EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forbedring af kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den søger at forbedre Europas kvalitetspolitik for landbrugsprodukter ved at styrke sammenhængen mellem forskellige kvalitetsordninger.
 • Det inkluderer foranstaltninger til støtte af landbruget og forarbejdningsaktiviteter samt landbrugssystemer forbundet med produkter af høj kvalitet, i overensstemmelse med EU’s politiske målsætninger for udvikling af landdistrikterne. Forordningen omfatter imidlertid ikke spiritus, aromatiserede vine eller vinprodukter.

HOVEDPUNKTER

Forordningens hovedpunkter:

 • Den grupperer i én forordning regler for registrering af produkter som beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS)
 • Den fastsætter ét regelsæt for BOB, BGB og GTS i forbindelse med procedurer og producenters rolle
 • Den styrker og forenkler ordningerne for BOB, BGB og GTS
 • Den styrker og tydeliggør niveauet for beskyttelse af registrerede navne og de fælles EU-symboler
 • Den afkorter og forenkler proceduren for registrering af navne (BOB, BGB, GTS)
 • Den stiller krav om, at EU-produkter der er registreret og markedsført som BOB, BGB eller GTS i overensstemmelse med forordningen, har mærkninger der viser EU-symbolet og produktets betegnelse (siden 4. januar 2016)
 • Den opretter en ny ramme til udvikling af valgfrie kvalitetsvilkår, som giver forbrugeren ekstra information. Dette inkluderer det nye udtryk bjergprodukt.

Ændringslovgivning

I 2017 blev forordning (EU) nr. 1151/2012 ændret ved forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (se resumé).

I henhold til den ændrede tekst skal verifikationen af overholdelsen med produktspecifikationer før markedsføring af produkter, udføres af:

 • de kompetente myndigheder udpeget i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med ændringer (artikel 4) eller
 • organer med delegerede opgaver (som defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625) med ændringer.

Organer med delegerede opgaver, der gennemfører kontrol i tredjelande, skal akkrediteres i henhold til den relevante harmoniserede standard for »Overensstemmelsesvurdering — krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«. Disse organer med delegerede opgaver kan akkrediteres af enten et nationalt akkrediteringsorgan i EU i overensstemmelse med forordning (EF) 765/2008 (se resumé), eller af et akkrediteringsorgan uden for EU, der har undertegnet en multilateral anerkendelsesordning inden for rammerne af det internationale akkrediteringsforum.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

 • Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den 3. januar 2013, selv om artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 3, trådte i kraft den 4. januar 2016 med forbehold af allerede markedsførte produkter før den dato.
 • Forordning (EU) 2017/625 med ændringer trådte i kraft den 14. december 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1–29).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1151/2012 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.10.2021

Top