EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ — EU’s tværnationale partnerskaber inden for uddannelse, ungdom og idræt

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Erasmus+ sigter mod at:

 • give unge mulighed for at opnå færdigheder og viden i udlandet, der kan forbedre deres beskæftigelsesmuligheder
 • forbedre undervisningens kvalitet og uddannelsesinstitutionernes innovationsekspertise
 • supplere medlemsstaternes politiske bestræbelser på at modernisere deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer
 • fremme den internationale dimension af uddannelse gennem partnerskaber mellem videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelser i EU og i partnerlandene
 • forbedre sprogundervisning og -indlæring
 • fremme høj kvalitet i undervisnings- og forskningsaktiviteter i europæisk integration blandt akademikere, studerende og borgere
 • støtte organisationer, der er beskæftiget med breddeidræt (navnlig offentlige organer og klubber), for at udnytte idrættens potentiale til fremme af social inklusion og håndtering af trusler såsom doping, aftalt spil, racisme og intolerance.

HOVEDPUNKTER

Støtteberettigelse

Erasmus+ er åbent for deltagelse af alle EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz samt kandidatlande og potentielle kandidatlande. Partnerlande, navnlig dem, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, er berettigede til at deltage i studie- eller praktikophold samt aktiviteter på ungdomsområdet.

Gennemførelse og deltagelse

Aktioner under Erasmus+ er opdelt i decentraliserede aktioner (som forvaltes i de enkelte lande af nationale agenturer) eller centraliserede aktioner, som forvaltes af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles.

Budget

Det samlede budget er på EUR 14 775 mia. for perioden 2014-2020.

Det er fordelt således:

 • 77,5 % til uddannelse
 • 10 % til unge
 • 3,5 % til studielånsgarantifaciliteten (til studerende, der gennemfører andet trin i et videregående uddannelsesprogram, f.eks. en kandidatgrad)
 • 1,9 % til Jean Monnet (undervisning og forskning i europæisk integration)
 • 1,8 % til idræt
 • 3,4 % til driftstilskud til nationale agenturer
 • 1,9 % til administrationsudgifter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50-73).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1288/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 2018 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (EUT L 250 af 4.10.2018, s. 1-20).

seneste ajourføring 25.06.2014

Top