse fra Kommissionen Vejledning fra Europa-Kommissionen om anvendelse af rammen for offentlige udbud i forbindelse med covid-19-krisesituationen

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94, af 28.3.2014, s. 65–242)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94, af 28.3.2014, s. 243–374)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EF af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

seneste ajourføring 04.05.2020

Top