EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udfordringer, som unge står over for: styrkelse af det tværsektorielle politiksamarbejde

Udfordringer, som unge står over for: styrkelse af det tværsektorielle politiksamarbejde

EU’s ministre ser samarbejde på tværs af politikområder som afgørende for at løse sociale og økonomiske problemer, som unge står over for.

DOKUMENT

Rådets konklusioner om styrkelse af det tværsektorielle politiksamarbejde med henblik på effektivt at imødegå de socioøkonomiske udfordringer, som unge står over for (EUT C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

RESUMÉ

EU’s ministre ser samarbejde på tværs af politikområder som afgørende for at løse sociale og økonomiske problemer, som unge står over for.

HVAD ER FORMÅLET MED RÅDETS KONKLUSIONER?

De omhandler strategier til at styrke den tværsektorielle tilgang til unges problemer, så de politiske beslutningstagere kan reagere mere effektivt og hurtigt på problemerne og udnytte alle tilgængelige EU-midler og -programmer på bedste måde på disse områder.

HOVEDPUNKTER

Tværsektoriel politik

For at gennemføre en bred, tværsektoriel ungdomspolitik skal EU-landene:

 • tage hensyn til ungdomsspørgsmål ved udvikling af politikker på områder såsom uddannelse, beskæftigelse og andet, der har indvirkning på unge mennesker. For at kunne gøre det på en effektiv måde er det nødvendigt med samarbejde mellem institutioner på lokalt, regionalt og nationalt plan
 • gennemføre overordnede ungdomsstrategier for at forbinde relevante politiktiltag vedrørende problemer, unge står over for, samt at inddrage unge og ungdomsorganisationer
 • indføre metoder til at overvåge forholdene for unge for på den måde at kunne skabe evidens- og videnbaserede politikker.

Europa-Kommissionen opfordres til at:

 • overveje, hvordan man effektivt anvender en koordineret politiktilgang til at håndtere de udfordringer, unge står over for
 • vurdere, hvordan der tages hensyn til ungdomspolitikspørgsmål på andre politikområder, der har indvirkning på unge.

EU-landene og Kommissionen henstilles til at:

 • udnytte mulighederne i programmet Erasmus+ fuldt ud for at styrke det tværsektorielle samarbejde
 • indsamle dokumentation om, hvordan tværsektorielt samarbejde kan give positive resultater.

Skræddersyede tilgange

Der er behov for specialdesignede tværsektorielle tilgange til programmer, der imødegår socioøkonomiske udfordringer, som unge står over for.

EU-landene opfordres til at:

 • styrke partnerskabstilgangene vedrørende gennemførelse af foranstaltninger som f.eks. ungdomsgarantien
 • søge støtte til at gennemføre aktiviteter i ungdomssektoren, der finansieres under ungdomsgarantien
 • styrke samarbejdet mellem formelle uddannelsesinstitutioner (som f.eks. skoler og universiteter) og udbydere af ikkeformel læring (som f.eks. ungdoms- og sportsklubber) for at imødegå problemet med skolefrafald
 • fremme samarbejdet mellem ungdomsarbejde og sociale tjenester for at styrke den sociale inklusion af unge.

Kommissionen opfordres til at fremme interaktion på EU-plan mellem aktører på ungdomspolitikområdet og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der deltager i gennemførelsen af ungdomsgarantien.

Både EU-landene og Kommissionen opfordres til at:

 • overveje at bruge de europæiske strukturfonde og programmet Erasmus+ til at håndtere de udfordringer, som unge står over for
 • behandle spørgsmål i forbindelse med de kommende peerlæringsaktiviteter blandt EU-landene om styrkelse af den tværsektorielle ungdomspolitik på nationalt plan inden for rammerne af EU-arbejdsplanen for ungdom.

Ungdomsarbejde

Rådet opfordrer EU-landene og Kommissionen til at fremhæve ungdomsarbejdets værdi i forbindelse med effektivt at imødegå udfordringerne for unge ved at:

 • fremme anerkendelse af ungdomsarbejde og ikkeformelle læringsredskaber som f.eks. ungdomspasset i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og kultur
 • udforske mulighederne for at fremme anvendelsen af ungdomspasset som et nationalt anerkendelsesredskab.

Flere oplysninger:

TILHØRENDE DOKUMENTER

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om en EU-arbejdsplan for ungdom for 2014-2015 (EUT C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top